Bred kunskap om underhåll i Syndalshamnen

_58A9678

I motsats till vad man skulle kunna tro vimlar det av liv i örlogshamnen i Syndalen på vintrarna. Då havet har frusit till inleds underhållet av båtarnas undervattensdelar för att säkerställa att de är funktionsdugliga under nästa seglingssäsong.

Jämfört med många andra grundenheter vid Nylands brigad är personalen vid hamnen stor till sitt antal. Det är ett medvetet val, eftersom man velat trygga att det finns tillräcklig kunskap för att bedriva den mångsidiga verksamheten. I hamnen arbetar till exempel flera maskinchefer och fartygschefer, sjöfartsmästare, maskinmästare, fälttygsexperter samt civila montörer.

Hamnens verksamhet är indelad i två delar med sina egna ansvarsområden; däcksidan och maskinsidan. Däcksidan leds av en sjöfartsmästare och maskinsidan leds av en maskinmästare, medan hamnchefen leder hela hamnverksamheten.

Maskinsidans underhållsuppgifter fokuserar på den fartygstekniska sidan av båtarna, det vill säga det som driver dem. Detta inkluderar ett brett ansvarsområde med allt från maskineriet ombord till brandbekämpningsutrustningen och -systemena. Däcksidan å andra sidan underhåller båtarnas navigationssystem, datorer och ledningssystem samt den räddningsutrustning som finns ombord. Fälttygssidan, som leds av en fälttygsunderofficer, ansvarar för de vapen och vapensystem som finns på båtarna.

Beväringar som tjänstgör som antingen båtmanskap eller -chefer får delta i underhållsarbetet inom både däck- och maskinsidan. De som väljer båtförarlinjen som sitt vapenslag får lära sig från grunden om de olika underhållsuppgifterna, och erfarenheten har uppskattats av beväringar som något som man kan ha till nytta även i det civila. I hamnen tjänstgör under ett kalenderår cirka 50 beväringar.

Besiktningssäsong

-I år, då havet inte har frusit till, har vi haft möjligheten att börja förberedelserna inför årsgranskningarna i förtid, vilket betyder att vi nu är inne i den mest stressiga delen av året, säger maskinmästare båtsman Tom Lastunen.

På vintern efter seglingssäsongen dockas båtarna och placeras i tur och ordning i underhållstältet på hamnområdet för att förberedas för besiktning. I underhållstältet reparerar man undervattenskrovet genom att slipa och måla de delar som slitits i användning under seglingssäsongen. Till undervattendelarnas underhåll hör även demonteringen av båtens vattenjetar.

Besiktningen följer alltid en viss procedur, som börjar med att besiktningsdistriktet utnämner besiktare som sköter besiktningen på plats i Syndalen. Beroende på båtklass är besiktarna fler i antal, men i regel deltar åtminstone fyra besiktare i granskningarna, tillsammans med minst två medlemmar av hamnpersonalen. Man kan räkna med att besiktningen av en båt tar åtminstone en dag. Beväringar används i så gott som all förberedande verksamhet inför besiktningarna, men de deltar inte i själva besiktningen.

Under vintern inleds underhållssäsongen. Beväringarna underhåller båtarnas undervattendelar genom att till exempel slipa och måla.

Vid sidan av den heltäckande granskningen granskas även maskineriet, eltekniken, vapensystemen samt sjösäkerheten. Dessa besiktningar sker samtidigt och utförs av skilda besiktare. För att försäkra sig om att båten är sjösäker utför man testkörningar och uppdaterar säkerhetsutrustningen ombord.

Besiktningarna är inte det enda som förorsakar underhållsarbete i hamnen. Förutom de granskningar och förberedelser som görs inför granskningarna genomgår varje båt intervallservice en till två gånger per säsong. Denna service sköts så långt det går av hamnpersonalen tillsammans med beväringarna, men samarbetspartners, som Millog Oy, används då expertisen i hamnen inte räcker till eller då man måste beställa komponenter som inte finns i hamnens egna reservdelsförråd.

-Om det till exempel uppstår ett eltekniskt fel i båten köper vi reparationstjänster via Millog Oy, eftersom vi saknar certifikat för att själv kunna utföra sådana reparationer. Nuförtiden innehåller båtarna mycket automatik och teknik, så det kan hända att ett enkelt komponentbyte inte alltid räcker till, utan att reparationen kräver programmering. Sådana fall är också bra exempel på situationer där vi anlitar Millog, berättar Lastunen.

Eftersom nästan all räddningsutrustning har ett bäst före-datum måste även den underhållas regelbundet. Flytvästar öppnas och det utförs täthetsgranskningar på dem, räddningsdräkter repareras och sjökort korrigeras både elektroniskt och skriftligt med nya farleder samt sjömärken. I hamnen underhålls det regelbundet allt som allt cirka 100 räddningsdräkter och 500 flytvästar.

Samarbetet löper på

Innan Försvarsmakten för ett antal år sedan slöt ett avtal med Millog Oy om samarbete inom underhåll, sköttes all underhållsverksamhet i hamnen internt. Verksamheten har i och med samarbetsavtalet effektiverats och på många sätt blivit mycket bättre, tycker Lastunen, men vissa delar av samarbetet kan ändå kännas formalistiska.

-Från användarens sida känns vissa saker byråkratiska. Man har en helt annan uppfattning om hur vardagen ser ut då man är på fältet, än om man är den som bestämmer om de stora riktlinjerna och den ekonomiska aspekten, så små problem finns det alltid. Men jag tycker att det i det stora hela nog har blivit bättre, funderar Lastunen.

En faktor som inverkar mycket på örlogshamnens verksamhet är faktumet att Marinens två andra flottbaser, Obbnäs och Pansio, har representanter från Millog Oy fysiskt på plats i hamnen. Då är det teoretiskt sett möjligt att hjälpen redan är vid bryggan och väntar om ett fel uppstår under sjöfärden, men i örlogshamnen måste man vänta i åtminstone ett par dagar innan en komponent eller montör anländer till hjälp.