Raseborg och Nylands brigad är tätt sammanknutna

Linea Henriksson
Henriksson säger att brigaden alltid varit av betydelse för Raseborgstrakten. Under de senaste åren har ändå vårdreformen och stadens ekonomi varit i fokus. Bild: Tony Henriksson

Raseborgs stadshus är beläget ett stenkast från brigaden. Tillsammans har brigaden och den omgivande staden alltid varit ömsesidigt knutna till varandra. Dessutom förenar svenskspråkigheten båda parterna.

Vid årsskiftet mellan 2008 och 2009 skedde en stor förändring för de tidigare städerna Ekenäs och Karis samt kommunen Pojo. Tillsammans bildade de staden Raseborg. Den nya staden har en fördel lik ingen annan. Nylands brigad är, som enda svenskspråkiga truppförband, belägen ungefär tre kilometer från Ekenäs centrum. Brigaden sysselsätter för tillfället ungefär 200, varav många är bosatta i Raseborgstrakten. Dessutom använder brigaden regelbundet tjänster som produceras av lokala företag, och brigaden och staden har ett nära samarbete.


Nylands brigad har sedan länge varit en ytterst viktig del av Raseborgsområdet. Tillsammans har brigaden och staden utvecklats så att Nylands brigad idag är en av Raseborgs största arbetsgivare. Vad allt detta i praktiken betyder förklarar Raseborgs stadsfullmäktiges ordförande Linnéa
Henriksson.


Henriksson själv flyttade till Raseborg, eller dåvarande Ekenäs år 2005. Till hennes generation hör också de första kvinnorna i Finland som har gjort frivillig militärtjänst. Militären är också aktuell för Henriksson personligen, eftersom en i hennes familj för tillfället tjänstgör. Hon var dock själv inte så intresserad av militären i tiderna, men nu när hon är bosatt i Raseborg och stadshuset är beläget endast hundra meter från brigaden har också hennes kunskap och intresse för militären vuxit.


Om man ser på relationen mellan Raseborg och brigaden kan man säga att den alltid varit av stor betydelse för båda parterna. Nylands brigad är fortfarande en av stadens största arbetsgivare, och brigadens verksamhet syns också i stadsbilden i form av bland annat olika marscher och övningar. I normalläget skulle också beväringar synas i centrum av Ekenäs på kvällspermission. Allmänt kan mansäga att brigaden och staden är ömsesidigt beroende av varandra. Ekenäsområdet har också vuxit. Dragsvik var tidigare avskilt från det övriga Ekenäs och på så sätt är området nu mer sammanhängande, särskilt med tanke på hur brigaden syns i stadsbilden.


Brigadens mångfacetterade historia är också något som framförallt äldre generationer av stadsborna kan ha minnen av. Henriksson berättar nämligen att hon pratat med Ekenäsbor som hämtat mat till krigsfångar i Dragsvik. Ekenäsbor minns själv dock oftast sin stad som ett utbildningscentrum med lärarseminarium, sjukvårdarutbildning och sist men inte minst skogsbruksskola. Detta lever kvar än idag i form av yrkeshögskolan Novias campus i Ekenäs.


En sak som binder samman staden och brigaden är det svenska språket. Raseborg är till 63 % svenskspråkigt och Nylands brigad är det enda truppförbandet i Finland där soldater utbildas på svenska. Detta är ett mycket passande sammanträffande, att svensktalande från hela Finland samlas i Nylands mest svenskspråkiga stad.


Då Henriksson tar upp Raseborgs framtid, kan hon inte vara utan att nämna ekonomin som en av stadens största utmaningar. Hon tycker ändå att brigaden är en viktig pusselbit i detta spel, eftersom den både hämtar arbetsplatser till området och stöder lokala företag då Försvarsmakten eller beväringarna använder deras tjänster.


Henriksson anser också att försvaret och målet att hålla hela Finland bebott är sammanflätade. Här är Nylands brigads roll som kustbrigad speciellt viktig då den hänger ihop med alla de som bor i den finska skärgården, och på sätt och vis ansvarar för dess försvar som kustbrigad.


Under dess mångfacetterade historia har brigaden alltså alltid varit starkt knuten till den omgivande staden, i tiderna Ekenäs och idag Raseborg. Detta förhållande skall vi tro att fortsätter långt in i framtiden, tack vare Nylands brigads unika ställning som både kustbrigad och den enda brigad där beväringar utbildas på svenska.