Juha Kilpi hade två intensiva år vid brigaden – nu går flyttlasset till Sverige

_58A7140
Juha Kilpi har speciellt värdesatt kontakten med beväringar och personal. Foto: Försvarsmakten

För Juha Kilpi blev tiden som brigadkommendör dramatisk och händelserik. Pandemin och det förändrade säkerhetspolitiska läget ledde till snabba vändningar i planeringen. Hans nya uppdrag som försvarsattaché i Stockholm är en naturlig fortsättning på samarbetet med Sverige.

Juha Kilpis två år som brigadkommendör vid Nylands brigad blev en mycket intensiv period. När han sammanfattar tiden beskriver han det först och främst som “ett privilegium att få tjänstgöra för brigaden”.

–Den mest minnesvärda upplevelsen har varit USMC Task Force Red Clouds tre månader långa vistelse i brigaden senaste höst. Det var intressant och givande att samarbeta med USMC:s trupper. Det viktigaste anser jag dock är att jag fått uppleva sammanhållningen i brigaden och jobba med en yrkesskicklig och motiverad personal. Man måste själv uppleva andan i brigaden för att förstå vad det är fråga om, säger Kilpi. 

Det blev också två dramatiska år. En pandemi, ett krig i Europa och en finländsk ansökan om medlemskap i Nato inträffade under Kilpis tid vid rodret. 

–Jag kommer väl ihåg då jag för två år sedan började som kommendör för brigaden och pandemin höll på att sprida sig. Ett av de första besluten jag fattade var att dela in trupperna i tre kohorter, varvid en trupp vistades två veckor i Syndalen, en i Dragsvik och en hemma på permission. Som en följd av detta förekom det inte ett enda smittfall under hela våren.

–Ett annat minnesvärt exempel var då Finland och Sverige beslöt att ansöka om medlemskap i Nato samtidigt våren 2022. I anslutning till det här genomfördes beredskapsövningen Ester. Övningen förbereddes på två veckor, och svenskarna deltog i den gemensamma övningen för första gången efter en två år lång paus. Samverkan kom genast igång på ett utmärkt sätt.

Kilpi beskriver att det svåraste med de här turbulenta tiderna har varit inverkan på personalens arbete och beväringarnas permissioner. I synnerhet för personalen ledde det till en hel del övertid och jobb under veckosluten. 

Språk och kultur

Under Juha Kilpis tid som brigadkommendör intensifierades det internationella samarbetet vid Nylands brigad. Enligt Kilpi förutsätter den internationella samverkan både språkkunskaper och att man förstår den andra kulturen.

–Nylands brigad är svenskspråkig, och därför har det alltid varit naturligt och lätt att samarbeta med Sverige. Det flera decennier långa samarbetet med t.ex. Stockholms amfibieregemente (Amf1) är ett gott bevis på ett utmärkt samarbete. Språket är detsamma, och våra tankar om hur man verkar vid kusten och att vi känner varandra är alldeles centrala faktorer i ett gott samarbete. Samarbetet med TFRC fungerade bra, men klart olika kulturer och det engelska språket medförde små utmaningar i början.

Juha Kilpi berättar att Nylands brigad har fått mycket positiv respons av de utländska gästerna. Han nämner speciellt alla de arrangemang, till exempel bygget av “containerbyn”, som gjordes för de amerikanska trupperna i Dragsvik.

–Brigadens internationella anseende är utmärkt. En utländsk kollega sammanfattade Nylands brigad på ett bra sätt: “Nylands brigad är en yrkesskicklig amfibietrupp, som klarar av att verka i alla situationer i krävande skärgårdsförhållanden. Materielen är modern och utrustningen av god kvalitet. Personalen är motiverad och kan sin sak.”

Kilpi bedömer att brigadens verksamhet även i fortsättningen kommer att intressera internationella samarbetspartner. Han nämner att i synnerhet våra vintriga förhållandena gör att många amfibietrupper i både Europa och Förenta staterna gärna kommer till Nylands brigad för gemensamma övningar.

Resurserna i balans

När Juha Kilpi tillträdde som brigadkommendör sa han (Fanbäraren 4/2020) att 

“brigadens uppgifter och resurser måste vara i balans för att vi ska lyckas”. Då visste han inte om alla förändringar som skulle ske i omgivningen. De yttre omständigheterna ledde till att brigaden fick ändra sin verksamhet och planera saker med en snabb tidtabell.

–Brigadens egen verksamhet har varit välplanerad och resurserna har varit goda. Dock har alla förändringar och t.ex. tilläggsövningar inneburit att i synnerhet personalen varit tvungen att ständigt tänja sig till det yttersta. Marinen har dock reagerat på situationen på ett bra sätt. Ekonomiskt sett har vi fått de resurser som vår verksamhet har förutsatt. Vi har även fått mera personal – såväl unga utbildare som erfarna pensionerade personer som återvänt till brigaden. Rätt åtgärder har vidtagits, och situationen håller på att ordna upp sig, men det tar tid.

Kilpi bedömer att uppgifterna och resurserna nu är i balans för 2023, men stora förändringar i omvärlden kan naturligtvis påverka planerna.

Flyttar till Sverige

När Kilpi nu blickar tillbaka på sina år vid brigaden konstaterar han att många beslut måste fattas snabbt, och utgående från den information man har just då. Han säger att misstag alltid sker, men att det viktigaste är att man kan ta lärdom av misstagen.

–Under pandemin vande man sig vid att undvika att träffa människor. För min egen del är kanske den främsta saken som jag skulle göra på ett annat sätt det, att jag skulle tillbringa mera tid med personalen under övningar, i förråd, i bilskolan eller på båtarna och vara mera med i truppernas vardag.  

Juha Kilpi utnämndes i december till Finlands nya försvarsattaché i Sverige. Han inledde försvarsattachéutbildningen 1.3. Han säger att det specifika innehållet i det nya uppdraget kommer att bli tydligare under utbildningens gång.

–Försvarsattachéns roll och uppgifter påverkas säkert också av den nya säkerhetspolitiska situationen. Vi lever i intressanta tider ur säkerhetspolitisk synvinkel och säkert också med tanke på Finlands och Sveriges samarbete i framtiden. Försvarsattachéns uppgift är omfattande, men det centrala är att hålla kontakt och följa med vad som händer inom Sveriges försvarsmakt och i det säkerhetspolitiska läget. En intressant aspekt är även bl.a. stödjandet av försvarsindustrin.

För Juha Kilpi blir jobbet i Sverige en naturlig fortsättning på jobbet vid Nylands brigad. Han är van vid att samarbeta med svenskar och han nämner att man i Sverige också känner väl till Nylands brigad. 

–Som brigadkommendör har jag redan ett bra nätverk av bekanta i Sverige. Det här underlättar säkert arbetet. Å andra sidan berör uppgiftsfältet som försvarsattaché säkert större helheter än vad jag har vant mig vid som brigadkommendör.

Du lämnar nu över stafettpinnen till den nya brigadkommendören Jyri Kopare. Vilken hälsning vill du sända till honom?

–Jag hälsar den nya kommendören välkommen till brigaden. Han har en ambitiös och motiverad trupp att leda. Kom ihåg brigadens motto ”Militärt kunnande, Sammanhållning och Framåtanda” – och allt går bra.