Nylands brigad ledde kustförbandens övning Atrain21

_MG_6418
I kustförbandens och arméns övningar Atrain21 och Sapeli21 fick beväringar, reservister och personal öva sina vapenslagsuppgifter samt strid i varierande terräng och krävande väderförhållanden. Övningarna ägde rum i Obbnäs och på Hangö udd och besöktes även av kommendörerna för Finlands och Norges försvarsmakter. Foto: Anton Holmberg Axel Bondestam

Huvudövningen för Marinens kustförband Atrain21 ordnades 27.11 – 3.12.2021 inom området Finska viken – Skärgårdshavet samt i Västnyland. I övningen deltog förutom truppförbanden från Marinen även delar från Flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmaktens logistikverk.

Syftet med övningen var att öva den anställda personalen, studerandena vid Sjökrigsskolan, reservister och beväringar tillsammans i syfte att öka truppernas prestationsförmåga. Under övningen bedömdes kunnandet bl.a. i fråga om de beväringar som hemförlovas i december. Övningen leddes av Nylands brigad och kommodor Juha Kilpi, och totalt knappt 2000 personer deltog i övningen.

Till Atrain-övningen anslöts Arméns övning Sapeli21, som leddes av Gardesjägarregementet. Temat för övningen var gemensamma operationer med Armén längs kusten och i hamnar. 

– Samarbetet med Gardesjägarregementet var mycket viktigt och framgångsrikt, konstaterar kommodor Kilpi. 

Alla olika vapenslag har övat sina egna uppgifter. Under början av övningen var bl.a. pionjärernas försvarsuppgift att genom olika mineringar hindra fiendens rörelse. Mineringen kunde ske på kort tid, bl.a. tack vare stödet av en grävmaskin som borrar hålen för mineringen. 

”Vi är alla soldater”

Under övningen samarbetade beväringar, magisterstuderande, reservister och personal tillsammans, sida vid sida mot ett gemensamt mål. ”Vi är alla soldater”, konstaterade premiärlöjtnant i.a. Patrick Bagge, som deltog som reservist i övningen. Vid stridsavdelningens kommandoplats jobbade reservister och magisterstuderande tillsammans, och de konstaterade att samarbetet fungerat bra. Bagge berättade att de under övningen lär sig mycket nytt av magisterstuderandena, speciellt inom olika nya datasystem. 

Övningen var mångsidig; trupperna har anfallit, försvarat, förflyttat sig och grupperat om längs med kusten och i skärgården. De krävande förhållandena med både kyla och mörker gjorde allting lite extra utmanande. 

Trupperna från Nylands brigad, Kustbrigaden och Gardesjägarregementet stred tillsammans på Hangö udd under det avslutande skedet av övningarna Atrain21 och Sapeli21. Samarbetet spelar en avgörande roll när de gäller att nå de gemensamma målen under ett stort anfall.  De olika förmågorna kompletterar varandra för att på bästa och effektivaste sätt försvara våra kust- och skärgårdsområden.

Besök från Norge

Övningen fick också besök onsdag 1.12 då kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen tillsammans med kommendören för Norges försvarsmakt, general Eirik Kristoffersen inspekterade Atrain21-övningen och följde med Nylands brigads kustjägares landstigning och strid i skärgården. Beväringarna och personalen presenterade den pågående övningssituationen för dem.