“Nylands brigad verkar på ett multiprofessionellt sätt”

Russarö 1.6-3

Fanbäraren ställde fem frågor till Marinens övriga truppförband. Vad säger Sjökrigsskolans, Kustflottans och Kustbrigadens kommendörer om samarbetet inom Marinen, om Nylands brigads roll och om Marinens framtid? Så här svarade Sjökrigsskolans kommendör Juhapekka Rautava.

Vilka är de största utvecklingsområdena på gång inom Sjökrigsskolan just nu? 

Sjökrigsskolans huvuduppgifter är utbildning och forskning. Vi utvecklar båda delområdena kraftigt med avseende på både omgivningarna och processerna. Betydande projekt pågår i synnerhet inom utveckling av lärmiljöerna, man talar bl.a. om ett krigsspelcenter, simulatorer och virtuella miljöer. Nya utrymmen och anordningar kräver även nya sätt att göra saker och ting. Vi slopar inte krittavlan, men vi undersöker även andra alternativ. Målet är att få våra studerande att lära sig bättre och mera samt att våra forskningsteman snabbare leder till mera användbara resultat.   

Vad gör dig extra stolt över ert truppförband? 

Personalen vid Sjökrigsskolan är synnerligen motiverad och yrkeskunnig. Vi har all orsak att vara stolta över vårt kunnande och vår arbetskultur. De uppgifter som ges oss sköts noggrant och utan kompromisser. Vi är stolta över vårt truppförband och dess traditioner. Utbildningen av marinsoldater har långa traditioner i Finland. På Sveaborg inleddes utbildningen för över 250 år sedan. Vi är stolta över vår uppgift att utbilda Marinens personal, reservister och beväringar samt forska i teman som ansluter sig till marin krigföring, från teknik till taktik. 

Hur skulle du vilja utveckla samarbetet mellan truppförbanden inom Marinen? 

Själv upplever jag att samarbetet på kommendörsnivå är friktionsfritt och intensivt. Vi är varje vecka i kontakt och utbyter tankar inom olika forum. Jag tycker inte att Sjökrigsskolan upplever några särskilda svårigheter när det gäller samarbetet mellan truppförbanden. I egenskap av ett litet truppförband upplever vi naturligtvis ibland situationer där vi inte har någon som sköter en viss uppgift eller det specialkunnande som behövs. Då skulle det kunna vara naturligt att ”låna” någon eller ett visst kunnande av grannen. Kanske kunde utvecklandet av marina kompetenspooler för vissa specialområden vara en utvecklingsidé. Man kunde åtminstone testa sådana.  

Hur ser du på Nylands brigads roll som en del av Marinen? 

I och med att Nylands brigad specialiserar sig på att utbilda trupper som verkar på kusten och i skärgården på ett synnerligen multiprofessionellt sätt har brigaden en egen betydelsefull uppgift i helheten kring sjö- och kustförsvar. I egenskap av det enda svenskspråkiga truppförbandet i Försvarsmakten har brigaden en viktig uppgift också sett ur ett riksomfattande perspektiv i och med att den gör det möjligt för svenskspråkiga beväringar och personal att använda sitt eget modersmål i tjänstgöringen. 

Vilken roll ser du att Marinen kommer att spela inom Försvarsmakten under 2020-talet? 

På samma sätt som ett enskilt truppförbands verksamhet som en del av helheten, d.v.s. sjöförsvaret eller försvarssystemet (jfr med föregående punkt) har även Marinen sin egen viktiga roll som en del av Försvarsmakten som helhet och totalförsvaret.  Helheten ska ses som ett system, där en enskild del av det alltid har sin egen livsviktiga uppgift. Helheten fungerar inte på ett optimalt sätt utan alla sina delar. Under 2020-talet utvecklas Marinens förmågor i synnerligen hög grad i och med de nya projekten. Dessa projekt ger, på ett betydelsefullt sätt, hela Marinen ny prestationsförmåga, både kustförbanden och de marina förbanden. Vår positiva utmaning är hur vi säkerställer utvecklingen av vårt kunnande med tanke på alla nya system som är på kommande samt hur vi kan optimera användningen av de nya vapnen och de nya anordningarna som en del av sjöförsvaret som helhet.