Stridsbåtarnas vinterunderhåll i Stridsbåtskompaniet

SBK 9.1.2024-08
Full rulle i båthallen även vintertid: slipning, granskning och dokumentation av Jurmon och Jehun. Foto: Erik Kinnunen.

Årligen när isen lägger sig lyfter vi upp största delen av vår flotta på land. Beroende på beredskapsnivå och beordrade uppgifter samt utbildning lämnas några båtar i vattnet under vintern för att så fort isen släpper kunna utföra beordrade uppgifter. Vattnet i båtens direkta närhet hålls öppet med virvelbildare som håller vattnet i rörelse så att isen inte lägger sig direkt vid båten.

Under vintern utförs främst arbeten under vattenlinjen, såsom slipning av skråmor som uppstått vid landstigning, isärtagning av jetarna, mätning och granskning av impellerspel samt att hela båten blir skrovbesiktad av en specialofficer på den tekniska sidan. Efter detta påbörjas målningsarbete. Båtarna målas med tvåkomponentsfärg i flera lager för att förlänga livslängden på aluminiumskrovet.

Planerat maskinunderhåll utförs, såsom att kylarna på Jurmo-klassen vid 1000 timmars service tas isär, tvättas och provtrycks. I Jehun som ska genomgå klassificeringsbesiktning tas alla skrovgenomföringar isär och tätningar byts och genomföringarna granskas för korrosion i metallen.

Efter detta är det dags att plocka ihop jetarna igen, städa och fixa det sista som behöver korrigeras. Tidtabellen är stram, men arbetsskyddet tummas det inte på. Till vår stora glädje har vi nuförtiden en hall till förfogande där vi får in en stor del av vår flotta.

Noggrant jobb som dokumenteras på detaljnivå 

Målet är att genast då havet är isfritt ska alla arbeten som måste göras under vattenlinjen vara utförda så att båtarna kan flyttas till hemmahamnen och besiktningsförberedelserna påbörjas. Till detta hör att alla luckor och genomföringar täthetsgranskas, varje flytväst öppnas, granskas, delar byts och packas ihop igen, deviationstabeller körs för att fastställa magnetkompassernas deviation och hastighetstabeller för att granska att båten inte av någon orsak blivit långsammare, utrustningen för brandbekämpning samt skyddstjänst granskas, varje livflotte sänds iväg på årsunderhåll osv. 

All dokumentation förbereds, varje båt besiktas årligen genom skrov-, maskin-, fälttygs- och sjövärdighetsbesiktning för att säkerställa att båten är sjöduglig och kan utföra de uppgifter som krävs av en stridsbåt i ett kustjägarkompani. Därtill i fråga om de större Jehu-båtarna utförs med fyra års mellanrum en klassificeringsbesiktning genom vilken det fastställs att båten fortfarande uppfyller de krav som Marinen har ställt för båtklassen vid anskaffning. Detta är till exempel att båten uppfyller tillräckligt hög marschhastighet, att den trupp som är avsedd att transporteras ryms ombord med utrustning osv.

För oss i Stridsbåtskompaniet är vintern en av de mest hektiska tiderna, blivande båtchefer står med slipmaskinen i hand och slipar eller skruvar isär stora båtdelar. Detta för att de i ett senare skede vid behov ska kunna leda liknande arbeten på sin båt, var som helst, med vilken stödorganisation som helst.

Text: SBK Maskinmästare