Miljöansvaret gäller alla inom Försvarsmakten

Nya sprängfickor i Syndalen
I Syndalen framställs nya sprängfickor för ökad säkerhet och minskad bullernivå. Bild: Nylands brigad

Försvarsmaktens miljösystem beaktar allt från bullerverkningar till jordmånen. Målsättningen är att varje beväring ska utbildas inom miljöfrågorna och känna till sitt eget ansvar.

Försvarsmaktens miljösystem började byggas upp 2016. Målsättningen är att förtydliga förfaringssätten på alla organisationsnivåer samt förbättra tillgången till dokument och anvisningar. Miljösystemet baserar sig på standarden ISO14001. Det omfattar samtliga funktioner och organisationen som helhet och beaktar varje förvaltningsenhets särdrag. Alla dokument inom miljösystemet som rör alla gemensamt har samlats i Torni-portalen (Puolustusvoimat/ Toimialat/Logistiikka/Ympäristönsuojelu). Varje förvaltningsenhet bör dessutom före utgången av 2020 ha utarbetat ett miljöprogram som beaktar förvaltningsenhetens särdrag. Utarbetandet av miljösystemet avancerar även i Nylands brigad, och nästa evenemang i anslutning till detta infaller i mars.

Långsiktig plan för skjut- och öv- ningsområden

I syfte att utveckla miljöskyddet i fråga om skjut- och övningsområden har man startat ett projekt som omfattar åtgärder för skydd av jordmånen och grundvattnet samt bullerhantering. Man utreder verkningarna av skjut- och övningsverksamheten och hur brådskande de åtgärder som krävs är, och planerar och utför de erforderliga åtgärderna. Projektet avancerar enligt en övergripande utvecklingsplan som är i kraft tio år. En plan har uppgjorts för åren 2019- 2028. Bedömningen av behovet av miljöskydd och prioriteringen av åtgärderna sker parallellt med bedömningen av behovet av att utveckla försvarsmaktens utbildning. I bedömningen av miljöverkningarna beaktas bullerverkningarna av skytteverksamheten, verksamhetens inverkan på naturvärdena och verkningarna av de skadliga ämnen som verksamheten medför med tanke på jordmånen samt yt- och grundvattnet.

På skjutområdet i Syndalen, som förvaltas av Nylands brigad, har i anslutning till detta projekt byggts nya sprängfickor och ett sprängningsfält. På sprängningsplatserna byggdes konstruktioner som skyddar jordmånen och grundvattnet samt vattenhanteringssystem.

Konsekvensmedveten övervakning

De utsläpp som verksamheten förorsakar och dessas inverkan på miljön övervakas systematiskt. Övervakningen av utsläpp och deras inverkan förverkligas i närheten av de punkter där verksamheten sker förutom i form av obligatorisk kontroll även i form av kontroll på verksamhetsutövarens (i detta fall Försvarsmaktens) eget initiativ. Genom kontroll på eget initiativ uppfyller Försvarsmakten sin lagenliga skyldighet att vara konsekvensmedveten och får mera information om miljöverkningarna av funktionerna. Miljöövervakningen omfattar över 70 objekt eller områden, som består av omfattande skjut- och övningsområden samt enskilda funktioner, såsom skjutbanor, lagerområden och bränsledistributionsplatser. Dessutom sker efterkontroll av iståndsättningen av tidigare förorenad jordmån. Efterkontrollen sker förutom i fråga om yt- och grundvatten även i fråga om lakvatten, porgaser och sediment. I Nylands brigad omfattar miljöövervakningen bl.a. skjutbanorna och skjut- och övningsområdet i Syndalen samt bränsledistributionsplatsen på garnisonsområdet. Vattenprov tas i över 20 punkter.

Ansvaret för miljön gäller alla

Utarbetandet av utbildningsmaterial för miljöskydd inleddes i februari 2020. Målsättningen är att varje beväring får utbildning enligt det nya utbildningsmaterialet i början av beväringstjänsten. Målet med utbildningen är att beväringarna och de som arbetar inom Försvarsmakten känner till sitt miljöansvar i den egna uppgiften och kan handla i enlighet med det. Materialet blir klart under 2021 och kommer att vara tillgängligt i PVMoodle.