“Tröskeln för reglering av beredskapen är låg”

1200-2017-AGr-001-9889

Flottiljamiral Janne Huusko tillträdde i början av 2022 som huvudstabens beredskapschef. Före det tjänstgjorde Huusko som kommendör för Kustbrigaden. Vi ställde den relativt nyutnämnda beredskapschefen vid huvudstaben fyra frågor om beredskapen.

Janne Huusko, vilka uppgifter hör till dig som beredskapschef vid huvudstaben?

Huvudstabens beredskapschef fungerar som chef för det operativa ansvarsområdet och ansvarsområdet för säkerhet. I dem ingår allt från tidskritiska ärenden i anslutning till lägesbild och beredskap ända till operativ planering och saker som har med utvecklingen av prestationsförmågan på lång sikt att göra. Det fina är att de här uppgifterna  utförs som ett samarbete med den yrkesskickliga personalen vid operativa avdelningen, representanter för Huvudstabens övriga avdelningar och försvarsgrenarna ända till truppförbandsnivå.   

För närvarande är det ofta behandlingen av frågor som aktualiserats av kriget i Ukraina som ligger överst i högen av arbeten. Det förekommer ofta frågor som ansluter sig till kriget i Ukraina, och det kräver tid att gå igenom de talrika rapporter som olika aktörer har producerat.

Hur har Försvarsmaktens beredskap förändrats under 2022?

Trots den oroväckande utvecklingen i det internationella läget har det militära läget inom Finlands närområde förblivit lugnt. Vi följer hela tiden med situationen och reglerar vår beredskap enligt behov. Förändringarna i säkerhetsmiljön har tills vidare inte varit så betydande ur Finlands synvinkel att vi skulle ha haft behov av att vidta omfattande åtgärder i fråga om regleringen av beredskapen.

Försvarsmakten har under våren reagerat på situationen och till exempel har säkerhetsnivån i truppförbanden i februari höjts till den näst lägsta nivån på en skala som omfattar fyra nivåer, det här har säkert också synts i Nylands brigad. Vi öppnar avsiktligen inte upp detaljerna i offentligheten kring Försvarsmaktens operativa verksamhet och regleringen av beredskapen. Jag kan ändå säga att tröskeln för reglering av beredskapen är låg inom Försvarsmakten och att vi vidtar de åtgärder som behövs i alla lägen.

Hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Europa nu, med betoning på Östersjöområdet?

.Det anfall som Ryssland inlett mot Ukraina har ökat spänningen i Europa. Situationen gäller förstås i synnerhet Ukraina, men den har omfattande inverkan på många saker i Europa och över hela världen. 

På så sätt avspeglar sig spänningarna i säkerhetsläget även på Östersjöområdet, vilket tar sig uttryck i bl.a. en ökad militär aktivitet. För tillfället riktar sig dock inga direkta militära hot mot Finland.

Vilka är Nylands brigads viktigaste beredskapsuppgifter sett med huvudstabens ögon?

Jag kan inte uttala mig om de specifika beredskapsuppgifterna, men jag betonar dock att det är viktigt att upprätthålla beredskapen att utföra beordrade beredskapsuppgifter. Här finns en betydande mängd saker att göra både på brigadnivå och personnivå, från den avlönade personalen till beväringar och reservister. 

Det är ett viktigt element att sköta om sitt eget kunnande och sin funktionsförmåga både när det gäller beredskapsuppgifter och krigstida uppgifter