Försöket med gemensam inkvartering inom Försvarsmakten utvidgas i början av 2022

stuga

Försöket med gemensam inkvartering fortsätter inom Försvarsmakten fram till slutet av 2022. Från och med årets början deltar alla truppförband inom Försvarsmakten som utbildar beväringar i försöket, förutom flygflottiljerna. Målet är att få information om hur gemensam inkvartering fungerar i truppförband av olika storlek på olika håll i Finland.

Under försöket inkvarteras manliga och kvinnliga beväringar som samtyckt till gemensam inkvartering i gemensamma inkvarteringsutrymmen.  

– Det är viktigt att fortsätta med försöket med gemensam inkvartering, eftersom vi vill få ytterligare observationer från alla försvarsgrenar och noggrant kartlägga utmaningarna med gemensamma stugor och verkningarna på tjänstgöringsmotivationen. Grunderna för försöket och de praktiska arrangemangen förblir desamma även i början av året, konstaterar socialchef Hannu Maijanen vid Huvudstaben. 

Försöket, som startats på initiativ av beväringarna, utvidgas även till Norra Karelens gränsbevakningssektion, som hör till Gränsbevakningsväsendet. Enligt socialchef Maijanen har både beväringarna och den avlönade personalen hittills upplevt försöket med gemensam inkvartering som positivt och lyckat. Försvarsmakten vill kontinuerligt utveckla beväringsutbildningen och främja beväringarnas jämlikhet. 

– Försöket med gemensam inkvartering har uppfyllt de mål som uppställts för det. Arrangemangen kring gemensam inkvartering har förbättrat i synnerhet gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, informationsgången och effektiverat användningen av utrymmena. Beväringarna har upplevt att inkvarteringsarrangemangen har främjat även jämlikhet och likabehandling. 

Även i de övriga nordiska länderna har man fått goda erfarenheter av gemensam inkvartering.  

Försvarsmakten samlar in observationer om gemensam inkvartering fram till hösten 2022 och bedömer därefter om ett förslag om fortsatta åtgärder ska riktas till Försvarsministeriet. 

Positiv attityd i Nylands brigad

Under de senaste åren i Nylands brigad har det i en del fall redan funnits gemensamma stugor, då det varit utrymmesbrist i någon enhet. Då baserar det sig naturligtvis på frivillighet. Brigadens utbildningschef, kommendörkapten Juha Laukka, ser det som positivt att försöket nu blir mer genomgående även i Nylands brigad.

 – Det är bra att alla ges möjligheten till gemensamma stugor, vi gör inte heller skillnad på könen i utbildningen, så därför är det naturligt att det också ska finnas möjlighet att sova med den trupp man tillhör. Det förbättrar gemenskapen och andan. Skilda sanitetsutrymmen erbjuder vi så klart, tillägger Laukka.

Beväringskommitténs ordförande undersergeant Mathilda Sandman ryckte in i januari 2021.

 –Före jag ryckte in trodde jag att jag skulle få bo i en kvinnostuga men på inryckningsdagen fick jag veta att jag skulle bo ensam kvinna med 11 andra män. Först blev jag lite nervös för hur det skulle gå med att byta om och att man skulle få onödiga blickar men jag märkte snabbt att detta inte var ett problem. Tack vare mina goda stugkamrater har jag alltid känt mig bekväm i blandstuga. Så vitt jag vet har inte mina stugkamrater haft något problem med att bo i blandstuga. Jag vet själv att min stugförman hade en gemensam diskussion med de andra i min stuga gällande sexuella trakasserier då de skulle bo med en kvinna, så detta kanske hjälpte en del, berättar us Sandman.

 Sandman tycker att det nästan enbart finns fördelar med att bo i blandstuga.

 –Man kommer mycket lättare in i gemenskapen, då man umgås och ”jobbar” tillsammans på brigaden med städtjänst och dylikt så är det också lättare att i skogen på övning kunna samarbeta och kommunicera väl. I början av tjänstgöringen är det extra viktigt att man lär känna de man ska jobba med tanke på resten av tjänstgöringstiden, för att göra det så smidigt som möjligt. Speciellt då man varit ensam kvinna i en hel pluton så har det varit viktigt att komma in i gemenskapen för att inte bli utstött. Jag tror också att blandstugorna bidrar till mer jämlikhet i militären, eftersom kvinnorna inte blir alienerade på samma sätt då. Man är tillräckligt utstickande i militären som kvinna,  därför känns det bättre och mer jämlikt att bli sedd som en stugkamrat och en vän än enbart för sitt kön, tänker Sandman. 

Undersergeant Sandman var nervös för att bo i blandstuga då hon ryckte in, men erfarenheten har varit givande. Hon anser att blandstugor även kan vara en viktig faktor i att göra tjänstgöringen mer jämlik. Foto: Anton Holmberg

Den enda nackdelen hon kan tänka sig är att man inte vill byta underkläder i en blandstuga, samt om man skulle hamna med någon person som gör en obekväm på något sätt.

 –Men om något sånt skulle hända så skulle det ju såklart åtgärdas av enhetens personal, avslutar Sandman.

Fortfarande frivilligt att delta 

Det är frivilligt att delta i försöket med gemensam inkvartering, och förutsättningen är att alla som inkvarteras i samma stuga har gett sitt samtycke. Beväringarna har även rätt att ta tillbaka sitt samtycke när som helst.  

Truppförbanden ger anvisningar om gemensam inkvartering i det rekrytbrev som sänds innan tjänstgöringen inleds, och i vilket de kommande beväringarna tillfrågas om de är villiga att delta i försöket.   

De sociala utrymmena, såsom dusch- och wc-utrymmen, är separat även för de män och kvinnor som inkvarteras i gemensamma stugor. Försöket med gemensam inkvartering gäller endast inkvartering i kasern och föranleder inga förändringar i bivackarrangemangen under terrängövningar.  

Försöket har pågått sedan 2020   

Försöket med gemensam inkvartering inleddes 2020 inom Armén, på reservofficerskurs 256 i Markstridsskolan, samt i Kajanalands brigad och Karelska brigaden. Försöket utvidgades från och med början av 2021 till Kustbrigaden inom Marinen och Flygkrigsskolan inom Flygvapnet. 

Försvarsministeriet gav 18.2.2020 en förordning om ett tidsbundet försök med gemensam inkvartering. Försöket fortsätter fram till slutet av 2022 med stöd av en ny förordning som gavs 14.9.2021 (827/2021).   

Under terrängövningar och ombord på Marinens fartyg har gemensam inkvartering iakttagits alltsedan frivillig militärtjänst för kvinnor blev möjlig. Försöket med gemensam inkvartering medför inga förändringar i detta avseende.