“Rysslands krig har ökat finländarnas vilja att delta i repetitionsövningar”

_58A7863

Finländarnas försvarsvilja är synnerligen stark och den syns i det stora antal reservister som nu vill delta i olika repetitionsövningar. Finlands medlemskap i Nato ökar antalet internationella övningar där också reservister deltar. Jukka Nurmi, överste och inspektör för det frivilliga försvaret från utbildningsavdelningen vid huvudstaben, svarar på Fanbärarens frågor.

Hur stor beräknas Finlands reserv vara idag?

–Reserven omfattar cirka 870 000 soldater, av vilka 280 000 soldater är placerade i den krigstida sammansättningen.  Reservens omfattning har inte förändrats nämnvärt under 2000-talet, men den krigstida styrkan ökades med cirka 50 000 soldater 2017 till 280 000. Styrkan ökades genom att foga mobiliseringsorganisationen samt beväringar som erhållit tillräcklig utbildning till den krigstida sammansättningen.

Hur många reservövningar ordnas det ungefär per år i Finland?

–Till de övningar som ordnas för reserven hör repetitionsövningarna och Försvarsmaktens frivilliga övningar. På grund av att övningarna för reserven ökade ifjol är det ständigt någon övning på gång någonstans i Finland. Repetitionsövningarna koncentreras till veckorna, förutom de största övningarna, medan de frivilliga övningarna koncentreras till veckosluten.  

Vilka är de huvudsakliga typerna av reservövningar som ordnas?

–Största delen av repetitionsövningarna är truppövningar, där en viss trupps verksamhet övas. Trupperna varierar i storlek, vanligen från pluton till bataljon. Största delen av repetitionsövningarna omfattar skjutningar med skarp ammunition (stridsskjutningar). Förutom truppövningar finns även repetitionsövningar för staber, olika vapensystem eller ansvarsområden. Till sådana övningar kan beordras deltagare från flera krigstida trupper, och man kan ge undervisning i eller öva med ett nytt pansarvärnssystem eller hur man avvärjer ett cyberanfall.  

Hur många reservister beordras ungefärligen på reservövning varje år?

–Detta år beordras cirka 29 500 reservister till repetitionsövningar. Därtill kallas cirka 12 000 reservister till Försvarsmaktens frivilliga övningar. Antalet personer som beordras till repetitionsövningar har ökats med cirka 10 000 jämfört med 2021.

Jukka Nurmi är överste och inspektör för det frivilliga försvaret. Nurmi jobbar vid utbildningsavdelningen vid huvudstaben. Foto: Försvarsmakten.

I vilken ålder är de som huvudsakligen beordras till repetitionsövningar?

–Merparten av dem är kring trettio år, men också äldre och mera erfarna reservister beordras till övningar. 40- och 50-åriga reservister är inget undantag. De beordras till exempelvis stabs- och underhållsuppgifter och till utbildare för reservisterna.

Vilka är de lagliga orsakerna för att inte delta när man beordras till reservövning?

–Du kan ansöka om befrielse av hälsoskäl, av skäl som har samband med arbete eller studier, av personliga skäl eller om du är varaktigt bosatt utomlands. Befrielsen beviljas av den regionalbyrå som beordrat dig till övningen. Övningsledaren eller -fältväbeln har inte rätt att befria dig.  De vanligaste orsakerna har att göra med svårigheter att kombinera arbetet, studierna eller familjelivet med repetitionsövningen. Också då strävar man ofta efter att flytta fram reservistens deltagande till nästa motsvarande övning. En annan grupp utgör de som befrias på grund av sitt hälsotillstånd.

Hur stridsdugliga är våra reservister – har det skett någon förändring till det bättre eller sämre under 2000-talet?

–Soldatens stridsduglighet, eller funktionsförmåga som termen lyder inom Försvarsmakten, består av flera helheter. Försvarsmakten har utvecklat ett program som heter Soldatens psyke och fysik, med vars hjälp man strävar efter att utveckla soldatens funktionsförmåga på ett övergripande sätt. Programmet är i användning även inom reservistutbildningen. Finländarnas starka försvarsvilja skapar en stabil grund för det mentala försvaret, som alltid har hört till den finländska soldatens starka sidor. Det är dock skäl att bekymra sig för den försämrade fysiska konditionen. Detta är inte något som föranleder oro enbart inom Försvarsmakten, utan det är ett större samhälleligt problem. Försvarsmakten uppmanar tillsammans med försvarsorganisationerna reservisterna att upprätthålla och utveckla sin kondition. Reservistorganisationerna erbjuder många möjligheter för detta. 

Hur har Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkat finländarnas vilja att delta i repetitionsövningar?

–Rysslands angrepp mot Ukraina har tagit sig uttryck i ett ökat deltagande i repetitionsövningar. Det har varit flera på väg till repetitionsövningar än vi kunnat ta emot. Den starka försvarsviljan och viljan att delta i försvaret har fört med sig ett större antal reservister som önskar delta, och försvars- och reservistorganisationerna har haft utmaningar med att svara mot efterfrågan även om de märkbart ökat utbudet. Till exempel Försvarsutbildningsföreningen fördubblade ifjol sina utbildningsdagar.  

Hur påverkar Finlands medlemskap i Nato repetitionsövningarna?

–Det nationella utbildningssystemet harmoniseras med doktrinerna, förfaringssätten och standarderna inom Natos utbildnings- och övningsverksamhet. Övningssystemet och de planeringsprocesser som ansluter sig till det har anpassats till Natos årsklocka.  Detta har varit en betydande förändring, som har förutsatt framförhållning och avtal både nationellt och med alliansen samt många laterala avtal med våra partner.

–Den internationella övningsverksamheten har blivit en allt synligare del av Försvarsmaktens övningsverksamhet under de senaste åren. I och med att Ryssland intensifierat sitt krig mot Ukraina har de viktigaste internationella partnerna, såsom Sverige, USA och Storbritannien deltagit aktivt i de övningar som ordnats i Finland. Finländarna, i huvudsak trupper som består av beväringar och reservister, har visat en hög nivå av kunnande inför våra internationella partner. Truppernas kompatibilitet var på en god nivå och övningarna har ytterligare utvecklat nivån på kunnandet.     

–När man är Natomedlem kommer internationell övningsverksamhet att utgöra en alldaglig del av Försvarsmaktens verksamhet. Dess betydelse betonas i fråga om två viktiga mål. Genom den visas den egna och gemensamma försvarsförmågan, med vilken tröskeln att rikta åtgärder mot Finland eller alliansen höjs samt förmågan att försvara landet och alliansen utvecklas. Försvarsmakten kommer även i fortsättningen att delta i både trupp- och stabsövningar. I övningsverksamheten kommer fokus att ligga på situationer där Finland och de allierade försvarar sig tillsammans då fienden inlett ett anfall.     

Vilka nya former av internationella repetitionsövningar kommer vi att se i och med medlemskapet i Nato?

–I fråga om repetitionsövningarna betonas fortsättningsvis truppövningar i olika delar av vårt land, under vilka man övar sig i att försvara Finland. Nytt är att en eller flera allierade ofta deltar i övningarna. Övningar som är gemensamma för alla försvarsgrenar, d.v.s. joint-övningar, kommer att öka i antal i Norden, och även i Finland kan man komma att se materiel som man inte sett tidigare. Trupper från allierade kan öva t.o.m. långa tider i Finland och tillsammans med flera olika finska trupper, vilket medför inbesparingar i transportkostnaderna. En växande övningsform är olika ledningsövningar eller cyberförsvarsövningar som ordnas på nätet och i vilka man kan delta oberoende var man befinner sig.

Kommer en större del av repetitionsövningarna att hållas på engelska i framtiden?

–Användningen av engelska ökar och blir allt vanligare inom all övningsverksamhet, också under repetitionsövningar. All verksamhet sker inte på engelska. Trupper från olika länder som deltar i samma övning kommunicerar sinsemellan i huvudsak på sitt eget nationalspråk, men åtgärder som förutsätter samverkan och ledning av trupper sker på engelska. Staberna för större trupper som består av olika nationaliteter använder engelska, och skriftliga stridsorder uppgörs på engelska.