“Jag är en människonära och resultatinriktad ledare” 

_58A8278
Jyri Kopare kommer till Nylands brigad med bred internationell erfarenhet. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som Äldre avdelningsofficer vid EU:s militärstab i Bryssel. Foto: Jägare Elliot Simons

Nylands brigads nya brigadkommendör Jyri Kopare betonar brigadens unika roll. Utbildningen i kombination med den finlandssvenska dimensionen gör att han känner både stolthet och ett stort ansvar inför det nya uppdraget. Utmaningen blir att balansera det växande uppdraget med resurserna.

Jyri Kopare är född i Liperi i Norra Karelen och uppvuxen i Lojo. Som ung funderade Kopare på att kanske bli polis när han blir stor. Men upplevelserna som beväring vid Pansarbrigaden år 1990-1991 ändrade hans planer.

–Det var under tjänstgöringen jag bestämde mig för att söka till Kadettskolan. Som beväring trivdes jag med disciplinen, med atmosfären och med de kamrater jag fick där. Jag hade också en bakgrund som scout, och det gjorde att också övningarna och lägren i skogen kändes bra för mig, minns Jyri Kopare.

Jyri Kopare hade två huvudsakliga alternativ när han sedan valde studieinriktning. Valet stod mellan en teknisk högskola och försvarshögskolan. Under skoltiden tyckte han mycket om matematik och ville ha ett framtida yrke där han kunde kombinera praktiskt jobb med det teoretiska.

Och ett sådant yrke fick Kopare. Hans meritförteckning är lång, och kombinationen av praktik och teori syns i det han har gjort. Han har bland annat jobbat med krishanteringsoperationer i Libanon och Bosnien och med chefsuppdrag på Huvudstaben och Marinstaben. Under de senaste åren har Kopare framför allt specialiserat sig på uppdrag inom underrättelseverksamheten.

–Jag har lärt mig massor av alla uppdrag jag har haft. Men det är kanske främst två generella lärdomar som jag tar med mig till Nylands brigad. För det första att alla uppgifter i en arbetsgemenskap är viktiga. Och för det andra att det är viktigt att också njuta av vardagen, säger Jyri Kopare.

Stolthet och ansvar

Jyri Kopare talar en i det närmaste perfekt svenska. Med skolsvenskan i bagaget valde han att läsa chefsprogrammet (motsvarigheten till den finländska generalstabskursen) i Sverige år 2007-2009.

–Det börjar bli 15 år sedan jag studerade i Sverige och jag har hunnit glömma en hel del ord. Det känns därför lite nervöst att nu börja jobba vid en svenskspråkig brigad. Jag hoppas kunna bygga upp mitt ordförråd igen, och en av mina personliga målsättningar är att utveckla min svenska, säger Kopare. 

Under intervjun poängterar Kopare Nylands brigads unika roll inom såväl Försvarsmakten som i det finländska samhället. 

–Jag känner både en stor stolthet över att få det här uppdraget, men också ett stort ansvar i och med Nylands brigads roll och historia i det tvåspråkiga Finland. Det är inte enbart utbildningen som gör brigaden unik, också hela den finlandssvenska dimensionen av brigaden gör den unik, säger Kopare

Tack vare sina tidigare uppdrag är Nylands brigad åtminstone delvis bekant för Kopare. Han har deltagit i den operativa planeringen av övningar och han har också själv deltagit i övningar. Kopare bor i Helsingfors, men han kommer som brigadkommendör att bo i en enrummare i Dragsvik under vardagarna. 

Kopare betonar Nylands brigads starka internationella prägel. Kopare har själv också en bred internationell erfarenhet, bland annat som Äldre avdelningsofficer vid EU:s militärstab i Bryssel.

–Vi kommer fortsättningsvis att vara aktiva för att söka nya möjligheter i våra internationella samarbeten. Samarbeten ger oss möjligheter att värdera våra förmågor, utveckla metoder och öka effektiviteten. Sedan tror jag också att det är viktigt och motiverande för våra beväringar att vi har olika former av internationellt samarbete, säger Jyri Kopare.

En positiv atmosfär

Ett av Kopares favoritord på svenska är tillsammans. När han får beskriva sin ledarskapsfilosofi återkommer han till det ordet.

–Jag är en människonära ledare. Och då kommer jag tillbaka till mina tidigare lärdomar om att alla uppgifter i en arbetsgemenskap är viktiga. Jag är samtidigt också en resultatinriktad ledare. Min uppgift som ledare blir att formulera och konkretisera våra mål så att alla förstår dem på samma sätt. För att lyckas med det måste man lyssna mycket på andra, säger Kopare.

Kopares tre senaste uppdrag har inneburit mycket utveckling av verksamheten. Han säger att han tycker om att utveckla och att han trivs i den rollen.

–Samtidigt är det alltid farligt att säga att man tycker om att utveckla. Då tror alla att man har blivit utsedd till ett nytt uppdrag för att det krävs en stor utveckling av någonting. Men så är inte fallet. Jag har ingen agenda att komma till Dragsvik för att utveckla något speciellt. Utveckling behövs alltid och på alla ställen, men vad det konkret är ser jag först efter tid på plats, säger Kopare.

Som brigadkommendör ser Jyri Kopare att han kommer att ha tre huvudsakliga uppgifter: Att staka upp mål, att se till att resurserna är tillräckliga och att skapa en positiv atmosfär.

–Med positiv atmosfär menar jag för det första att personalen ska vara nöjd och trivas vid Nylands brigad. När jag har läst på om Nylands brigad är det redan nu en arbetsplats där personalen trivs bra, så för mig blir det att upprätthålla den atmosfären. En positiv atmosfär får också en extern dimension. Den positiva atmosfären leder till att de blir en plats dit man vill söka sig för att jobba och också en plats dit beväringar vill komma för att tjänstgöra, säger Jyri Kopare.

Vilka tror du att de största utmaningarna kommer att bli?

–Det blir nog att försöka balansera resurserna med våra uppgifter. Det här är speciellt utmanande när vi också ser på den växande internationella delen av verksamheten. Samtidigt är den internationella delen också något som bidrar till den positiva atmosfären, både bland personalen och bland beväringarna, säger Kopare.

Jyri Kopare har höga förväntningar på att få tjänstgöra som brigadkommendör vid Nylands brigad. Han ser det som en stor möjlighet att få visa riktning, att få nya kollegor och att få lära sig mera om både brigaden och Svenskfinland.

–Jag vill vara en del av gänget vid brigaden. Och så ser jag mycket fram emot att bättre få lära känna hela den finlandssvenska delen av vårt samhälle, säger Jyri Kopare.

Faktaruta

Namn: Jyri Kopare

Ålder: 51

Militärgrad: Kommendör (kommodor från 1.3.2023)

Födelseort: Liperi (Libelits)

Bor: Helsingfors

Familj: Hustru och två barn

Språkkunskaper: Finska, svenska, engelska

Beväring: Pansarbrigaden 1990–91

De senaste uppdragen: Avdelningschef (för underrättelse) vid Marinstaben 2021-2023, Sektorchef för underrättelseavdelningen vid Huvudstaben 2020-2021, Äldre avdelningsofficer vid Försvarsministeriet 2017-2020.

Internationella uppdrag: Krishanteringsuppdrag i Libanon 1999 och i Bosnien 2005, Äldre avdelningsofficer vid EU:s militärstab i Bryssel 2013-2015

Hobbyer: Tennis, gym, slalom

———————————

Vilka är 2000-talets brigadkommendörer?

Nylands brigad är liksom alla truppförband i ständig förändring och det syns i de tio brigadkommendörer som har hunnit tjänstgöra under 2000-talet. Vi bjuder här på en översikt över brigadkommendörerna och brigadens utveckling de senaste 25 åren.  

Jyri Kopare 

1.3.2023 – 

Jyri Kopare tillträdde den 1 mars 2023 och är brigadens senaste och nuvarande brigadkommendör. Kopare har i sina tidigare uppdrag bland annat jobbat med krishanteringsoperationer i Libanon och Bosnien och med chefsuppdrag på Huvudstaben och Marinstaben. Under Kopares ledning kommer Nylands brigad att fortsätta utvecklas och jobba för att bibehålla den höga nivå den har byggt upp under åren. 

Juha Kilpi

1.1.2021 – 28.2.2023 

Juha Kilpi fungerade som brigadkommendör för Nylands brigad mellan 2021 och 2023. Under hans tid som brigadkommendör genomförde brigaden flertalet internationella övningar och utvecklade sitt redan goda internationella samarbete till en ny nivå. Efter avslutad tjänst på Nylands brigad har Kilpi övergått till tjänsten som Finlands försvarsattaché i Sverige.

Arvi Tavaila 

1.8.2017 – 31.12.2020 

Under sin 1248 dygn långa tjänstgöring som brigadkommendör hann Arvi Tavaila uppleva mycket. Bland annat Finlands hundraårsjubileum, plankorsningsolyckan i Skogby och coronapandemins utbrott skedde under Tavailas tid. Likaså genomförde och deltog brigaden i många lyckade övningar, såväl nationella som internationella. I nuläget tjänstgör Tavaila som Finlands försvarsattaché i Kina.  

Kjell Törner 

1.1.2015 – 31.7.2017 

Borgåbördige Kjell Törner gjorde sin värnplikt i Nylands brigad 1985 och efter 30 år år blev det 2015 dags att axla rollen som brigadkommendör. Bland höjdpunkterna från Törners tid som brigadkommendör finner vi Nato-storövningen Baltops, där 17 länder övade med över 6000 soldater kring Hangö udd. 

Olavi Jantunen 

1.1.2013 – 31.12.2014 

Olavi Jantunens knappt två år som brigadkommendör ägde rum mitt under Försvarsmaktens reform, vilket medförde mycket planeringsarbete och en del förändringar. Bland annat ledde det till Stabs- och signalkompaniets grundande den 1 januari 2015. Efter sin tjänstgöring har Jantunen jobbat bland annat som operativ chef på Marinstaben och som försäljnings- och marknadschef på Saab Finland.

Juha Vauhkonen 

1.3.2011 – 31.12.2012 

Juha Vauhkonen har under en lång och händelserik karriär hunnit tjänstgöra i tre omgångar på Nylands brigad, den tredje gången mellan 2011 och 2012 som brigadkommendör. Vauhkonen är den enda av Nylands brigads brigadkommendörer som senare blivit befordrad till konteramiral och han tjänstgör för närvarande som Huvudstabens underrättelsechef. 

Anders Gardberg 

1.8.2008 – 28.2.2011 

Anders Gardbergs tid som brigadkommendör började 2008 och upphörde 2011. Under denna tid gjorde brigaden viktiga beslut och tog steg mot ett ökat försvarssamarbete med Sverige. Efter tjänstgöringen som brigadkommendör fortsatte Gardberg som Finlands försvarsattaché i Stockholm, och har de senaste 7 åren jobbat som landschef för Saab Finland.

Henrik Nystén 

1.8.2005 – 31.7.2008 

Henrik Nystén tog 2005 steget från Bryssel till Dragsvik då han efterträdde Karl Gustav Storgårds. Under Nysténs tid som brigadkommendör började Nylands brigad bland annat utbilda den internationella kustjägarenhet som idag känns igen som ATU, Amphibious Task Unit. Efter sin tid som brigadkommendör fortsatte Nystén som chef för Sjökrigsskolan i Helsningsfors. 

Karl Gustav Storgårds 

1.12.2001 – 31.7.2005 

Karl Gustav Storgårds tog över Nylands brigad efter Stig-Göran Grönberg. En viktig händelse under Storgårds tid som brigadkommendör var Ekenäs kustbataljons födelse den 1 januari 2005, efter att Raseborg kustartilleribataljon lades ned. Storgårds kom senare att bli Nylands brigads mest långvarige brigadkommendör på 2000-talet med sin tjänstgöringstid på 3 år och 8 månader.

Stig-Göran Grönberg 

1.7.1998 – 30.11.2001 

Av alla Nylands brigads brigadkommendörer så är Stig-Göran Grönberg den förste med tjänstgöringsgraden kommodor. Detta på grund av att Nylands brigad tog steget från Armén till Marinen samma dag som Grönberg tillträdde, den 1 juli 1998. Grönbergs tid som brigadkommendör präglades av brytningsskedet mellan att tillhöra Armén och att tillhöra Marinen.