”Det bästa som har hänt brigaden är att bli en del av Marinen”

Från vänster: Kommendören för Marinen, viceamiral Esko Illi, kommendör för Västra försvarsområdet, general Jussi Hautamäki och brigadkommendör överste Bjarne Ahlqvist. Foto: Försvarsmakten

1.7.1998 blev Nylands brigad en del av Marinen, eller Sjöstridskrafterna som man talade om på den tiden. Förändringen skedde förstås inte över en natt. Brigadens dåvarande kommendör, överste Bjarne Ahlqvist berättar att det hela redan startade på 1980-talet då kustjägarutbildningen flyttade från Obbnäs till Dragsvik.

År 1996 började redan spekulationerna om att någon stor förändring var på gång. Det började med att det kom ett beslut om att Dragsvik musikkår ska läggas ner. Rykten kring Nylands brigads vara eller icke vara kom igång. – Men något officiellt kom aldrig. Det tokiga var att ingen kallade mig till något möte för att diskutera med oss eller höra oss om förändringarna som troligtvis skulle beröra brigaden, berättar överste i.a. Ahlqvist. 

I mars 1997 kom sedan statsrådets försvarspolitiska redogörelse med meddelandet om Nylands brigads framtid.

– En morgon när jag kom på jobb fanns det en hög med telefax på mitt bord. Överst fanns listan med Arméns truppförband, och när jag inte hittade Nylands brigad på listan blev jag redan orolig och tänkte att var det här nu slutet för brigaden. Sedan fanns det skrivet på ett ställe att ”se Marinen”, och när jag vände till följande sida kunde jag där se att Nylands brigad fanns med på listan över Marinens truppförband, det var då jag fick reda på Nylands brigad skulle bli en del av Marinen fr.o.m. den 1.7.1998 säger Ahlqvist. 

När beslutet kommit inleddes förberedelserna för att byta försvarsgren.

-Man kan säga att Marinen tog hand om oss. Jag blev inbjuden till Marinkommendörernas rådplägningsdagar i Pansio (Åbo) och fick uppleva skillnaderna bl.a. gällande resurserna som fanns att tillgå i Marinen jämfört med Armén. Det var inte direkt ont om pengar om vi säger så, berättar Ahlqvist. 

Med samma beslut från statsrådet lades Vasa Kustsektion ner i Vasa och kustartilleriutbildningen flyttade till Dragsvik. Ett flertal andra förändringar gjordes inom Försvarsmakten i samma veva.

– Förberedelserna gick bra, och när marinkommendören gjorde en gallup angående hur personalen ställer sig till förändringen var Nylands brigads personal positivast inställd till förändringen. Fastän själva beslutet kom som en överraskning så var personalen positiv att påbörja arbetet inför förändringen, säger Ahlqvist.  

-Alla i personalen förstod hur mycket stöd och resurser det kommer att komma till brigaden i och med förändringen, tillägger Ahlqvist. 

Fanns mera resurser

Under det kommande året skedde förberedelserna inför att ledningsförhållandena skulle ändra. I stället för att brigadkommendören hade en general som närmaste chef skulle det i stället komma att bli en amiral. 

Fältartilleriutbildningen skulle ersättas med kustartilleriutbildning. Med kustartilleriets pengar reparerades bl.a. artilleriets eldledningssimulator och det börja komma material till båtplutonen. Men i övrigt fortsatte mycket på samma sätt som tidigare berättar Ahlqvist. 

Överlåtelsen av trupperna till Marinen skedde på flaggplanen i Dragsvik 30.6.1998. Överste Bjarne Ahlqvist gick i pension samma dag som brigaden gick över till Marinen, och överstelöjtnant Stig-Göran Grönberg tog över som kommendör för brigaden. Först efter den dagen bytte man sedan stegvis gradbeteckningar, uniformer och klädsel. 

Nylands brigads verksamhet och utbildning var förstås annorlunda jämfört med flottans, men Ahlqvist menar att flytten till Marinen var ”det var det bästa som kunde hända Nylands brigad”.

-Vi har sett att utvecklingen gick snabbare, eftersom det fanns mer resurser inom Marinen än inom Armén, säger Ahlqvist. 

Milstolparna:

 • Regeringen lämnade ett försvarspolitiskt betänkande till riksdagen 17.3.1997
 • Besluten som togs på basen av statsrådets försvarspolitiska redogörelse trädde i kraft och ledde till en organisationsförändring; Nylands brigad skulle bli en del av marinen från och med 1.7.1998. 
 •  1.7.1998 började brigaden producera merparten av trupperna för kusten och skärgården. Brigaden förblev svenskspråkig och försvaret av Åland bestod. 
 • Tjänstgöringstiden ändrades till 6, 9 och 12 månader och togs i bruk från och med kontingent 2/98
 • Raseborgs Artilleriregemente bytte namn till Raseborgs Kustartilleribataljon. Nylands brigad bestod nu av Vasa Kustjägarbataljon samt Raseborgs Kustartilleribataljon
 • Kustartilleriet slogs ihop med sjöstridskrafterna och utbildningsansvaret för det motoriserade kustartilleriet överfördes till Dragsvik
 • Vasa Kustsektion lades ner och kustartillerister började utbildas på brigaden. Kustjägarutbildningen fortgick som tidigare
 • Antalet truppförband inom landstridskrafterna sänktes från 27 till 22
 • Ny brigadkommendör efter Bjarne Ahlqvist blev Stig-Göran Grönberg
 • Östersjöns strategiska tyngdpunkt förflyttades till norra Östersjön. Tryggandet av den finländska kusten, Åland och huvudstaden förstärktes. 
 • Brigadens operativa betydelse samt attraktionen för utbildningen ökade. Planer på att i framtiden utbilda kustrobotenheter i Dragsvik uppkom.
 • Stampersonalen vid marinen började följa marinens uniformssystem. Övergångstiden för stampersonalens nya uniformer började 1.7.1998. Beväringarnas uniformer förblev desamma som tidigare. 
 • Marinens gradbeteckningar började användas av dem som hade kustartilleriutbildning och den blå baretten blev beväringarnas permissionsmössa. Överstelöjtnant Grönberg blev enligt marinens gradbeteckningar kommodor.