16.2.24 Faneden-34

Ett fint år framför oss 

I Nylands brigad bygger året 2024 på tre grundpelare: utbildning, beredskap och internationellt samarbete. Truppernas utbildning och övningar har planerats utgående från detta och utgör en helhet som stöder Marinen. De resurser som tilldelats brigaden motsvarar de uppgifter vi fått och används i sin helhet i syfte att nå målen och utveckla verksamheten.

De värnpliktigas styrka i brigaden har höjts under 2023 och är för närvarande över 1000. Antalet är tillräckligt och gör det möjligt att lösa de uppgifter som ansluter sig till beredskap och uppfylla skyldigheten att producera trupper. Med antalet kan man dessutom säkerställa att beväringscheferna har tillräckligt med underordnade för att kunna öva sig i att leda.   

Vid sidan av värnpliktiga utbildas även reservister. I utbildningen av reservister ligger betoningen på större trupphelheter, vilket gör det möjligt att utveckla chefernas kunnande. Samtidigt koncentrerar man sig på att ge utbildning om tekniska system som kräver särskilda färdigheter. Man fortsätter att stöda det frivilliga försvaret. Målen för verksamheten har kontrollerats tillsammans med Försvarsutbildningsföreningen. På så sätt tryggas brigadens behov under undantagsförhållanden samt att referensramen för den övergripande säkerheten beaktas.   

Den utbildning som ges vid brigaden kulminerar i de huvudövningar som Marinen leder i maj (sjöstridsövningen) och november (övningen Freezing Winds). Nylands brigad är den viktigaste målgruppen för sjöstridsövningen, som utgör en utmärkt fortsättning på övningen Freezing Winds 23.

Brigaden försätter en enhet i beredskap som en del av en Nato Response Force (NRF)-styrka. NRF-beredskapen pågår fram till slutet av juni och omfattar två övningar utomlands. Övningarna erbjuder möjlighet att verka i internationell omgivning i Norge och på Östersjön. Beredskapen utvecklas också genom att ta emot ny materiel och utveckla lagerarrangemangen med tanke på undantagsförhållanden.   

Det internationella samarbetet fortsätter under 2024. Brigadens förmåga att ta emot internationella partner är god, och tyngdpunkten utgörs av samarbetet med Förenta staternas marinkår och det svenska amfibieregementet. Målet med samarbetet är att vidareutveckla interoperabiliteten och säkerställa förmågan att tillsammans genomföra olika operationer i krävande skärgårdsförhållanden. 

Nylands brigad fortsätter att bidra till utvecklingen av försvaret och försvarsviljan. Brigaden är både nu och i framtiden en trupp, vars arbete uppskattas och med vilken man vill samarbeta. Verksamhetsmiljön förändras och brigaden svarar mot detta.  Vi står inte heller ensamma, utan vi har många vänner – som tror på brigaden.  

Det är bra att inleda 2024 tillsammans. Riktningen är klar. 

Brigadkommendör

Kommodor Jyri Kopare