Socialkuratorn som stöd för beväringarna

Socialkurator Jonas Streng
Socialkurator Jonas Streng. Bild: Oscar Ström

Enligt Finlands värnpliktslag har beväringen rätt till sakkunnig hjälp i ärenden som gäller social trygghet. Därför har alla finländska truppförband en socialkurator.

– Utgångsläget för Nylands brigads socialkuratorsarbete är att producera kvalitativa socialarbetartjänster för att stöda beväringarnas prestationer utgående från individens sociala och psykiska förmåga. Målsättningen med socialkuratorns personalarbete är främst att främja och utveckla personalens välbefinnande i arbetet samt att förebygga uppkomsten av psykiska samt sociala problem. Kort och koncist är min uppgift att stöda truppförbandets funktionsförmåga, berättar Nylands brigads socialkurator Jonas Streng.

Strengs primära uppgift är mottagningsarbete. Det innebär att han vägleder beväringar som kommer till honom med diverse bekymmer. I första hand handskas socialkuratorn med ärenden som berör:

  • Socialskydd eller sociala tjänster
  • Studie- karriär- eller arbetsmarknadsfrågor
  • Bostadstödsärenden
  • Anda personliga ärenden (t.ex. personliga relationer, penningärenden eller frågor som gäller koordinering av tjänstgöringen och det civila livet)

Streng fungerar även som beväringarnas patient- och olycksfallsombudsman. Vid krissituationer kan han erbjuda psykosocialt stöd. Han berättar att det inte finns några stora skillnader mellan att jobba som socialkurator i militären och med motsvarande uppgifter i det civila.

– Om man bortser från begreppet “militärt socialarbete” så är det inte så stor skillnad. Båda två går går ut på att hjälpa andra. 

De vanligaste bekymren bland beväringarna är hur man ska orka tjänstgöra och problem i det civila. Streng stöder beväringar som kontaktar honom genom ett lösningsorienterat arbetssätt och motiverande samtal. 

– Arbetssättet går främst ut på att medvetet ägna uppmärksamhet åt klienternas förhoppningar och mål istället för att bara fokusera på deras bekymmer. Jag försöker erbjuda ett konstruktivt sätt att undvika de fallgropar som normalt uppstår när man bara fokuserar på problem och bekymmer, berättat Streng. 

Enligt Streng är den mest givande delen av hans uppgift att se den konkreta nyttan av arbetet han gör. Beväringarna har rätt till sakkunnig hjälp, och i en knepig situation kan man komma långt med bra vägledning.