Ersättaren till Hornet-planen: HX-förhandlingarna och evalueringsresorna fortsätter trots coronaviruset

Nya flygplan
Valet står mellan fem olika alternativ.

Covid-19-pandemin slog till med full kraft genast efter HX Challenge. Nu kan vi konstatera att vi haft tur då vi kunde genomföra det flera veckor långa testtillfället enligt planen.

Under testtillfället samlade vi in en enorm mängd information, som har analyserats och jämförts med HX-kandidaternas svar. Förhandlingspausen på grund av coronapandemin har utnyttjats på så sätt att man fördjupat sig ytterligare i kandidaternas svar.  

Vi har också inlett evalueringen, modelleringen och simuleringen av varje kandidats system. Detta betyder att de svar som erhållits i anbuden jämförs med de värden vi själva uppmätt. Utgående från de analyser som gjorts av sakkunniga modellerar vi kandidaterna för den simulatoromgivning som HX-projektet har till sitt förfogande. Det är ett väldigt arbete som förutsätter omfattande parametrisering.  

Man kommer överens om utvärderingen och verifieringen av informationen med respektive anbudsgivare, men som regel sker verifieringen i HX-kandidaternas hemland. Coronaläget förutsätter planering och anpassning enligt de anvisningar ifrågavarande land har utfärdat. För personalen är detta ansträngande, eftersom arbetet och familjelivet måste anpassas till de krav som coronaviruset medfört. Var och en av oss förstår projektets enorma betydelse. Vi gör allt vi kan för att vi på ett säkert sätt ska kunna verkställa evalueringsresorna.

Precisering av paketen

Anskaffningsprocessen förutsätter ytterligare en förhandlingsrond, med vilken syftet är att precisera varje kandidats helhetspaket utgående från budgeten för anskaffningen. Helhetspaket betyder att lösningen beaktar underhålls- och utbildningsförmågorna med avseende på underhållet av och operationen med HX-systemet (flygplan, vapen, sensorer etc.) samt de system och anordningar som dessa förmågor förutsätter i Finland. En del av lösningarna bygger på industriellt samarbete, vars värde bör utgöra 30 % av totalbudgeten. Det finns ännu saker som måste preciseras med var och en av kandidaterna, vilket betyder att det finns arbete kvar att utföra även inom detta område.   

Förhandlingarna sker i Finland, och således kan vi själv slå fast instruktionerna så att vi kan trygga personalens hälsa. Detta har förutsatt detaljerad planering och anpassning av den lokala verksamheten till de krav som förhandlingarna ställer. Normalt är villkoret för att man ska kunna komma till Finland att kandidaternas representanter förbinder sig att vara i karantän före resan. Naturligtvis godkänns endast friska och symptomfria personer för resorna och dessutom testas de innan de stiger ombord på flyget. I skrivande stund har vi inlett förhandlingarna.

Efter förhandlingarna förbereder vi den slutliga anbudsbegäran, utgående från vilken vi får de slutliga anbuden under våren. Efter det kvarstår endast evalueringen av anbuden, där vi bedömer HX-kandidaternas helhetspaket skilt för varje beslutsområde. Evalueringen kulminerar i ett operativt krigsspel för den militära prestationsförmågan och utvärdering av den framtida utvecklingspotentialen, och utgående från dessa erhålls HX-projektets förslag till lämpligaste HX-lösning för Finland.  

Jag är övertygad om att HX-projektet, trots de exceptionella omständigheterna, klarar av att producera sitt förslag till beslutsfattarna under 2021. 

Alternativen

Syftet med HX-projektet är att ersätta Flygvapnets F/A-18 C/D Hornet-material som tas ur bruk under åren 2025-2030 med en helhetslösning som bygger på multirollplan.

Gripen är ett förmånligt multirollplan som representerar den senaste teknologin – eller är det på hälft och för litet?

Rafale är ett fungerande helhetspaket som testats i krig – eller är det bara en egenartad ”fransk pärla?

Eurofighter är ett effektivt multirollplan som används i stor utsträckning – eller är det ett dyrt evighetsprojekt med obefintlig operationstid?

Super Hornet är bekant för Flygvapnet och effektivt – eller är det bara ett mellanprojekt för den amerikanska marinen som är föråldrat redan när det blir klart?

F-35 är prestationsdugligt och en vägvisare för framtiden – eller är det för dyrt att operera och har otillräcklig beväpning?

Skribenten är HX-projektchef och operationschef vid Flygvapnet.