Arvi Tavaila i centrum av världspolitiken – blir ny försvarsattaché i Kina

Bilder med porträttet komp-3
Arvi Tavaila besökte Dragsvik i april när ett porträtt av honom avtäcktes.

Nylands brigads tidigare kommendör Arvi Tavaila har blivit utnämnd till ett av de mest intressanta uppdrag du kan få på den internationella arenan i dag. Från och med 1.8 är han Finlands försvarsattaché i Kina. I ryggsäcken har han packat decennier av nyttiga erfarenheter.

–På det stora hela kan man säga att jobbet som försvarsattaché består av tre olika delar. För det första stöder man ambassadören i hens arbete i synnerhet gällande säkerhetspolitiska frågor. För det andra skriver man analyser om landets inverkan på, och betydelse för, Finland och säkerheten. För det tredje analyserar man möjligheterna till försvarssamarbete. I mitt fall nu i Kina blir det större tonvikt på analyser än på försvarssamarbete, säger Arvi Tavaila.

Tavaila vet vad han ger sig in på. Han har en bred och mångsidig erfarenhet av internationella uppdrag. Bland annat tjänstgjorde han vid Natos huvudkvarter i Bryssel 2007- 2009. Och innan han tillträdde som brigadkommendör vid Nylands brigad jobbade han som försvarsattaché i Tyskland. Tack vare de här erfarenheterna vet han att de uppgifter en försvarsattaché kan få är mångsidiga och ibland också oväntade.

–Ett exempel från min tid i Tyskland var EU:s krishanteringsoperation Sophia i Medelhavet, där Finland stödde ett tyskt fartyg med en bordnings- och skyddsavdelning. En fredag klockan 15 fick jag helt oväntat ett samtal från det tyska försvarsministeriet, som samma dag ville ha Finlands officiella svar på frågan om de finländska soldaterna vid behov redan under helgen kunde delta i en evakueringsoperation i Libyen. Efter några snabba samtal till Finland, och sannolikt efter många fler samtal i Finland mellan olika säkerhetsaktörer, kunde jag senare på fredagen meddela vårt svar till Tyskland, berättar Tavaila.

Tavaila betonar att uppdraget som försvarsattaché varierar mycket beroende på vilket land det är fråga om. Om man exempelvis jämför ett uppdrag i Sverige med ett uppdrag i Kina är det en stor skillnad på hur en finländsk officer får tillgång till officiella dokument och kontakt med myndigheter.

–Sedan kommer ju också historiska och kulturella skillnader samt språket in i bilden. Ju bättre man känner till landet desto bättre kan man analysera läget och sköta sin uppgift. Därför har jag börjat studera kinesiska,säger Tavaila.

En unik möjlighet

Arvi Tavaila hade egentligen tänkt pensionera sig efter uppdraget som brigadkommendör vid Nylands brigad. Men när han fick frågan om uppdraget i Kina blev lockelsen för stor.

–Har man som jag i flera tidigare uppgifter jobbat med säkerhetspolitik kan man inte hoppa över möjligheten att få jobba i Kina, som i allt större grad påverkar världspolitiken. Utöver det känner jag väl till och har rest mycket i ”västvärlden” men Kina och Asien är mindre bekanta för mig, så att jag var helt enkelt nyfiken, motiverar Tavaila.

Det faktum att Kina nu har blivit allt aktivare i världspolitiken var alltså en bidragande orsak till att Tavaila tackade ja till uppdraget.

–Kina är också bland de bästa i världen inom många tekniska områden, som till exempel inom artificiell intelligens. Utöver det kommer också utvecklingen i själva landet att vara intressant att följa med nu när Kina själv har konstaterat att landet allt mer kommer att försöka prioritera befolkningens välmående och klimatfrågor. En annan sak är sedan att det, enligt tidningsartiklar, också händer mycket sådant i Kina som inte motsvarar våra värderingar.

På den internationella arenan finns det spänningar mellan framför allt USA och Kina. Hur tror du att det här påverkar ditt jobb?

–Det skapar sannolikt mera arbete för mig i och med att det hela tiden händer så mycket som utöver Kinas och USA:s bilaterala kontakter kan ha inverkan också på världspolitiken. Vill man se positivt på de här spänningarna kan de leda till att det är lättare att komma åt informationen när båda länderna ivrigt vill berätta sina synpunkter om olika saker, säger Tavaila.

Tyngdpunkten i Tavailas nya uppdrag kommer sannolikt att ligga på analyser. I och med att Finlands och Kinas försvarssystem och geografi är så pass olika ligger fokus inte på ett militärt samarbete.

–I mindre skala har vi utbyte av officerare och Kina har till exempel ibland skickat officerare till den finska generalstabskursen. Några kinesiska delegationer har också bekantat sig med vinterutbildning i Finland, säger Tavaila.

Potentiellt finns det betydligt fler samarbetsområden inom andra sektorer.

–På den civila sidan har Kina varit intresserat av till exempel Finlands kunnande i arktiska frågor och teknologi. De här sakerna kan förstås också ha en militär aspekt, säger Tavaila.

Gedigna förberedelser

Efter att Arvi Tavaila vid årsskiftet gav över Nylands brigads fana till Juha Kilpi, har Tavaila gått en förberedande kurs för sitt nya uppdrag. Alla blivande attachéer går en kurs som består av tre större helheter: Administrativa frågor, praktiska förberedelser och att bekanta sig med det nya landet.

–Den viktigaste delen av kursen är förstås att bekanta sig med landet för den nya kommenderingen. Det handlar om kultur, historia och dags- och säkerhetspolitik. Och sist men inte minst: under fritiden kan man studera språket. Försvarsmakten stödjer de här studierna finansiellt, berättar Tavaila.

Tavaila är känd för att vara en riktig språkmänniska. Förutom svenska, finska och engelska talar han även tyska, franska och ryska flytande. Och nu står alltså kinesiskan i tur.

–Jag har gått en intensivkurs som gett mig färdigheter att överleva i en situation där ingen talar något annat språk än kinesiska. Jag kommer också fortsätta att studera kinesiska i Peking, men vet att jag har en stor utmaning framför mig.

På grund av coronapandemin och de strikta karantänsreglerna åker Tavaila i väg till Peking redan i månadsskiftet juni-juli. Med sig tar han förutom allt bagage även decennier av lärdomar från tidigare uppdrag.

–Det handlar mest om allmänna saker som gäller alltid och överallt, inte bara i militära sammanhang. För det första måste man behandla och bemöta människor utan fördomar. Och sen förstås det faktum att ju bättre man känner till andra ländernas historia och kultur desto lättare är det att skapa kontakter, som är mycket viktiga för informationsinhämtning i en attaché-uppgift.