Ledarutbildningen sker nu på linjerna

borgar
Premiärlöjtnant Borgar anser den kommande organisationsförändringen vara en positiv sak för Nylands brigad, men poängterar att det inte handlar om en dramatisk förändring. Foto: Axel Bondestam

Vid årsskiftet gjorde Nylands brigad en del förändringar i organisationen, då Underofficersskolan slutade existera som enhet. Den största förändringen för beväringarna kommer syns efter utbildningsgrensskedet, då man blir vald till underofficersskolan och ska påbörja sin ledarutbildning på moderenheten, i stället för att flytta till en skild Underofficersskola.

-Nu har vi ju redan, på grund av coronaläget, haft den situationen att underofficersutbildningen inom Ekenäs kustbataljon har skett på moderenheterna under de senaste fyra kontingenterna. Den kommande förnyelsen är en naturlig fortsättning på det här, och den sker enligt styrning från Marinstaben; underofficersskolorna ska inte längre finnas i vår organisation, säger avdelningsofficer premiärlöjtnant Joakim Borgar.

Vasa kustjägarbataljons önskemål har genom processen varit att få behålla tre kompanier i sin organisation. I framtiden kommer bataljonen att bestå av 1. Kustjägarkompaniet, 2. Kustjägarkompaniet samt Stridsbåtskompaniet.

-Förändringen konkretiseras i och med att Underofficersskolan upphör som enhet, men vi kommer fortfarande att ha tre enheter inom bataljonen. 1. Kustjägarkompaniet ger trupproduktionsutbildningen, 2. Kustjägarkompaniet koncentrerar sig på kursverksamhet under utbildningsgrensskedet och ger ledarutbildning åt infanterilinjen, eldledningslinjen och alternerande spanings-, pansarvärns-, eller kustrobotlinjen. Stridsbåtförarlinjen verkställs på Stridsbåtskompaniet, förklarar Borgar.

Man kan se klara fördelar med att ledarutbildningen koncentreras till linjerna i moderenheterna. Att lyda under samma befäl under hela sin beväringstid är en av dem, eftersom organisationskulturerna kan variera från enhet till enhet. På så sätt kan man minska på de små vardagliga felen och missförstånden, menar Borgar. Man kan även tänka sig att undervisningen och inlärningen blir effektivare, då rekrytskedets utbildare utbildar även under underofficerskurserna.

-För det andra, så är det helt klart positivt för beväringen att det bildas en gruppsammanhållning genast från början. Man kanske byter stuga inom enheten i något skede, men gruppandan bryts inte i något skede. Däremot, så har det alltid funnits en så kallad underofficersskoleanda, som inte kommer att finnas på samma vis i framtiden. Men fördelarna överväger nog nackdelarna, funderar Borgar.

Själva innehållet i ledarutbildningen styrs av huvudstaben, och därför kommer inga förändringar att ske i stoffet. Det som för de senaste kontingenternas beväringar kan kännas nytt är att man kommer att återgå till systemet där utbildningsveckornas antal följer en 2+4 veckors modell under UOSK1 och en 3+3 veckors modell under UOSK2. I praktiken betyder detta att under första underofficerskursen kommer eleverna att få utbildning enligt en gemensam kursplan, medan de senare fyra veckorna används för vapenslagsinriktad utbildning. Under andra underofficerskursen omsätts detta till två perioder med tre veckor var.

Kasern nio har varit med om mycket under sin historia. Byggnaden har varit hem för bland annat Underofficersskolan, Amfibieskolan och Reservunderofficersskolan. Efter renoveringarna flyttar en ny enhet in i byggnaden. Foto: Anton Holmberg

Kasern nio har under en längre tid varit hem för enheten UOSK, men enheten UOSK har inte alltid existerat som sådan. För inte en så lång tid sedan hette enheten Amfibieskolan, eftersom man ville profilera enheten med tanke på internationell verksamhet. Dessutom var Nylands brigads beredskapsenhet, VYKS ATU, belägen i enheten innan den flyttade ihop med 1. Kustjägarkompaniet. Då man går längre bakåt i tiden har enheten även hett RUOSK, Reservunderofficersskolan, som gav ledarutbildning genast efter rekrytperioden. I själva kasern nio ska det vid årsskiftet påbörjas renoveringar som beräknas pågå i ett år.

-Nu efter att kasern nio renoverats kommer någon annan enhet ta upp byggnaden på ett ändamålsenligt sätt. Jag vill poängtera att det här inte är någon dramatisk förändring, det som man kanske mest fastnar på är att man flyttar bort från enheten. Det har säkert att göra med att en enhet är ofta bunden till en byggnad, men nu kommer man att frångå det. Jag ser den här förändringen som en positiv sak, som redan tidigare gjorts i övriga Finland, överväger Borgar.