Övning KESI för femte gången, fortsatt samarbete mot utvecklad förmåga

SFATU -2
Svensk kompanichef för Amfibiekompaniet med finska värnpliktiga som signalister och systemstöd.

Sedan 2014 finns ett gemensamt målsättningsdokument för utvecklingen av SFATU (Swedish Finnish Amhibious Task Unit). Idag vilar samarbetet mellan Amf 1 och Nylands Brigad inom SFATU på en stabil grund med ett antal gemensamma aktiviteter, där övningsverksamheten med staber och förband är en mycket viktig delmängd.

Under vecka fyra 2024 genomfördes övning KESI för femte gången i ordningen. Den genomfördes för första gången 2018 och har genomförts årligen sedan dess förutom uppehåll pga. COVID-begränsningar under 2021 och 2022.

Övningen är en ledningsträningsövning där SFATU-bataljonsstab är huvudträningsfokus. Planering och stridsledning av uppgifter för den gemensamma styrkan är de viktigaste övningsmålsättningarna. Övningen genomfördes i den träningsanläggning som finns i Helsingfors, Sandhamn, vid finska försvarshögskolans område. Träningsanläggningen är framtagen för att öva ledning av förband på bataljons- och brigadnivå.

Övningen var uppdelad i olika skeden där det första skedet omfattade planering av en taktisk uppgift beordrad av ”högre chef”. Denna planering genomförs enligt den svenska planeringsmetoden PUT (Planering Under Tidspress) som har fastställts som planeringsmetod vid SFATU. Bataljonsstaben delades därefter upp i två ledningslag där svenska och finska officerare blandades i syfte att ytterligare utveckla samarbetet på individnivå.  Detta skede avslutades med ordergivning till kompanicheferna, som var både svenska och finska.

Finsk och svensk bataljonsstabspersonal under stridsledning i ledningscontainer.

Nästa skede omfattade stridsledning utifrån den order som givits till kompanicheferna. Inom ramen för stridsledning och ledningsträning användes KESI-anläggningen på ett mycket framgångsrikt sätt. I systemet kan både rapporter från de underställda enheterna och order från bataljonsstaben ges muntligt och skriftligt via sambands- och meddelandehanteringssystem. Efter kortare utvärdering genomfördes detta ytterligare en gång där både bataljonsstaben och kompanierna fick möjlighet att utveckla sina stabs- och ledningsmetoder samt finslipa stridstekniken på både bataljons- och kompaninivå.

Det sista skedet av övningen omfattade utvärdering och planering för fortsatta övningar med SFATU. Utvärderingsmetoden som nyttjades var mycket uppskattad då respektive enhet (ledningslag, kompanier och motståndaren) fick använda sig av inspelningar av simuleringen i systemet. Utifrån inspelningarna utvärderades situationer och händelser som övningsledningen och enheterna särskilt observerat under genomförandet. 

Stödet från de ca 30 st. deltagande värnpliktiga från Nylands brigad i syfte att hantera simulator-och sambandssystem kan inte nog understrykas som helt avgörande för att kunna genomföra övningen på det effektiva sätt som den genomfördes.

Vidare vill jag också lyfta fram det positiva i att motståndarens enheter leddes av erfarna finska och svenska officerare som, på samma sätt som SFATU, planerade och genomförde sin uppgift utifrån order från högre chef. Detta tror jag bidrar till stor dynamik och en mer verklighetstrogen motståndare.

Gruppfoto på samtliga deltagare inklusive övningsledning.

Övning KESI är en viktig övning av flera anledningar. Vi får en gemensam förståelse för varandras möjligheter och begränsningar, och vi får öva på att leda styrkan vid samtliga hotnivåer. Genom att träna tillsammans lär vi oss att hantera olika typer av friktioner vilket bidrar till att vi utvecklar vår förmåga som förband. Övning KESI kommer även fortsättningsvis vara en årligt återkommande övning för att träna och öva den gemensamma staben inom SFATU.

Det svenska deltagandet under årets övning såg lite annorlunda ut jämfört med tidigare KESI-övningar. Under årets genomförande var majoriteten av deltagarna från 2.amfibiebataljonen. Övriga deltagare i den övade bataljonsstaben, kompanichefer och motståndaren tjänstgör dagligdags vid 2.marina basbataljonen, Amf 1 utbildningsbataljon, Amf 1 Logistikenhet samt 17.bevakningsbåtskompaniet från Amf 4 Göteborg. Denna samansättning bidrar till att sprida kunskaper och förståelse för SFATU och det svensk-finska samarbetet samt skapar möjligheter till ett utvecklat samarbete länder och förband emellan.  

Avslutningsvis vill jag, som kontingentsansvarig från den svenska amfibiekåren under övning KESI 2024, tacka Nylands brigad och övriga ur övningsledningen för en mycket välplanerad övning, ett varmt mottagande och ett mycket givande samarbete. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet, utvecklingen av SFATU och kommande gemensamma övningar och operationer.