Nylands brigad och Raseborgspolisen – starkare tillsammans

Polisfordon
Nya samarbetsformer växer fram på brigaden. Foto: Hanna Tallberg

Grunderna till myndighetssamarbetet kommer från lagen om Försvarsmakten (551/2007). Försvarsmaktens uppgifter är 1) militärt försvar av Finland, 2) stödjande av andra myndigheter, 3) deltagande i territorialövervakningssamarbete eller i annat internationellt bistånd och annan internationell verksamhet, inklusive stöd och bistånd samt 4) deltagande i internationell militär krishantering.

Uppgiften stödjande av andra myndigheter ger ryggstödet för samarbetet med polisen, men också med övriga myndigheter t.ex. räddningsverket. I denna artikel behandlar jag samarbete generellt och hur samarbetet med Raseborgspolisen fördjupats under de senaste två åren. Vi har uppnått ett läge då vi årligen genom samarbetsmöten behandlar behoven av gemensam utbildning och övrigt myndighetsstöd inför följande år. Bl.a. detta ingår i det förnyade samarbetskontraktet som undertecknades mellan båda parterna under det gångna året.  

Försvarsmakten har skyldighet att ge handräckning åt polisen i vissa situationer. De allmännaste handräckningsuppgifterna är röjning av militära sprängämnen som brigaden utför ca 30 gånger i året. Största delen av röjningsuppgifterna utförs på Hangö udd och uppgifterna utförs av stampersonal med röjningsutbildning. Utveckling har skett såtillvida, att polisen meddelar om röjningsuppgifterna i förväg innan den officiella handräckningsuppgiften kommer till brigaden för att undvika snabblägen. Således blir reaktionstiden snabbare eftersom förberedelserna kan påbörjas samtidigt som den officiella begäran ännu är på väg. Denna form av samarbete är unikt mellan truppförbanden och polisinrättningarna i Finland.     

Andra handräckningsuppgifter åt polisen som vanligen kan utföras är eftersökning av försvunnen person, avskärmning av område samt trafikdirigering, varav den sist nämnda utfördes i mars detta år, då Nyland avskärmades från det övriga landet för att hindra spridning av covid-19.  För vedertagen handräckning används huvudsakligen beväringar som tillhör handräckningsavdelningen. Handräckningsavdelningen är vanligen i beredskap en vecka i gången och leds av stampersonalen.

Den gemensamma utbildningen har gått ut på att lära känna varandras verksamhetsmodeller för att kunna operera tillsammans samt att utveckla de egna färdigheterna. Som exempel på utbildningen kan nämnas hundträning, övande av farliga situationer och användning av pansarfordon. Även användning av båtar i skärgården har samövats. Man kan även nämna att brigaden gav stöd och deltog i Polisyrkeshögskolans svenska underbefälskurs KUST-2020-övning under hösten. Övningen var en bra start på samarbetet även med Polisyrkeshögskolan i Tammerfors.

Nylands brigad spelade en avgörande roll i att övningen med Polisyrkeshögskolan kunde ordnas. Foto: Hanna Tallberg

Det har visat sig att genom att lära känna varandra har samarbetet blivit lättare och aktivare. Myndighetssamarbete möjliggör mera resurser och vid behov mera befogenheter som kan vara ytterst viktiga. Tillsammans är vi starka.

Komkapt Mikael Lindroos är beredskapschef vid Nylands brigad.