Kommodor Juha Kilpi

Sommaren står för dörren

Vi har bråda tider i brigaden. Truppernas utbildning avancerar enligt planen och läget gällande övningar är för närvarande som aktivast.

Livet i brigaden har fortsatt på coronavirusets villkor – indelat i tre kohorter. Coronaläget har fortsättningsvis hållits under kontroll på ett utmärkt sätt. Vi kan vara stolta över ett väl utfört arbete under svåra coronaförhållanden.

Tema för detta nummer är brigaden som en del av Marinen och samarbetet med Marinens övriga truppförband. Samarbetet är redan nu aktivt och öppet. Saker och ting kan dock alltid utvecklas, och genom att samarbeta och utnyttja gemensamma resurser på ett effektivt sätt når vi ofta bättre resultat. Det ligger styrka i samarbete. 

Ett gott exempel på samarbete var stridsövningen ”Syd” som ordnades av Ekenäs kustbataljon. Under denna skjut- och stridsövning deltog trupper från Marinen och Armén, totalt 500 beväringar och kadetter. Övningen var väl planerad och genomförd. Den var både lång och tung, men andan bland beväringarna och personalen var god och positiv.  

Positiv attityd har också varit den främsta iakttagelsen jag gjort då jag besökt truppernas övningar. Vårens första barettmarscher har utförts och de första baretterna har delats ut. Under underofficersskolans marsch var attityden bra och deltagarna var positivt inställda. Ett ytterligare bevis på detta var att exceptionellt få beväringar avbröt sitt utförande. 

Då coronaläget lättar önskar och väntar jag i synnerhet på att reservisternas repetitionsövningar, de frivilliga övningarna och Försvarsutbildningsföreningens övningar skulle kunna inledas och att vi tillsammans kan utveckla verksamheten. Det internationella samarbetet kommer också att fortgå aktivt. Jag väntar i synnerhet på de gemensamma övningarna med Sveriges AMF1, som redan under många år varit en utmärkt samarbetspartner. 

Brigadens årsdag firades 16.4 den egentliga traditionsdagen 18.4 till ära. Jag gratulerar ännu en gång dem som belönats och befordrats. Det var särskilt fint att den tidigare brigadkommendören, kommodor Arvi Tavaila och hans fru Vera hade möjlighet att besöka brigaden. Kommodor Tavailas porträtt avtäcktes under en stilfull ceremoni, och porträttet var synnerligen lyckat. Arvi önskas lycka till i kommande utmaningar.

Vårens utbildning och övningar tar sikte på Försvarsmaktens huvudkrigsövning, som verkställs i månadsskiftet maj-juni, före hemförlovningen. Efter huvudkrigsövningen vänder vi så blickarna mot den nya kontingenten 2/21 och dess mottagande. 

Mot en fin vår och sommar