Kaptenboställets nya utställning tar fram jägarnas centrala roll förr och nu

Kaptenbostället utställning
Bild: Daniel Korpi

Den nya utställningen i kaptensbostället öppnades på Jägardagen 24.2. 2020. I den praktfulla öppningsceremonin deltog bland annat vår före detta försvarsminister Jussi Niinistö, som dessutom har ett stort intresse för historia. Idén med utställningen är att föra fram stora lokala namn både före och efter krigen.

Efter en lång paus händer det saker igen på Kaptensbostället. Den förnyade basutställningen blev ett kraftprov av det frivilligarbete som sker mellan Nylands brigad och reservistvärlden. Öppningen som skedde i samband med jägardagen 24.2.2020 blev ståtlig – den tidigare försvarsministern, FD Jussi Niinistö närvarade och fann, som mycket historieintresserad, en stor del av utställningsföremålen väldigt intressanta. Mängden nya utställningsföremål tredubblade mängden historiska artefakter som funnits på Kaptensbostället sedan dess öppning 1982.

I utställningen framförs stora lokala namn

Idén med utställningen är att föra fram vilken central roll jägarna hade för både Västra Nyland och Nylands regemente, nuvarande Nylands brigad, samt exempel på ansedda män och kvinnor som tjänstgjort under dem. De flesta har alltså ingen koppling till Kaptensbostället i sig, utan deras inverkan var större än så. Dessa militärer kom att lägga grunden för all skyddskårsverksamhet i Nylands Södra Distrikt och forma försvaret till en mycket stor del av vardagen och bysamhället. Så gott som alla jägare som finns representerade här på utställningen var alltså stora lokala namn både före och efter krigen, och ifall man räknar ihop alla mäns och kvinnors militära erfarenhet kommer vi upp till närmare 960 år. Det som också kännetecknade lokalavdelnings-, krets-, och distriktscheferna är att de kände alla varandra väldigt bra, och många var väldigt goda vänner sinsemellan alltsedan skolåldern, skyddskåren eller militären.

Av de personer som finns med i utställningen och vars kvarlåtenskap aldrig tidigare visats på en öppen utställning kan nämnas jägaröverstelöjtnant Teodor Grünn, jägarkapten Bertel Paulig, jägargeneral Johan Arajuuri och ingenjörsöverste, krigsekonomichef Runar Bäckström.

Eftersom den här utställningen från början till slut har varit ett helt privat initiativ, förtjänar följande personer ett stort tack för att projektet rodde i hamn. Kommendant, kaptenlöjtnant Marko Nieminen för sin driftighet och välvilja gentemot projektet, f.d. sekreteraren för Nylands brigads Gille, Toby Sirén för den hängivenhet han visat projektet och brigadkommendör, kommodor Arvi Tavaila för sitt välsignande av projektet och sitt stora historiska intresse kring det.