Från avtalssoldat till officer – en yrkesbana med garanterade jobbmöjligheter

_MG_2890_1-2
Cirka 20 avtalssoldater anställs varje år av Nylands brigad bland dem som avslutar sin beväringstjänst. Av dessa har i praktiken alla tjänstgjort 347 dygn och utfört ledarutbildningen. Foto: Jägare Lucas Jordi Lassenius.

Varje år erbjuds cirka 20 beväringar vid Nylands brigad jobb som avtalssoldater efter avslutad värnplikt. Jobbet som avtalssoldat är en naturlig språngbräda till studier inom miltärvetenskaper. Behovet av svenskspråkiga yrkesofficerare är stort inom Försvarsmakten.

Nylands brigad erbjuder fler olika jobbmöjligheter för personer som vill stanna kvar inom det militära efter avslutad värnplikt. I slutskedet av värnplikten kan man söka jobb som avtalssoldat eller tillfällig utbildare vid grundenheterna.

–De vanligaste uppgifterna är utbildaruppgifter vid enheterna. Man fungerar som utbildare i en militärpluton, det vill säga man är underställd en plutonchef och utbildar beväringar, säger premiärlöjtnant Joakim Borgar som är avdelningsofficer inom utbildningssektorn vid Nylands brigad.

Förutom rent militära uppgifter kan det även finnas behov av exempelvis kockar och personal inom sjukvården via Nylands brigads samarbetspartner. Det finns också behov av beväringar som har tjänstgjort som chaufförer.

Som avtalssoldat erbjuds man vanligtvis först ett kontrakt på sex månader. De relativt korta kontrakten motiveras med att så många som möjligt ska få testa om yrket känns lämpligt.

–Vi kan även ge längre kontrakt om enhetschefen anser att den kunskap personen kan överföra till beväringarna är viktig och om personen är synnerligen lämplig för uppgiften. Som avtalssoldat kan man arbeta i maximalt tolv månader, säger Borgar.

För att få jobb som avtalssoldat bör man som beväring ha utfört ledarutbildningen.

–Om man vill söka sig vidare till en underofficers- eller officerskarriär bör man ha utfört ledarutbildningen. I praktiken kan man säga att 100 procent av de som söker jobb hos oss är beväringar som har tjänstgjort i 347 dygn. Generellt är det en fördel om den sökande har gått RUK, eftersom man då har erhållit grunder för att leda och delvis utbilda en pluton. Men RUK är dock inte ett krav för att kunna få jobb som avtalssoldat, säger Joakim Borgar.

Nylands brigad anställer cirka 20 avtalssoldater per år. Joakim Borgar säger att behovet av avtalssoldater är stort, men att det också kräver att det finns personal som kan vägleda de nya avtalssoldaterna i jobbet.

–Vi bör komma ihåg att för det mesta kommer en avtalssoldat direkt från sin tjänstgöring som beväring och personerna behöver därför vägledning och stöd. Det här medför extra arbete för enhetens personal. Under år 2022 har vi haft rekordmånga uppgifter som avtalssoldater. Vi hade hela 35 stycken, men mot slutet av året kunde vi inte fylla alla i och med att det inte fanns lämpliga kandidater för uppgifterna. Så just nu känns cirka 20 stycken avtalssoldater lämpligt, säger Joakim Borgar.

Motiven till att söka jobb som avtalssoldat varierar mycket.

–Det finns flera personer som kan tänka sig en yrkeskarriär, antingen som yrkesofficer eller underofficer. Vissa planerar också att söka till polisyrkeshögskolan eller gränsbevakningsväsendet och ser arbetet som avtalssoldat som en bra merit. En del, främst personer från sommarkontingenten, ser uppgiften som vilket sommarjobb som helst. De här brukar jobba endast fram till att de sedan påbörjar sina studier vid en yrkeshögskola eller en högskola. Vi har dock strävat efter att inte anställa de vi vet att kommer att hoppa av för att inleda civila studier. Målsättningen med uppdragen som avtalssoldat är att rekrytera personal till Försvarsmakten, säger Joakim Borgar.

Stort behov av svenskspråkig personal

En karriär som yrkesofficer kräver studier i militärvetenskaper. Officersutbildningen ordnas av Försvarshögskolan i Helsingfors och av de olika försvarsgrens-, vapenslags- och sektorskolorna runt om i Finland. Ansökningen till Försvarshögskolan sker under våren i samband med den gemensamma ansökan till tredje stadiets utbildningar.

–Om man inte har gått RUK som beväring kan man komplettera sin utbildning som underofficer med en plutonchefskurs som arrangeras av Markstridsskolan. I fjol var det sedan totalt 699 personer som sökte till Kadettskolan och 175 kom in. Man klarar utbildningen även om man har svenska som modersmål, men goda grundkunskaper i finska är nog behövliga, säger Joakim Borgar.

En kandidatexamen i militärvetenskaper omfattar 180 studiepoäng och utbildningen tar tre år. Kandidaterna utexamineras som löjtnanter. Utbildningen ger behörighet för visstidstjänster som yngre officer. Efter kandidatexamen jobbar löjtnanterna vanligtvis i fem år innan de inleder sina magisterstudier i miltärvetenskaper. En magisterexamen omfattar 120 studiepoäng och studierna tar två år. En magister i militärvetenskaper utexamineras som premiärlöjtnant och utbildningen ger behörighet för ordinarie officerstjänster. Samma höst man utexamineras från magisterkursen befordras man till kaptenlöjtnant.

–Jobbmöjligheterna inom branschen är utmärkta. Du har en garanterad tjänstgöringsplats efter studierna. Tjänstgöringsplatsen beror sedan på vilken linje man har valt under studierna och hur läget ser ut i truppförbanden vid den tidpunkten. Därför är det inte garanterat att en svenskspråkig yrkesofficer tjänstgör vid Nylands brigad som sin första uppgift efter utförd kurs, säger Joakim Borgar.

Utbildningen för underofficerare följer ett eget system där målet är att utbilda specialister inom det egna ansvarsområdet. Utbildningen består av fyra olika nivåer och tyngdpunkten ligger på lärande i arbetet. Kunskapen som krävs för att kunna avancera till följande nivå i utbildningen verifieras med yrkesprov.

–Den naturliga starten på den här karriären är att man tar anställning som avtalssoldat och söker en lediganslagen tjänst vid brigaden. Efter det söker man till grundutbildningen (perustaso), varefter man jobbar och fortbildar sig i cirka 10 år. Efter det följer allmänna studier (yleistaso), varefter man igen jobbar och fortbildar sig i cirka 10 år. Sedan finns ytterligare så kallade  mästarstudier (mestaritaso), säger Joakim Borgar.

Nylands brigad ordnar även kontinuerliga fortbildningar för sin personal i samarbete med försvarsgrens- och vapenslagsskolorna runt om i landet. Fortbildningen skräddarsys med tanke på personens framtida tjänstgöringsuppgifter. 

–Försvarsmakten och Nylands brigad har ett ständigt behov av svenskspråkiga yrkesofficerare. I Nylands brigad har vi öppna officerstjänster som mycket väl kan fyllas med svenskspråkiga officerare. Även regionalbyråerna har behov av svenskspråkiga officerare för att kunna trygga service och uppbåd även på svenska, säger Joakim Borgar.