Utbildningen surfar på den digitala vågen

PVMoodle skärmar
Webbsidan PVMoodle ger beväringar och personal lättare tillgång till användbart material än tidigare.

Under vår livstid har samhällets tekniska utveckling gått framåt med stormsteg. Digitaliseringen har nu blivit en naturlig del av varje finländares vardag, när vi ännu för 30 år sedan var ett så gott som analogt folk. Allt ifrån hur vi lyssnar på musik eller tittar på TV, till hur telefonen fungerar och hur vi besöker banken, har genomgått en märkbar förändring. Utvecklingen syns inte alltid för användaren, utan den kan vara gömd i tekniska bakgrundsprocesser.

Tekniskt sett betyder digitalisering att informationen ändras från ett analogt format till ett digitalt, dvs. till ettor och nollor. Ett exempel kan vara att man övergår från pappersblanketter till elektroniskt format, som kan behandlas av en dator. Digitaliseringen har pågått sedan 1970-talet och har under de senaste tio åren troligtvis nått sin kulmen. Teknologin har medfört nya hjälpmedel och det digitala är det nya normala.

Moderna system öppnar nya dörrar 

Försvarsmakten har med öppet sinne tagit emot våra nya redskap redan under en längre tid. Vi har inte alltid möjlighet att själva utveckla teknik på egen hand, men istället adapterar vi kommersiella lösningar för vår mera krävande användning. Däremot måste vi också i fortsättningen koncentrera oss på att se till att teknologin inte tar över befälet – det är alltid människorna som står för resultaten.

Tid är en värdefull resurs. Digitalt skickar vi våra brev med ljusets hastighet, medan postgången tidigare varit beroende av postiljonen och dennes cykel. Vi utnyttjar digital överföring framför allt i vårt ledarskap. I vardagen beordras största delen av verksamheten i olika elektroniska format. Administrationen sköts nästan helt med datorer, men också i vårt stridsledande utnyttjar vi digitala överföringstekniker. Tiderna innan trupperna utrustades med möjlighet till digital överföring kunde man bara drömma om att följa striden i realtid, om man inte gjorde det från hästryggen.

Inom utbildningen surfar vi för tillfället på den digitala vågen. Trots att man inte kan lära sig skjuta utan att avfyra ett vapen, har Försvarsmakten på en kort tid utvecklat sin digitala träning. Alla truppförband som utbildar beväringar har blivit försedda med en virtuell utbildningsmiljö som bland annat kan användas för stridsteknisk eller taktisk utbildning, i kombination med tillämpade övningar i terrängen.  När utbildningen framskrider börjar truppen utnyttja simulatorer som möjliggör utförlig respons, genom vilken krigarna i efterskott får se hur striden fortlöpt.

Möjligheterna begränsas i praktiken endast av vår fantasi.

Pv Moodle-tjänsten har utvecklats som hjälpmedel för den teoretiska utbildningen både för beväringar och anställd personal. Där finns utbildningsmaterial för självstudier och enkäter eller prov som kan utföras elektroniskt. Slutanvändarna kommer åt informationen med dator, pekplatta eller sin egen smarttelefon om de så vill. Den här kanalen utnyttjas också för att förbättra informationsflödet. Genom den här utvecklingen blir vardagen mer flexibel, vi sparar tid och kan koncentrera resurserna på människan i stället.

Digitaliseringen utnyttjas naturligtvis inte enbart administrativt och pedagogiskt, utan har en central roll i stödet för ledandet. Våra nyaste ledningssystem baserar sig i sin helhet på digital teknik, som ursprungligen utvecklats för civila ändamål. Genom att förse civil teknik med grövre skal, får vi till stånd signalutrustning som motsvarar de krav som stridsfältet ställer. Det här medför så höga överföringshastigheter att t.o.m. videoöverföring är möjligt. Möjligheterna begränsas i praktiken endast av vår fantasi. Genom att militären också utnyttjar den infrastruktur som samhället byggt upp, har vi ett ledningsnät som täcker hela vårt land. GSM-näten är så täta, att det är svårt att hitta en total radioskugga. Den här infrastrukturen är en viktig resurs för ledandet också i en krissituation, eftersom den är i bruk redan innan signaltrupperna har grundats.

Försvaret av de digitala fronterna 

Genom att samhället digitaliserats, har informationskrigföringen blivit effektivare. Det är en följd av att det lätt och snabbt går att nå stora folkmassor. Genom att sprida desinformation kan en motståndare inverka på attityder, försvarsvilja och i värsta fall på beslutsfattandet. Källkritiken är enbart på läsarens ansvar.

Genom ledningskrigföringens medel inverkar man på lägesbilden hos våra chefer och deras möjligheter att leda trupperna. Tekniskt sårbara ledningssystem gör det lättare att försvåra ledandet, t.ex. genom att störa förbindelser eller helt enkelt fysiskt förstöra materialet. Vi motverkar dessa hot genom välplanerad och rätt dimensionerad signalverksamhet samt genom bra skydd. Cyberkrigföringen kan anses vara en ny hotbild mot ledandet, men syftet är detsamma.

Militär underrättelse utnyttjar sig också av signalspaning med målsättningen att ta reda på informationsinnehållet i nättrafiken. Den här metoden för anskaffande av information pågår redan i fredstid och vi är ständigt under observation. I regel kan man räkna med att alla mobiltelefonsamtal kan avlyssnas och all oskyddad nättrafik kan läsas.

Vi kan motverka hotet genom teknisk datasäkerhet och genomtänkta verksamhetsmodeller, men den absolut största risken för informationssäkerheten är människan. Användaren gör misstag, inte datorn. Därför är det bästa sättet att motverka de hot som digitaliseringen för med sig, att utbilda användarna och få till stånd en anda där informationssäkerheten tas på allvar.