Samarbetet mellan Finland och Sverige är brett

Charly Salonius-Pasternak
Charly Salonius-Pasternak under krigsmannaeden i augusti Foto: Jägare Isac Lindberg

FISE-samarbetet mellan Finland och Sverige är viktigt på många nivåer. Samarbetet är ett politiskt, militärt och historiskt samarbete mellan länderna som man drar olika nyttor av från normalt dagsläge, men som redan nu påverkat starkt båda ländernas försvarsförmåga.

Varför är samarbetet med Sverige viktigt för Finland?

Säkerhetspolitiskt sätt har läget i världen blivit mer oförutsägbart än tidigare, både kring Kina och Ryssland, och eftersom varken Finland eller Sverige hör till en allians, t. ex. NATO, har samarbetet med vårt västra grannland ökat i betydelse. FISE-samarbetet finns till för att förstärka det nationella försvaret samt Östersjöområdet, och för att möjliggöra gemensamt användande av civila och militära resurser. Rent strategiskt har FISE-samarbetet gjort det klarare för båda länderna hur grannlandet förbereder och opererar i en eventuell krigssituation.

I dagens läge är det väldigt viktigt att ha en bra lägesbild. Ryssland har visat att de är beredda att använda militära medel mot sina grannländer, som vi sett i Ukraina, och därför är det viktigt för Finland att fortsätta samövningarna med Sverige. Övningarna går lätt att vända till operationer vid behov, och faktum är att om man kan samarbeta med sina grannländer så kan man bygga upp en bättre lägesbild än man skulle vara kapabel till enskilt, säger Charly Salonius-Pasternak, ledande forskare i utrikespolitiska institutet FIIA.

Finland och Sverige har även påbörjat gemensamma anskaffningar. De gemensamma anskaffningarna behöver inte nödvändigtvis vara konkreta, men länderna vet om vad det andra landet använder resurser till inom exempelvis militären. Samövningar mellan länderna och politiska deklarationer har även möjliggjort att finska flygvapnet och marinen kan göra gemensamma operationer med Sverige gällande försvaret av länderna. Även fast vi inte ännu ingått en allians, så måste den eventuella fienden ta i beaktande detta. 

FISE-samarbetet har med andra ord gjort det möjligt för länderna att utföra operationer som skulle vara omöjliga att utföra enskilt, och utan att ha ingått en allians förstärkt säkerheten i båda länderna. Finland och Sverige samarbetar för att kunna “samverka bortom freden”. 

Hur har samarbetet utvecklats? Vilket språk sker övningarna på?

Samarbetet med Sverige har en lång historia bakom sig, men fått en ny betydelse under de senaste 30 åren. År 2014 påbörjades samarbetet ordentligt. Man hade stödet från majoriteten av politikerna i båda länderna, och efter år 2014 har samarbetet gått framåt i snabb takt, och skapat ett starkare försvar för båda länderna. Gällande samövningarna har språket inte fastställts. Sist och slutligen är det människor som övar tillsammans och kommer överens om det språk som passar situationen bäst. I de större övningarna, och i övningar där andra länder ingår, sker dock kommunikationen på engelska, säger Salonius-Pasternak. 

I dagens läge har även samarbetsmöjligheter med Norge uppkommit. Ett samarbete med Norge skulle rent geografisk gynna Finland om till exempel Lappland skulle utsättas för en attack. Om militära medel då skulle behövas, skulle det vara bra om Finland, Sverige och Norge tillsammans skulle kunna påverka fienden. Dessutom skulle det vara bra om alla tre länderna skulle veta hur de övriga två länderna opererar i en krigssituation. Det är alltså bara en tidsfråga innan samarbetet med Norge påbörjas. 

Väldigt viktigt för Nylands brigad

Samarbetet mellan Finland och Sverige, FISE-samarbetet, blir konstant viktigare i dagens säkerhetspolitika läge. Nylands brigad, det enda svenskspråkiga truppförbandet i Finland, har haft en stor roll i samarbetet. Nylands brigad har arbetat mycket på svenska tillsammans med det svenska Amfibieregementet, AMF1. Den svenska kommunikationen är något som brigadkommendör kommodor Juha Kilpi anser varit givande för samarbetet. 

Samarbetet mellan Nylands brigad och Sverige sker främst via Amfibieregementet. AMF1 är del av den svenska marinen, och tillsammans med Nylands brigad hör det till båda ländernas uppgifter att försvara kustområdena kring Östersjön. Samarbetet med Sverige har en lång historia bakom sig, men har blivit betydligt viktigare under det senaste decenniet.

Samarbetsområdet mellan Nylands brigad och AMF1 är mångsidigt. Kustjägarutbildningen på Nylands brigad är den enda kustjägarutbildningen i Finland, och brigaden har därför hjälpt Sverige med motsvarande utbildning. 

-Samarbetet mellan Nylands brigad och Sverige är något jag anser vara väldigt viktigt. Nylands brigad är svenskarnas enda referens till hur man utbildar och använder kustjägare. Kort sagt lär de sig mycket av oss, och vi av dem. Under pandemin har vi tyvärr inte haft möjligheter till att samarbeta lika ofta vi önskat, men vi har upprätthållit kontakten med Sverige, och efter pandemin kommer det konkreta samarbetet fortsätta igen”, säger Kilpi.

Juha Kilpi.

Koronaläget har stoppat några gemensamma övningar från att förverkligas under det senaste året. En av dessa övningar var övningen SYD-21, som ägde rum i april. Planen var att en granatkastarenhet från Sverige skulle delta i övningen och operera tillsammans med Granatkastakompaniet från Nylands brigad. En liknande övning kommer dock med stor sannolikhet att ordnas i framtiden. 

-I vanliga fall samverkar Nylands brigad och AMF1 flera gånger per år. Samarbetet består inte endast av konkreta krigssimulerade övningar. Samarbetet har gjort personalutbyten möjliga, vilket är ett bra sätt för personalen i båda länderna att få en helhetsbild av hur det andra landet opererar. Det har även gjort att flera personer lärt känna varandra, vilket tagit Nylands brigads och AMF1:s samarbete till en ny nivå”, konstaterar Kilpi.

I framtiden kommer flera innovativa övningar att verkställas. Kilpi ska även träffa ledningen för det nyligen grundade Amfibieregementet 2, AMF2, i Göteborg tillsammans med ledningen för AMF1, och påbörja samarbetet samt planera framtida övningar med dem. Ett annat ämne för framtiden inom ramen för FISE-samarbetet är verkställandet av mer samarbete inom logistik. Logistiska övningar är lätta att omvandla till konkreta övningar, något som varit på paus under pandemin.