“Marinen är en modern och flexibel internationell aktör ”

GRKK flytt 26.5.21-1705

Fanbäraren ställde fem frågor till Marinens övriga truppförband. Vad säger Sjökrigsskolans, Kustflottans och Kustbrigadens kommendörer om samarbetet inom Marinen, om Nylands brigads roll och om Marinens framtid? Så här svarar Kustbrigadens kommendör Janne Huusko.

Vilka är de största utvecklingsområden på gång inom Kustbrigaden just nu?

Kustbrigaden är ett beredskapstruppförband inom Marinen som har specialiserat sig på kuststrid – vårt motto är beredskap, övervakning och krävande utbildning. Det är logiskt att vår blick när det gäller utveckling inriktar sig på just dessa saker.Till utvecklingen av beredskapen hör såväl den personliga funktionsförmågan och kunnandet som prestationsförmågan hos den trupp till vilken vi hör. Grunden för beredskapen bildas av kunniga människor, och i Kustbrigaden har vi en synnerligen fungerande modell för hur personalens fortbildning bör ordnas, och den utvecklas kontinuerligt. Vår kunniga och framåtsträvande personal fungerar som en del av en opererande organisation, i vars verksamhetsmodeller det förstås fortfarande finns saker att utveckla. Ett klart enskilt utvecklingsobjekt som ansluter sig till beredskap är att skapa en beredskapsenhet (VYKS) under detta år och det är många olika parter i brigaden som förbinder sig till detta arbete.    

Vad gör dig extra stolt över ert truppförband?

Någonting som man kan vara särskilt stolt över är att den avlönade personalen har förbundit sig till kärnuppgiften – det militära försvaret av Finland. Här syns personalens goda och framåtriktade attityd, stora yrkesskicklighet, goda inbördes växelverkan och arbetsmotivation.  Arbetet utförs med de redskap som står till förfogande, så väl som möjligt och med målet högt ställt. Jag upplever äkta vilja att utvecklas och känsla av att vi gör saker och ting tillsammans. Coronaviruset har förstås splittrat verksamheten, men de nya förfaringssätten har fört oss närmare varandra mentalt. Till vår trupp hör förutom den avlönade personalen och beväringarna även våra aktiva reservister, som utgör en väsentlig och fast del av den. Enligt min åsikt är andan i vårt truppförband utmärkt.

Hur skulle du vilja utveckla samarbetet mellan truppförbanden inom Marinen?

Vi kunde öka vår alldagliga växelverkan, som vid sidan av utbildning skulle rikta in sig på övningsverksamhet och beredskap. Det skulle vara lättare att ha alldaglig växelverkan om vi tillsammans och noggrannare skulle planera de centrala områden och objekt inom vilka vi kunde samarbeta under det kommande året. I och med att samarbetet skulle ha förberetts skulle det vi gör gemensamt vara mera målinriktat, och till exempel ta sig uttryck i regelbundna sammankomster, arbetsrotation och identifiering av god praxis. Ibland kunde vi också undra hur grannen har det och ringa upp vår kollega i motsvararande ställning och fråga, sådant har förekommit i synnerhet i coronarelaterade ärenden. Å andra sidan har vi redan nu märkt vilken styrka det ligger i samarbete, och det vi gör tillsammans sker smidigt och förverkligas på flera nivåer inom organisationen.

Hur ser du på Nylands brigads roll som en del av Marinen?

Marinen är summan av sina delar. Nylands brigad känner sina områden och har i denna ekvation en central betydelse som unik sakkunnig och utvecklare inom kuststrid i enlighet med sina uppgifter och sin egen materiel, utan att glömma den starka länken till internationella verksamhetsmiljöer och andra vapenslag. Nylands brigad berikar genom sina egna starka sidor Marinens verksamhetsfält, personalens mångsidighet och prestationsförmåga. Det är också viktigt att utbildning för värnpliktiga ordnas på det andra officiella språket.    

Vilken roll ser du att Marinen kommer att spela inom Försvarsmakten under 2020-talet?

Marinen är en modern och flexibel internationell aktör, som innehar en viktig ställning med avseende på hela samhällets funktionalitet. Marinen har marina prestationsförmågor, vilkas beredskap kan regleras enligt situationen, mot ett eventuellt hot. Marinen utgör vid sidan av de övriga försvarsgrenarna en betydande part i verkställigheten av Försvarsmaktens uppgifter och det militära försvaret av vårt land.De nya strategiska prestationsförmågorna placerar Marinen på kartan över Försvarsmaktens främsta prestationsförmågor. De förmågor som de strategiska projekten producerar och ibruktagandet av nya operationssätt stärker Marinens prestationsförmåga och svarar även mot eventuella framtida  hotsituationer.