“Att utrusta reservisterna med behövligt material är ett stort arbete”

_58A7478
Inför repetitionsövningar är det största logistiska arbetet att utrusta enheten med behövligt material och fordon samt utbilda enhetens chaufförer. Materialet kan bland annat vara en Apilas, ett slags pansarvärnsvapen, som vi ser på bilden. Foto: Elliot Simons

Nylands brigad tar ett par gånger om året emot ett antal reservister som har blivit beordrade till repetitionsövningar. Övningarna, som är obligatoriska enligt lag, bidrar till landets säkerhet .

Repetitionsövningar i Finland är en viktig del av varje värnpliktig reservists skyldighet.  

Allt från uppbåd och beväringstjänst till upprätthållandet av tjänstedugligheten samt repetitionsövningar är en del av värnplikten. De värnpliktiga placeras i sina krigstida enheter och får veta sin krigstida uppgift efter utförd beväringstjänst. 

En viktig del av försvarsberedskapen i Finland är hur reservisternas kompetens upprätthålls, då landets försvar är baserat på reservisternas färdigheter. För att upprätthålla färdigheterna efter beväringstjänsten har alltså Försvarsmakten rätt att beordra reservister på repetitionsövningar. Vid övningarna tränas reservisterna i deras krigstida uppgifter så de, vid behov av en allmän mobilisering, kan kallas till tjänst.

Olika typer av repetitionsövningar

Det finns olika slags repetitionsövningar, beroende på landets säkerhetssituation och reservisternas egna intresse. Varje värnpliktig som hör till reserven kan beordras att delta i repetitionsövningar. Vanliga övningar baserar sig på värnpliktslagen och reservister är minst lika förpliktade att delta i dem som bland annat beväringstjänsten. Enligt puolustusvoimat.fi skickas en kallelse till en repetitionsövning minst tre månader innan övningen börjar, och deltagandet i beordrade övningar är alltså obligatoriskt. Som manskap är det mesta antalet repetitionsövningar man kan delta i 80 dygn, som specialmanskap, alltså manskap som tjänstgjort 255 eller 347 dygn på grund av specialuppgifter 150 dygn och som befäl 200 dygn. Puolustusvoimat.fi konstaterar också följande.“Repetitionsövningar upprätthåller de krigstida truppernas prestationsförmåga och reservisternas färdigheter. Repetitionsövningar kan även användas för effektivering av försvarsberedskapen.”

Ifall landets säkerhetssituation kräver det kan republikens president kalla in reservister för att delta i repetitionsövningar, som äger rum tidigare än de vanliga tre månaderna. Detta kallas “repetitionsövning av beredskapsskäl” och gör att den militära försvarsberedskapen kan höjas på kort varsel. 

Vissa trupper inom Försvarsmakten kan användas för en så kallad “flexibel effektivering av försvarsberedskapen”.  Detta innebär att du kan erbjudas ett samtyckesavtal som innebär att du, under tiden avtalet gäller, kan kallas till en repetitionsövning tidigare än de konstaterade tre månaderna. Att skriva under detta avtal skulle innebära att du blir en avtalsreservist. Det är inte möjligt att själv ansöka om att bli avtalsreservist, utan istället är det upp till ett truppförband inom Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet att föreslå denna möjlighet till reservister. Det kan till exempel ske vid en repetitionsövning, under beväringstjänsten eller genom en skild rekryteringsprocess.

En kallelse till en frivillig övning är också möjlig att få. Att du har fått en kallelse och inte ett beordrande betyder att du inte är skyldig att delta i övningen som du har kallats till. Enligt Försvarsmakten är detta en “möjlighet att utveckla dina militära färdigheter”. Dessa frivilliga övningar sker oftast på veckoslut.

Repetitionsövningar vid Nylands brigad

Utbildningschef kommendörkapten Juha Laukka berättar att det varje år ordnas ungefär mellan fem och tio repetitionsövningar vid Nylands brigad, vilkas storlek varierar mycket. Det som man enligt Laukka eftertraktar, är en hel krigstida enhet eller stab som övar tillsammans. Det är oftast ca två hundra reservister som utbildas samtidigt men ifall flera enheter och staber deltar i en och samma reservistövning kan det vara mer än fem hundra reservister i samma övning.

Att ordna repetitionsövningar kan vara ett stort logistiskt arbete.

-Det största logistiska arbetet inför en repetitionsövning är att utrusta enheten med behövligt material och fordon samt utbilda enhetens chaufförer. Innan en reservistenhet kan påbörja sin övning och avlägsna sig till övningsområdet har flera stamanställda deltagit i uppställandet av enheten. Efter en utförd övning ska allt material även vårdas och returneras, säger Laukka. 

Laukka berättar även att repetitionsövningar också kräver utbildare, och eftersom det inte finns särskilda utbildare som bara tränar reservister, hjälper de militärer som är tillgängliga till med att utbilda reservisterna.

Repetitionsövningar är alltså en väsentlig del av försvarsmaktens beredskap och det finns ett antal olika sätt på vilka en reservist kan bli kallad till en övning.  Ifall en reservist är ivrig att upprätthålla sina militära färdigheter finns det chanser att delta i mer övningar än hen är förpliktigad till.