ETELÄ- den regionala granatkastarövningen är central för Ekenäs kustbataljon

Lägesbild av explosioner på ETELÄ – lägret
Lägesbild från storövningen ETELÄ. Foto: Hanna Tallberg.

Den första regionala granatkastarskjutövningen ordndes för åtta år sedan. Efter det har övningen vuxit sig allt större. Övningen har nu en beställning och den har hittat sin plats förutom i Marinen också i Armén samt internationellt.

Kommendören för Ekenäs kustbataljon leder varje kontingent en regional granatkastarskjutövning. Den första övningen arrangerades under kontingent 1/2012 med namnet Stridsövning 2. Syftet var att samla södra Finlands granatkastartrupper samt infanteriskolans kadetter och underofficersstuderande till Syndalen för en större övning. Övningen möjliggjorde studerandenas auskultering för GRK-rättigheter samt samarbete mellan trupper från olika truppförband. Amfibieregementet i Sverige deltog i övningen första gången år 2017. Nyckelrollsinnehavaren och mannen bakom övningskonceptet är premiärlöjtnant Joakim Borgar, som till denna dag har varit planerare och ledare för granatkastarskjutningarna.

Fr.o.m. kontingent 1/20 har övningen fått sitt nuvarande namn. Samtidigt började man utveckla övningen så att den skulle ha ett mer genomgående tema och så att den lämpar sig bättre för Pionjär- samt Stabs- och Signalkompaniet. Övningen hade en övad kommendör med stab som leder alla övade trupper. På det sättet får kompanicheferna samt eldledningschefer en högre chef som beordrar uppgifterna och kräver rapportering.  

I dagens läge är övningens syfte följande: ”Övningens mål är att granatkastartrupperna övas i skarpa granatkastarskjutningar i pluton och kompanisammansättning i användandet av olika skjutmetoder. Eldledningstrupperna övar planering och verkställande av eldanvändning samt infanteristrid. Stabs- och signaltrupper övar grundandet och upprätthållandet kommandoplats samt signalnät. Pionjärtrupperna övar vapenslagsuppgifter med fokus på samarbete med övriga trupper.”

Till övningen inbjuds trupper från Marinens alla truppförband, Gardesjägarregementet, Infanteriskolan, Gränsbevakningsväsendet samt Amfibieregementet i Sverige. 

ETELÄ kontingent 1/20

Övningsförberedelserna började redan 2019 med en inbjudan. Trupperna var anmälda och efter att övningsordern publicerats 11.3.2020 började covid-19 sätta käppar i hjulet. Detta ledde till att allt måste planeras om i snabb takt. En del trupper hade inte längre möjlighet att delta, såsom Infanteriskolan, Gränsbevakningsväsendets patruller och Amfibieregementet. Bortfallet var en direkt följd av pandemiläget och alla restriktioner på grund av det samt av omläggningen av verksamheten. 

Trupperna som deltog var Ekenäs kustbataljon i sin helhet, Vasa kustjägarbataljons eldledningstrupper och granatkastapluton, Kustbrigadens sjöspaningsgrupp, Sjökrigsskolans kadetter samt Gardesjägarregementet med eldledning, granatkastartrupper och UAV-trupp. 

Övningens helhetslängd ökades från 8 till 12 dygn och stridsskjutningar infördes i programmet för Ekenäs kustbataljons kompanier. Bataljonens kompanier var med under hela övningen medan övriga trupper deltog stafflerat från fyra till sex dagar. Övningen planerades så att trupper från olika kohorter inte hade fysisk kontakt med varandra, och på detta sätt kunde man minimera smittorisken utan att ta bort fördelarna med samarbete trupper emellan. 

Ökandet av övningslängden passade bra in i Ekenäs kustbataljons målsättning för 2020 att ha färre men längre övningar under en kontingent. Samtidigt faller det sig naturligt att ha en logistikdag halvvägs in i övningen och öva hur man återhämtar sig i fält. En långvarig övning tränar också enskilda soldatens uthållighet. I slutändan handlar krigföring om att klara av att prestera väl under press och långvariga svåra omständigheter. 

Gardesjägareregementets UAV- trupp vid den regionala granatkastarövningen ETELÄ. Foto: Hanna Tallberg.

Från övningen kan man lyfta fram Gardesjägarregementes UAV-trupp som opererade från Täktom flygfält. Truppen användes såväl för eldledning som för luftspaning av egna trupper. Nylands brigads personal fick en bra bild av UAV:s goda kapacitet inom eldledning samt hur man praktiskt leder eld med den. Den andra stora fördelen med UAV var att trupperna fick se hur den egna grupperingen och verksamheten syns uppifrån. Det kom klart fram vad det är som avslöjar den egna grupperingen. En del åtgärder vidtogs redan under övningen. Som förberedelse inför nästa kontingent har man haft fortsatt utbildning för personalen i bataljonen, både praktiskt och med lektionsmaterial som vi har fått av UAV-truppen. Syfte är att öka utbildarnas kompetens och via detta förbättra utbildningen, vilket i förlängningen leder till ökad prestationsförmåga i truppen.

Framtiden är tryggad

Att övningen blev längre pga. covid-19 och det att man hade ett taktiskt läge samt en övad kommendör som leder trupperna fick bra respons. Målsättningen är att fokusera på granatkastarskjutningarna även i framtiden, men också satsa på de två andra kompanierna inom Ekenäs kustbataljon. SSK och PIONK spelar en nyckelroll i övningssammansättningen, eftersom de är trupper som möjliggör övningens infra och mångfald. Övningen kommer att planeras så att stommen utgörs av Ekenäs kustbataljon och övriga trupper kan delta flexibelt i övningen enligt sina målsättningar. Tanken är att övningen i framtiden fungerar förutom för trupperna inom indirekt eld även för pionjär-, ledningssystem- och logistiktrupper samt stabens personal som en plattform för både internationellt och nationellt deltagande. Vi hoppas att Amfibieregementet kan delta i övningen på årlig basis som normal verksamhet i framtiden. Genom detta kan Ekenäs kustbataljon, på ett mycket jordnära sätt, dra sitt strå till stacken när det gäller samarbetet mellan Finland och Sverige.

Planeringen inför den regionala granatkastarskjutövningen för kontingent 2/20 är långt på väg då denna artikel skrivs. Även om covid-19 ännu medför begränsningar kommer trupper från Kustbrigaden och Gardesjägarregementet att delta. För år 2021 har vi redan planerat in övningen för båda kontingenterna och hoppas att vi har möjlighet att trappa upp samarbetet med Sverige och Gränsbevakningsväsendet. Man kan lätt konstatera att övningen har en beställning och den har hittat sin plats förutom i Marinen också i Armén samt internationellt.