“Det engelska språkets ställning stärks  –  både för personalen och beväringarna”

konttiby-1
En grupp från USA:s marinkår deltog i vårens kustjägarexamen vid Nylands brigad. Foto: Ayam Rahmati

I början av april blev Finland fullvärdig medlem i Nato. Men vad betyder medlemskapet för beväringarna, personalen, reservisterna och för Nylands brigad? Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna om Natomedlemskapet – med svar. Svaren är sammanställda från olika källor inom Försvarsmakten.

Vilken militär roll spelar ett finländskt medlemskap för Nato?

Ett finländskt Natomedlemskap stöder alliansens försvar och underlättar planeringen av det i Norden och i Östersjöområdet. I förhållande till sin storlek har Finland en ansenlig försvarsmakt som under årtionden systematiskt har byggts upp just med tanke på den nuvarande hotbilden och som internationellt sett har en mycket hög försvarsvilja. Finlands medlemskap stöder på ett betydande sätt Natos nordöstliga försvar.

Hurdana förpliktelser medför ett Natomedlemskap för Finland och Försvarsmakten?

Nato är en mellanstatlig internationell organisation som inte har övernationella befogenheter. Natos viktigaste uppgift är att förebygga militära konflikter genom att upprätthålla en tillräcklig, militär avskräckande effekt. Vid behov är varje medlemsland redo att uppfylla de militära säkerhetsgarantier som de har gett varandra. 

Enligt artikel 5 i det nordatlantiska fördraget fattar varje medlemsland självständigt enligt nationell praxis för beslutsfattande beslut om biståndets art och omfattning. Också deltagande i Natos krishanteringsoperationer är frivilligt för medlemsländerna.

Hur påverkar Natomedlemskapet beväringstjänstgöringen och kvinnornas frivilligtjänst? 

Värnplikten kommer att finnas kvar även under Natomedlemskapet. Natomedlemskapet i sig medför inget behov av förändringar i utbildningen av beväringar. Beväringar och kvinnor som sökt frivilligt till tjänst utbildas även i fortsättningen för försvaret av Finland. Medlemskapet påverkar inte beväringarnas tjänstearrangemang eller ställning.

Beväringars och reservisters deltagande i Försvarsmaktens verksamhet utanför Finlands gränser bygger även i nuläget på frivillighet. En lagändring skulle kräva ett parlamentariskt förfarande men ett inträde i Nato i sig förutsätter inget sådant.

Hur påverkar Natomedlemskapet reservister?

Reservisterna utbildas även i fortsättningen i försvaret av Finland. Natos civila positioner är öppna för alla medborgare i medlemsstaterna som uppfyller sökkriterierna. Militär utbildning, även som värnpliktig, anses vara en fördel även i många civila Natouppdrag. I övrigt är det för tidigt att uttala sig om en eventuell användning av reservister i Natos militära uppgifter.

Hur påverkar Natomedlemskapet Försvarsmaktens personal?

I och med Natomedlemskapet placeras avlönad personal vid försvarsmakten i Natos militära ledningsstruktur samt i Natos styrkestruktur och ämbetsverk. Under de närmaste åren kommer det att talas om ett hundratal officerare, institutofficerare, specialofficerare och underofficerare. Antalet och uppgifterna kommer att bli mer exakta i takt med att den militära integrationsprocessen fortskrider. Förutom militära uppgifter erbjuder Nato jobb för civila. Alla medborgare i medlemsstaterna kan ansöka om dem.

Den inhemska förvaltningsstrukturen kommer att förbli i stort sett som den är idag. Medlemskapet innebär att antalet anställda inom försvarsmakten sannolikt kommer att öka i alla personalgrupper. 

Påverkan på personalen är spridd över flera år. De skyldigheter i fråga om medlemskap i Nato som gäller personal fullgörs med beaktande av personalsystemets bärkraft.

Medlemskapet ställer ytterligare krav på personalens kompetens och språkkunskaper, personalplanering och administration. Dessutom granskas anställningsvillkoren i internationella uppdrag.

Hur inverkar Natomedlemskapet på försvarsmaktens övningsverksamhet?

Den mest betydande förändringen är att internationella trupper deltar mer i övningarna i Finland. De finländska truppernas deltagande i övningar utomlands ökar inte nödvändigtvis, men övningarna fokuserar tydligare på de krav som medlemskapet ställer.

Planeringen av helheten är bara i början och kommer att fortsätta när den militära integrationsprocessen fortskrider.

Hur kommer Natos emblem att synas i försvarsmakten i framtiden?

Den visuella identiteten och symbolerna är också nationella angelägenheter för Natomedlemmarna. Natos emblem visas inte på officiella kläder. Ett undantag är personer som tjänstgör i Nato-organisationer. Natoflaggan syns inte heller på försvarsmaktens verksamhetsställen förutom när Natos personal är på besök.

Hur kommer Natomedlemskapet att synas i vardagen vid Nylands brigad?

Det internationella samarbetet och de gemensamma övningarna med Natoländer kommer att öka. Brigaden har beredskap att ta emot utländska trupper och öva tillsammans med dem. Det engelska språkets ställning stärks, både i fråga om personalen och beväringarna. 

Våra övningsområden kommer att utvecklas och deras användningsgrad kommer sannolikt att öka. Det internationella samarbetet kommer att synas även i det omgivande samhället, i synnerhet då en utländsk trupp inkvarteras i garnisonen för en längre tid.  

Den följande helheten som inbegriper ett mera omfattande internationellt samarbete är övningen Freezing Winds, som ordnas inkommande höst i november-december. Till övningen har inbjudits trupper från många Natoländer.