Nylands brigad en del av Marinens beredskap

ATU_flygning_18
ATU på övning. Foto: Simone Åbacka

Marinen har under sommaren 2021 inrättat beredskapsenheter vid Kustbrigaden samt Nylands brigad. Beslutet att inrätta enheter med kapacitet att snabbt svara på nya slags hot baserar sig på den allmänna säkerhetssituationen: de senaste tiderna har antytt att det finns behov att skapa en sådan styrka som är kapabel att på kort varsel svara på ändringar i säkerhetsmiljön i Östersjöområdet. Dessa beredskapsenheter representeras av ett antal beväringar, personal och reservister och är utrustade med modern materiel som uppdateras med regelbundna anskaffningar.

Vid Nylands brigad koncentreras Marinens beredskapsstyrkor till VYKS ATU- plutonen, som inrättats under sommaren 2021. VYKS ATU-plutonen har byggts upp runt de redan tidigare existerande ATU-styrkorna, som redan under flera år erbjudit en mångsidig utbildning och producerat trupper för nationellt försvar, med goda färdigheter att även agera i internationella krishanteringsuppdrag.

-Vi har haft en så god grund i den högklassiga ATU-kursen att vi sist och slutligen inte har varit tvungna ändra så mycket på utbildningen. ATU-kursen missförstås ofta basera sig enbart på traditionell krishantering som ofta ses som patrullering och grundandet av observationsplatser, men den fokuserar framförallt på plutonens strid i olika förhållanden. Vi har effektiverat denna utbildning genom olika samövningar och i framtiden kommer Marinen även att verkställa gemensamma övningar för sina beredskapsenheter, säger bataljonsofficer kaptenlöjtnant Marcus Duncker.

Beredskapsenheten ska kunna delta i alla Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter, det vill säga delta i det militära försvaret av Finland, stödja andra myndigheter vid behov, delta i lämnandet av internationell bistånd samt delta i internationell krishantering. Upprätthållandet av Finlands territoriella suveränitet är en speciellt viktig uppgift för marinens beredskapsenheter.

-Beredskapsenheten är utbildad så att den har kapacitet att förflytta sig till sjöss, till lands och via luften. Vi har övat och kommer upprepade gånger att öva på att starta snabbt till olika slags uppgifter, förklarar Duncker.

Utbildningen vid beredskapsenheten är högklassig och krävande. På grund av utbildningens ändamål har man byggt upp en mångsidig helhet enligt moderna, västerländska standarder, vilket medför även att VYKS ATU- plutonen kan samverka med andra västerländska trupper i internationella övningar. I år har den internationella verksamheten varit på paus på grund av det rådande pandemiläget, men nästa år ska VYKS ATU delta i till exempel Baltops 2022- övningen tillsammans med diverse NATO-länder och nordiska stater.

Det finns ingen skild ansökan till beredskapsenheten, utan beväringarna väljs till utbildningen under beväringstjänsten. Utbildningens krävande natur och hektiska utbildningsrytm ställer krav på vem som kan väljas till att tjänstgöra vid beredskapsenheten, och därför ska beväringen ha en god fysisk och psykisk kondition. En attityd som tål utbildningsrytmen är också mycket viktig, men utbildningen har även uppfattats som motiverande i sig, då beväringarna får testa sina gränser i helt nya slags situationer. Goda kunskaper i engelska är även ett tröskelkrav för att bli invald, däremot krävs inte kunskaper i svenska i början, utan man kan lära sig språket under tjänstgöringen.

VYKS ATU- plutonens beväringar väljs till kursen efter avslutad underofficers- eller reservofficerskurs, det vill säga finns det ingen skild linje för VYKS ATU inom ledarutbildningen. Själva utbildningen består av en krishanteringsperiod på 16 veckor samt en nationell period på 10 veckor. Under krishanteringsperioden övar man bland annat på patrullering med fordon och till fots, användning av maktmedel samt olika krävande skjut- och stridsövningar. Skjut- och stridsövningarna verkställs med olika vapen och vapensystem, eftersom tyngdpunkten i utbildningen ligger på att kunna använda olika slags vapen på ett ändamålsenligt sätt. Även kunskap i första hjälp och agerande i högriskområden ingår i beväringarnas utbildning.

De beväringar som väljs till beredskapsenheten vid Kustbrigaden tjänstgör i antingen 255 eller 347 dygn, medan beväringarna vid Nylands brigads beredskapsenhet alltid tjänstgör i 347 dygn. Kustbrigadens beredskapsenhet skiljer sig även från Nylands brigads motsvarande både till sin sammansättning och uppgiftstyperna. Dessutom har personalen vid de två enheterna olika slags uppgifter inom enheten.

-Förutom VYKS ATU- beväringsplutonen och de beväringar som tjänstgör vid den, talar vi även om personal. Personalen som hör till beredskapsenheten har en central roll i enhetens prestationsförmåga, och vi vid  Vasa kustjägarbataljon har viljan att satsa på personalen och deras utbildning i de uppgifter de innehar vid beredskapsenheten, säger Duncker.

Personalen vid beredskapsenheten är inte bara specialister inom infanterilinjerna, utan har valts till enheten på basis av bred yrkeskunskap och personlig erfarenhet av krishanteringsuppgifter eller liknande operationer. Detta möjliggör att beväringarna utbildas i  sådana stridstekniker och verksamhetsmodeller som används i verkliga situationer på fältet.

Förutom beväringar och personal har beredskapsenheten även möjlighet att ta mindre avdelningar under sitt kommando och använda dessa i sina uppgifter. Sådana kan till exempel vara olika underhållsplutoner eller stödjande plutoner som man anser vara till nytta i beredskapsenhetens uppgifter. Ändamålsenligt för beredskapsenhetens verksamhet är även intensiv samverkan med statliga och lokala myndigheter samt andra truppförband, varav Uttis jägarregemente samt Flygvapnet under senaste tiderna varit de viktigaste samarbetspartnerna. Genom samövningar försäkrar man att enheten är kompatibel med andra truppers prestationsförmågor.

-Jag poängterar ännu att beredskapsenheten är en Nylands brigads prestationsförmågor, en “brigade effort”. Flera olika avdelningar inom Nylands brigad arbetar för samma mål- att ha en högklassig beredskapsenhet, det handlar alltså inte endast om VYKS ATU- plutonen, det handlar om hela brigaden, summerar Duncker.