Från grundutbildningsperiod till det nya rekrytskedet

Skidutbildning, februari 2021.
I år fick rekryterna också övning i att åka skidor. Bild: Oscar Ström

Upplägget av den grundläggande utbildningen för beväringar förändrades i och med att Utbildning 2020-programmet togs i bruk. Grundutbildningsperioden på åtta veckor fick ge vika för den nya utbildningsrytmen där rekrytskedet omfattar sex veckor. Den tidigare utbildningsreformen inträffade i mitten av 1990-talet då kontingentsystemet ändrade från tre kontingenter till två och man övergick från två tjänstgöringstider till tre.

Huvudstaben äger planerings- och utvecklingsansvaret för rekrytskedet. Som en del av Utbildning 2020-programmet reviderades även rekrytskedet. Den nya strukturen bygger på temakurser som innehåller modulära övningsmoment. De här är avsedda att vara utbytbara inom respektive kursvecka, och kursveckorna är avsedda att kunna hållas i valfri ordning. Syftet med det här är att maximera resursanvändningen, främst med tanke på de stora truppförbanden inom armén. I det tidigare systemet hade chefen för grundenheten mera handlingsfrihet inom ramen för uppdragstaktik och ansvarade själv för tiden och resurserna han eller hon blev tilldelad. Nu är tanken att resurserna fördelas toppstyrt och mer specifikt för att maximera tidsanvändningen på truppförbandsnivå.

Tjänstgöringen inleds såsom tidigare med ett orienterande skede på två veckor, under vilket rekryterna vänjer sig med livet i det militära. Under dessa två veckor utförs även hälsoundersökningar samt fysiska och psykologiska tester. Rekryterna får grundläggande vapen- och skjututbildning för att kunna verka på skjutbanan, vilket första gången sker under utbildningsvecka tre. Efter det orienterande skedet övergår utbildningen till kursveckor med varierande teman.

En kursvecka är indelad i tre skeden. På måndagen inleds kursen med ett orienterande skede under vilket rekryten introduceras i veckans tema och får en bild av vad han eller hon ska lära sig under veckan. Tisdagen, onsdagen och torsdagen är ”prime-time” utbildningsdagar, under de här dagar utbildas det kritiska kunnande som hör till kursen. Fredagen innehåller resultutföranden och ett kursprov. Inlärningen under kursveckan konstateras med såväl praktiska prov som teoriprov.

Strävan är att all utbildning så långt som möjligt hålls enligt konceptet omvänt klassrum. I detta koncept har eleven en aktiv roll och har möjlighet att bekanta sig med ämnet innan närundervisningen äger rum. Med hjälp av egna mobila enheter eller stugans pekplatta kan eleven skapa sig en uppfattning om ämnet med hjälp av t.ex. mikrofilmer och bildspel. Simulatorer används i så stor utsträckning som möjligt för att spara ammunition och tid. Under rekrytskedet handlar det om skyttesimulatorer inomhus samt stridssimulatorer i klass och terräng.

Urval till lämpliga tjänstgöringsuppgifter

Urvalsprocessen har utvecklats mycket i och med Utbildning 2020-programmet. Rekryterna fyller numera i djuplodande basuppgifter över nätet före inryckningen. På basis av förhandsinformationen fördelas rekryterna till grundenheterna på ett ändamålsenligt sätt. Under de senaste två kontingenterna har svarsprocenten i Nylands brigad uppgått till 90%, vilket ska ses som tillfredsställande. Förhandsinformationen innehåller egna önskemål, information om uppgiftsspecifika förmågor eller restriktioner och en kartläggning av tidigare inhämtad kompetens som försvaret eventuellt kunde utnyttja. Detta verktyg ger en helt ny dimension i urvalsprocessen och eftersom informationen är ifylld elektroniskt så överförs den smidigt in i försvarets informationssystem.

Under tjänstgöringen är urvalet tudelat så att under rekrytskedet görs urvalen till utbildningsgrensskedet medan tjänstgöringstiden och slutliga utbildningsval fastställs under utbildningsgrensskedet efter ungefär tio tjänstgöringsveckor.

Temakurserna och progressiv inlärning

Under rekrytskedet genomförs tre temakursveckor; överlevnad, skydd och tagande av skydd. Vapen- och skjututbildningen och programmet för funktionsförmåga är införlivat i alla kursveckor. Funktionsförmågan är indelad i fysisk, social, psykisk och etisk förmåga.

Erfarenheterna från de kontingenter som Nylands brigad utbildat enligt det nya konceptet är att om temakurserna arrangeras i en annan ordning än vad som beskrivs ovan så blir det utmanande att hålla i den röda tråden. Förhandskraven inför kursen Tagande av skydd har berättigat ansetts vara högre än inför överlevnadskursen. Med detta vill jag framföra att det nya systemet inte är friktionsfritt, eftersom det kan anses vara mer ändamålsenligt att ge en uppgift åt grundenhetens chef som helhet över tid med uppdragstaktik. Detta reflekterar till en begränsad handlingsfrihet som nämndes tidigare.

Den digitala framtiden

Den simulatorstödda utbildningen har kommit för att stanna, och det handlar inte enbart om kompletterande metoder inom vapen- och skjututbildning. Simulatorstödd identifieringsutbildning, körsimulatorer för såväl fordon som båt är realiteter som dagens beväring får erfara. Kursmaterialets tillgänglighet förbättras eftersom det produceras centrerat och bevaras digitalt. 

Den för tillfället ständiga utmaningen är att hänga med i producerandet av kursmaterial för olika vapenslagskurser som sker efter rekrytskedet och framförallt att få detta material översatt till svenska. Eftersom vi dessutom primärt bekämpar smittspridning för tillfället så känns det som att vi får godkänna att saker läggs på hyllan för en tid. Det nya skjutprogrammet för infanteriet kommer att träda i kraft i början av 2022 och Nylands brigad kommer att testa detta program under senare halvan av 2021.

Urvalsprocessen vidareutvecklas hela tiden, ett nytt psykologiskt test kommer att stå till förfogande inom några år, och preliminära planer för ett eventuellt urvalsveckoslut innan inledandet av själva tjänstgöringen kan vara ett faktum inom kort. Detta skulle underlätta processen med att inte inleda tjänstgöringen för dem som av orsak eller annan inte kan göra det. Samtidigt skulle det korrigera den nu för tillfället lite förvrängda procenten beväringar som avbryter sin tjänstgöring, eftersom största delen av dem som avbryter tjänstgöringen gör det under de två första tjänstgöringsveckorna.