Beredskapen vid Nylands brigad består av flera olika delar 

_MG_3769

Fick du ett nekande svar på din permissionsansökan? Fick du inte ta semester samtidigt som kollegorna? Då kan det bero på de beredskapskrav som ställs på Nylands brigad. Beredskapen gäller alla, beväringar, reservister såsom anställda, både civila och soldater. Men vad betyder beredskap egentligen och varför har vi det?

Nylands brigads beredskap bygger på lagen om Försvarsmakten (551/2007), som ger den dess uppgifter. Försvarsmaktens uppgifter utdelas till Marinen, och vidare till brigaden. Vissa av dessa uppgifter kräver att de vid behov kan verkställas snabbt, inom loppet av några timmar eller dygn. 

För att säkerställa genomförandet av sådana uppgifter krävs förberedelser: planer måste läggas upp, behövlig personal skall vara på plats, rätt utbildade och i full funktionsförmåga, och visst material skall vara snabbt tillgängligt. Att vara beredd – det är just det som är beredskap.

Nylands brigads beredskapsuppgifter omfattar såväl det militära försvaret av Finland som handräckning till andra myndigheter. Beredskapsuppgifternas exakta innehåll är sekretessbelagd information, men på ett allmänt plan kan man säga att det kan gälla till exempel skyddande av objekt, övervakning av land- och vattenområden samt tryggande av den territoriella integriteten. 

Vad beträffar handräckning till polis eller andra myndigheter kan det röra sig om handräckning för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet i samhället, inklusive förhindrande och avbrytande av terroristbrott, samt deltagande i räddningsverksamheten. Handräckning innefattar tillhandahållande av såväl utrustning, personalresurser som speciell sakkunnighet.

Förmågorna som Nylands brigad ställer upp med för beredskap är mångfaldiga, även i normalläget. Vid behov kan beredskapen stärkas (valmiuden tehostaminen), vilket innebär en bättre beredskap under normala förhållanden. 

Om beredskapen höjs (valmiuden kohottaminen), betyder det att ett beslut om att undantagsförhållanden råder har tagits. 

All information om Nylands brigads beredskapsförmågor är inte offentlig, men här är tre konkreta exempel:

Nylands brigads beredskapsenhet (valmiusyksikkö, VYKS) är främst till för krävande militära uppdrag på mycket kort varsel, såsom skyddande eller återtagande av objekt. 

I den ingår både beväringar och anställd personal, och den är försedd med avancerad specialutrustning och -beväpning.

Beväringsavdelningen (varusmiesosasto, VOS) innefattar cirka en pluton beväringar ledda av en till personalen hörande militär. 

Avdelningen är i omedelbar beredskap och främst avsedd för handräckning till andra myndigheter. Uppgiften att ställa upp beväringsavdelningen cirkulerar mellan enheterna och pågår vanligtvis i ungefär en vecka. 

Typiska uppdrag för beväringsavdelningen skulle kunna vara eftersökning av person, avstängning och genomsökning av ett område, eller trafikdirigering.

Nylands brigads militärbrandkår ställer upp med personal, utrustning och sakkunnigtjänster vid behov. Brandkåren har krav under tjänstetid att rycka ut ifall nödcentralen alarmerar. 

Brandkåren kan även alarmeras dygnet runt av brigadens beredskapsdejour (varalla oleva päivystäjä, VOP).

Dessa tre beredskapsförmågor är som sagt bara ett urval av vad Nylands brigad har förberett för att svara mot sina beredskapskrav. Beredskapen har på senare år fått en alltmer framträdande roll i Försvarsmakten, och Nylands brigad är inget undantag. 

Sammanfattningsvis prioriteras beredskapen i dag mycket högt i brigadens verksamhet, ibland tyvärr även på bekostnad av andra betydelsefulla aktiviteter såsom permissioner och semestrande.

YYKS vid Nyland brigad

  • Nylands brigad utbildar en av Marinens beredskapsenheter. Beväringar kan söka till beredskapsenheten (valmiusyksikkö, VYKS) efter att de ryckt in i tjänst. Det väljs ca 50 beväringar ur varje kontingent och alla tjänstgör 347 dygn. Beredskapsenheten hör till 1. Kustjägarkompaniet.
  • Sedan år 2005 har i Nylands brigad ordnats militär krishanteringsutbildning som kallats ATU, som står för Amphibious Task Unit. Beredskapsenhetens utbildning bygger på den tidigare ATU-utbildningen. Beredskapsenheten utbildas för krävande militära krishanteringsuppgifter i kust- och skärgårdsförhållanden. Man kan säga att det är en mer avancerad kustjägarutbildning. 
  • Utbildningen har teman som har att göra med det nationella försvaret eftersom truppen ska kunna användas i alla fyra uppgifter som Försvarsmakten har, dvs. det militära försvaret av Finland, stöda andra myndigheter, delta i territorialövervakningssamarbete eller i annat internationellt bistånd, samt delta i internationell militär krishantering. 
  • De beväringar som genomgått beredskapsenhetens utbildning krigsplaceras i det nationella försvaret, men efter avslutad utbildning har soldaterna också möjlighet att söka till internationella krishanteringsoperationer.
  • Beredskapsenhetens utbildning innehåller bl.a. patrullering med fordon (pansarvagnar), båtar och till fots, olika slag av gransknings- och övervakningsuppgifter, användning av maktmedel samt vapen- och skjututbildning. 
  • En av Marinens uppgifter är att flytta trupper och material i skärgården, och detta övas regelbundet. Nylands brigads beredskapsenhet förflyttar sig med PASI-vagnar och landstigningsbåtar (JEHU och Jurmo) och därtill övar enheten regelbundet transport med t.ex. fartyg, helikopter och flyg.
  • Till beredskapsenheten ges utbildning om minor och andra laddningar samt teoriutbildning gällande militär krishantering och fredsbevarande verksamhet. Dessutom utgör första hjälps- och minkunskapsutbildningen betydligt mera omfattande helheter än i jämförelse med den traditionella beväringsutbildningen.