Jyri Kopare

Mer än summan av sina delar

Det är ofta svårt att se helheten, och vi skapar oss ofta en bild utgående från detaljer. Dagsformen styr oss ibland i alltför hög grad att fatta beslut som kan ha mera omfattande verkningar. En klar bild av uppgiften och målen hjälper oss att gå vidare även vid tillfällig dimma. De ger oss också de bästa förutsättningarna att använda resurserna effektivt och utföra ett arbete som betjänar helheten.

I Nylands brigad har beväringsutbildning av god kvalitet, internationellt kunnande och brigadens sammanhållning stått i centrum under 2023. Beväringarnas utbildningsresultat har varit övertygande. Brigaden har verkställt omfattande övningar, i vilka beväringarnas och reservisternas kunnande har förenats, vår granatkastarenhet har visat armén modell i Rovajärvi och vår beredskapsenhets reaktions- och prestationsförmåga har på ett berömligt sätt motsvarat de krav som ställs på den.  Därtill har logistiken utvecklats så att den motsvarar kraven både under normala förhållanden och undantagsförhållanden. 

Åren 2023 har även präglats av internationellt samarbete. Tillsammans med svenskarna har flera övningar verkställts ända från planering till beredskap. Samarbetet med Förenta staternas marinkår har blivit allt intensivare. I våras övade den första avdelningen från marinkåren tillsammans med oss i sex veckor, och när detta skrivs befinner sig 250 amerikanska soldater sig i brigaden och kommer att stanna i nästan två månader. Därtill har brigaden övat samarbete med Storbritanniens marinkår. Samarbetet har medfört utmaningar, men det har samtidigt varit mycket givande. Det är fint att det vi gör ses med utländska ögon.

Grunden för all verksamhet är dock kunniga och motiverade människor. Brigadens personal är i nyckelställning. Under året har det uppstått flera situationer som måste passas ihop med normal verksamhet. Detta anstränger arbetsgemenskapen, men personalen har lyckats anpassa sig utmärkt på det sätt som omständigheterna har krävt. Trots alla förändringsfaktorer har arbetsklimatet enligt den undersökning som gjorts förbättrats. Detta kan betraktas som en betydande prestation och som ett tecken på att personalen är motiverad och vill arbeta för gemensamma mål.  

Framtiden kommer dock att föra utmaningar med sig. De förändringar som Natomedlemskapet medför kommer gradvis att gälla brigaden i allt större utsträckning. Ibruktagandet av nya system, omsättningen av lärdomarna från Ukraina i praktiken och kravet på ökat internationellt samarbete ställer oss inför nya saker. 

I en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö är det en utmaning att se vart framtiden är på väg och finna den bästa vägen dit. Det är inte lätt att uppfatta svaga signaler, och det sätter yrkesskickligheten på prov. I brigaden är vi redo att ta emot utmaningarna. Vi litar nu och i framtiden på vårt kunnande samt det stöd som systemet och våra vänner ger. Med hjälp av dessa fyller vi vår uppgift.