Freezing Winds 22 – en övning för lägen som eskalerar snabbt

_58A8166
Övningen Freezing Winds ägde rum under krävande väderförhållanden och samlade totalt närmare 5000 personer till internationellt samarbete. Foton: Jägare Elliot Simons.

Marinens huvudkrigsövning under hösten, Freezing Winds 22, ordnades 22.11-2.12. I den internationella sjökrigsövningen deltog trupper från Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar samt rikligt med internationella partner.

I övningen deltog sammanlagt 23 örlogsfartyg, underhålls- och stödfartyg och transportbåtar samt kust- och marktrupper. Den totala övningsstyrkan var cirka 5000 personer.

Målet för övningen, som genomfördes på Finska viken och Skärgårdshavet, var att öva internationella, gemensamma operationer i de förhållanden som råder längs den finländska kusten och på Östersjön samt att Marinen fick öva att lämna och ta emot internationellt bistånd.

Nylands brigad deltog i övningen Freezing Winds tillsammans med USMC:s Task Force Red Cloud, som har varit en del av brigaden sedan oktober. För Nylands brigads del var temat för övningen förflyttning av trupper till operationsområdet samt begränsande av fiendens landstigning tillsammans med den övriga Marinen, Armén och utländska trupper. 

Brigadens sammanlagda övningsstyrka var ca 1000 personer, 15 båtar och över 140 fordon. En viktig målsättning för Nylands brigads trupper var att tillsammans med deltagande staber planera och leda genomförandet av olika operationer i ett scenario där läget eskalerar snabbt. Under övningen övades även återställandet av truppernas stridsvärde, vilket gjordes tillsammans med Kustbrigadens och USMC:s logistikförmågor. De rådande väderförhållandena krävde att speciell uppmärksamhet fästes vid upprätthållandet av truppernas funktionsförmåga.

Att samordna samtliga enheters förflyttning och anfallsplaner utmanade de övande cheferna och ökade samtligas kunnande att fungera tillsammans och att effektivt utnyttja de förmågor som stod till förfogande. Traditionellt har samövningarna krävt att Nylands brigads trupper anpassar sig till att använda båda inhemska språken, men denna gång fick brigadens deltagare öva sig i att uppgöra planer och order på finska, svenska och engelska.