Pandemin har ökat belastningen på utbildarna

Pandemin har ökat belastningen på utbildarna
Pandemin har medfört utmaningar både för beväringarna och personalen vid Nylands brigad. Bild: Henrik Miettinen

–De restriktioner som COVID19- pandemin medfört har haft en stor inverkan på beväringsutbildningen i Vasa kustjägarbataljon. I och med arrangemangen för att öka tjänstgöringssäkerheten har utbildningsplanen för kontingent 1/21 gjorts om på brigadnivå, säger Olli Rusanen som är kommendör för Vasa kustjägarbataljon.

Det här har medfört att bataljonsstabens och grundenheternas planerings- och förberedelsetid för olika utbildningstillfällen har minskat. 

–Samtidigt har vi varit tvungna att prioritera utbildningsinnehållet och bygga om bataljonens övningsstruktur för våren. Ur grundenheternas synvinkel har utbildarna belastats med en betydligt större mängd veckoslutsarbete än normalt, och under tiden beväringarna är på VMP-period planerar enheternas personal den kommande verksamheten, säger Rusanen.

Modeller har skapats

Pandemin tvingade hela Försvarsmakten att snabbt ställa om allt från utbildningen och arbetstiderna till beväringarnas permissioner och gruppindelningar. Överlag har snabba Försvarsmaktens reaktionsförmåga fått mycket beröm och flera övriga sektorer i samhället valde att börja använda sig av Försvarsmaktens indelning i tre kohorter, där grupperna hölls isolerade från varandra.

Coronaåret har som helhet gett många lärdomar.

–Pandemin är en ny sak som inte har skett tidigare och har krävt vissa åtgärder. Nu finns det åtminstone någon form av modell till hur man eventuellt kunde hantera det ifall ett liknande virus skulle bryta ut i framtiden. Oberoende av restriktionerna och tidspressen klarar bataljonen av att ge planenlig utbildning åt beväringarna och således säkerställa en tillräcklig prestationsnivå för sina trupper, säger båtsman André Lindqvist.

Omständigheterna medför också övertid för bataljonens personal och belastar därför också utbildarna och deras anhöriga. 

–Utbildningen på enheterna har övergått till en cykel med fyra veckor utbildning och två veckor ledigt. Cykeln har medfört vissa bra saker, som att det finns mer tid för utbildning under de fyra veckorna beväringarna är vid brigaden, säger Rusanen.

Han understryker ändå att tiden har medfört att tjänstgöringen kan vara tyngre för både personalen och beväringarna.

–I och med att grundenheternas utbildare har belastats med mer arbete, har de anställda varit tvungna att arbeta på övertid och veckoslut. Det kan inverka på deras hemförhållanden, speciellt om man tänker på dem som har familj och barn, säger kommendör Olli Rusanen.