Övningen Ritva 21 visade brigadens mångsidighet

President Niinstö & Kommodor Kilpi
President Sauli Niinistö inspekterade övningen. Foto: Jägare Nordström

Försvarsmaktens huvudkrigsövning under våren 2021 verkställdes till följd av coronapandemin i form av delövningar på olika håll i Finland. Den södra delövningen Ritva 21, som leddes av Marinstaben, ordnades 24.5–2.6.

I övningen deltog personal från alla försvarsgrenar samt olika fartygsenheter (stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar) från Marinen och Gränsbevakningsväsendet. Övningens totala styrka var över 6 000 personer, varav dryga 500 från Nylands brigad. Övningen var höjdpunkten på utbildningen för de beväringar som hemförlovas i juni 2021 och testar kunnandet i truppsammansättning. 

Under det inledande skedet av övningen verkställdes granatskastarskjutningar i Syndalen. Under ett av övningsmomenten testades Granatkastarkompaniet bl.a. genom att eldkommandot kom då de låg och sov. 

Ett av övningens teman var förflyttning av trupper på olika sätt. Underofficersskolan fick öva på helikoptertransport och Ekenäs kustbataljons trupper övade på att lasta fordon och soldater till ett fraktfartyg i Hangö hamn. 

Övningens stridsskede ordnades på Hangö udd, inkl. omgivningen kring Harparskog och Syndalen 28.5-2.6. Kust- och marktrupperna övade stridsuppgifter, såsom bekämpning av luftlandsättning och landstigning i kustförhållanden.

Genom den gemensamma prestationsförmågan JTAC (Joint Terminal Attack Controller) har Marinens trupper möjlighet att få stöd från Flygvapnet för bekämpning av markmål från luften. JTAC är en flygeldledare som t.ex. kan koordinera flygunderstödet med marktruppernas eld och rörelse. Under Ritva 21-övningen hade Nylands brigads JTAC möjligheten att samöva med ett F/A-18 Hornet-plan.

Presidenten på besök

Brigadkommendör, kommodor Juha Kilpi, var mycket nöjd med brigadens insats under övningen.

-Alla anställda och beväringar hade en positiv attityd och gjorde fina insatser. Jag är mycket stolt över alla. Vi hade en mångsidig övning som utvecklade vårt kunnande på fler plan, allt från stabsofficer till jägare, konstaterar kommodor Kilpi.

-En höjdpunkt under övningen var lastningen av fraktfartyget i Hangö hamn där både soldater och fordon kördes in på fartyget. Hela processen att lasta in och lasta ut gick mycket effektivt och bra. Det var ett viktigt övningsmoment för oss, säger kommodor Kilpi.

Sista övningsdagen 2.6 inspekterade republikens president Sauli Niinistö Ritva 21-övningen och fick bland annat följa med Nylands brigads underofficersskolas landstigning och anfall på Russarö.

-Republikens president Sauli Niinistö var mycket imponerad av Underofficersskolans landstigning. Beväringarna och personalen visade prov på hög professionalitet. Det var en stor och viktig händelse för hela enheten, avslutar kommodor Juha Kilpi.