Marinens underhållssystem tryggar slagförmågan

DSC_0946

Historien är fylld av exempel på misslyckade militära operationer, där truppens stridsförmåga har kulminerat i avsaknad av underhåll och logistiskt stöd. En stridande trupp utan livsmedel, ammunition eller bränsle förlorar sitt stridsvärde synnerligen snabbt. Att medicinalvården och evakueringskedjan fungerar i en stridssituation är en central motivationsfaktor för varje krigsman. Marinens underhållssystem, med stöd av Försvarsmaktens logistiksystem, gör det möjligt för Marinen att operera i alla situationer.

Marinen lever i en tid av stor förändring och utveckling. De nya prestationsförmågor som är under uppbyggnad, såsom Pohjanmaa-klassen (Flottilj 2020) och de vapensystem som kommer att anskaffas, utgör en betydande utmaning för Marinens underhållssystem. Vid sidan av att nya saker utvecklas måste man också se till att materiel som åldras är i användningsskick fram till att de nya prestationsförmågorna har färdigställts. Detta utgör en kontinuerlig utmaning för hela underhålls- och reparationssystemet, där effektiv men ekonomisk användning av materielen betonas. 

Tryggandet av Marinens operativa prestationsförmåga är ur underhållssynpunkt en synnerligen omfattande helhet. Till den hör såväl Försvarsmaktens egna funktioner inom underhåll och logistik som betydande partnerskap, såsom det underhållsansvariga MILLOG:s, Försvarsförvaltningens byggverks och Leijona Caterings roller som en del av helheten. Rollerna är klara och helheten fungerar. Om och när det uppkommer utmaningar i ett partnerskap, vilket är naturligt i det vardagliga arbetet, framhävs ett krävande kundförhållande och respons, vid behov i form av reklamationer. Det väsentliga är att man kan handla rätt enligt gemensamma spelregler och processer. I verksamheten framhävs en krävande kund, som påverkar de egna systemens användbarhet samt kvaliteten på partnernas arbete. Kontaktytorna och ansvaret bör vara tydliga i alla skeden av beredskapen.      

Kraven på Marinens underhållssystem 

Det marina underhållssystemet ska kunna upprätthålla ett tillförlitligt och anpassningsbart stödsystem, som erbjuder trupperna flera alternativa stödfunktioner såväl till havs som i skärgården. Havet och skärgården ställer förstås sina egna krav, liksom också de långa underhållsavstånden inom operationsområdena samt den stora variationen i enheter i fråga om marina förband och kustförband – man måste kunna underhålla såväl stora örlogsfartyg som en spaningsgrupp som utför observation på den mest avlägsna kobben.   

Marinens underhållssystem stöder sig på Försvarsmaktens logistiksystem i huvudsak via 2. Logistikregementet, som vid sidan av sina övriga uppgifter har specialiserat sig på Marinens specialmaterial. Regementenas uppgift är bland annat att upprätthålla och upplagra krigsutrustning. Under undantagsförhållanden utgör fältunderhållssystemet den främsta länken i Försvarsmaktens logistiska kedja. 

Med hjälp av fältunderhållssystemet når de logistiska materialströmmarna de stridande trupperna.  I denna verksamhet på taktisk nivå blir Marinens underhållssystem genom Logistikregementet en del av logistiksystemet. Med fältunderhållssystem avses alltså verksamhet på taktisk och stridsteknisk nivå, vars syfte är att trygga förutsättningarna för att operationer ska kunna verkställas samt upprätthålla och återställa stridsförmågan. Prestationsförmågan hos Marinens fältunderhållssystem utgörs av de marina underhållsbataljonerna, som förverkligar de operativa och regionala truppernas underhållsarrangemang. 

Utvecklingsperspektiven för underhållets prestationsförmåga  

Den materiella beredskapen hos Marinens underhållssystem utvecklas planenligt som en del av projekten inom Försvarsmaktens logistiksystem. Genom utvecklingsprogrammen ersätts materiel som nått slutet av sin livscykel, såsom fordon och annan materiel som slitits ut eller annars föråldrats. Med hjälp av projekten produceras även helt nya prestationsförmågor, som är en förutsättning för att en tillräcklig underhållsförmåga ska kunna tryggas även i framtiden. Det mest centrala projektet som representerar nya prestationsförmågor är en underhållsbåt som anskaffas till Marinen, och den första av båtarna kan tas i bruk sommaren 2022. Denna snabba, inhemska underhållsbåt klarar av att leverera sådant material till skärgården som truppernas stridsförmåga förutsätter, såsom bränsle, vatten och ammunition utan hjälp av farleder eller bryggor. 

Inom den närmaste framtiden måste man lösa hur prestationsförmågan hos underhållsfartygen, som håller på att föråldras, ska ersättas. Beredskapen under kristid förutsätter att det marina underhållet är tillräckligt självförsörjande och har förmåga att verka i skärgården och på havet under alla årstider. 

I stödjepunkterna pågår omfattande byggnadsprojekt i anslutning till såväl kaserner, förråd och underhållsinrättningar, säkerhetsbyggande som hamnkonstruktioner. I varje truppförband inom Marinen byggs nytt eller repareras gammalt under innevarande år. Projekten är långvariga och pågår ända fram till årtiondets slut. Allt detta håller underhållscheferna och deras underordnade sysselsatta, även om administrationen av utrymmen utgör endast en liten del av ansvarsområdena inom underhållet. Den centrala utmaningen inom administrationen av utrymmen är att hålla hyreskostnaderna för både ny och befintlig fastighetsmassa under kontroll. Detta kräver att utrymmena och funktionerna prövas kritiskt och kontinuerligt, och om möjligt sammanslås eller tas ur användning.  

Nylands brigads roll som en del av Marinens underhållssystem 

Inom Nylands brigad förstår man väl vilken roll underhållet och logistiken har för att striden ska lyckas. Detta kommer även till uttryck i brigadens övningsteman och dagliga verksamhet. Nylands brigad upprätthåller beordrad beredskap, och som garant för denna beredskap fungerar Underhållscentralen under underhållschefens stadiga ledning. Underhållscentralens roll är central inom brigadens verksamhet både när det gäller att upprätthålla beredskapen och genomföra trupproduktionen. Underhållscentralens viktigaste uppgifter är att leda underhållsarrangemangen samt genomföra förarutbildning.  

Marinen inleder förarutbildning på finska i Kustbrigaden i början av 2023. Under de senaste åren har förarutbildningen genomförts med Arméns stöd i olika truppförband. Arrangemanget har dock upplevts som krävande, eftersom beväringarna spritts ut över hela landet för att få utbildning. 

Juha Torkkeli är kommodor och chef för Marinens underhåll. Foto: Försvarsmakten

Nylands brigads transportcentrals roll som Marinens enda bilskola vacklar inte i och med reformen, utan blir mera framträdande. Den svenskspråkiga utbildningen av militärförare ordnas även i fortsättningen på samma sätt som i dag. För administrationen i anslutning till förarutbildningen för finskspråkiga beväringar ansvarar Nylands brigads förarutbildningscentral. De finskspråkiga förarna tjänstgör fram till bilskolans slut vid Kustbrigaden i Obbnäs. Efter bilskolan fortsätter de flesta sin tjänstgöring vid Kustbrigaden och en mindre del av dem övergår till Kustflottan. Bilskolan förverkligas i huvudsak av avtalspartnern.    

Den kunniga personalen i centrum 

Underhållet inom Marinen bygger på yrkesskicklig personal. En personal som förstår hur viktig dess spelplats är och känner stolthet varje gång som en stridsberedd enhet som fått kompletteringar och fungerande materiel åker ut i terrängen eller ett fartyg lägger ut från kajen. Samma personal säkerställer även att enheten i terrängen eller fartyget på havet klarar av att agera under lång tid och med bevarad stridsberedskap i enlighet med de operativa kraven. Detta förutsätter en fungerande och övad logistik – och en underhållskedja som möjliggör den önskade operativa verksamheten. En obruten kedja från de stora centralförråden ända till den patronask som räcks till den enskilda krigsmannen eller i fråga om reparationer till att den avgörande reservdelen levereras till användaren, vid behov inom hela Östersjöns område.  

Stort är det antal av människor som inverkar på att helheten, där en sjömåls- eller kustrobot avfyras, en sjömina läggs ut, stridsledningssystemet opererar eller en Jehu-stridsbåt kör, fungerar felfritt. Utan stöd av underhålls- eller logistiksystemet fungerar ingen delfaktor inom marinens stridssystem. Underhållssystemet urskiljer inte krisskeden, det ska kunna svara mot utmaningar varje dag – under såväl fred som krig. Såsom det gamla talesättet säger: ”underhållet skjuter skarpt varje dag”.