Kamratmedling testas på Nylands brigad

_58A2241
Nylands brigads beväringskommitté är några av dem som har fått utbildning i kamratmedling. På bilden syns (från vänster): jägare Elliot Simons, jägare Isak Skåtar, undersergeant Aleksi Niskanen, socialkurator Jonas Streng, jägare Fred Svenlin och jägare Lucas Jordi Lassenius. Foto: Jägare Elliot Simons

Försvarsmakten arbetar aktivt för att motarbeta diskriminering och osakligt bemötande. Genom ett nytt projekt har nu Nylands brigad som första truppförband i Finland fått testa ett nytt redskap att använda sig av för att ta itu med dessa saker. Med hjälp av utbildade kamratmedlare bland beväringarna kommer lindrigare tvister mellan beväringar att kunna lösas på ett helt nytt sätt.

Marinen har år 2022 utarbetat ett nytt verksamhetsprogram mot osakligt bemötande och diskriminering, i vilken ingår bland annat kamratstöd och medling. Nylands brigad förverkligar under hösten som första truppförband i Finland ett pilotförsök med kamratstödsmodellen. Tillsammans med utbildare från Finlands Forum för Medling r.f (FFM) och deras VERSO-program har Marinen skapat en utbildningsmodell för kamratmedling. Förhoppningen är att lindrigare tvister mellan beväringar framöver alternativt kommer kunna lösas med hjälp av medling redan i ett tidigt stadium. 

–Målsättningen är att främja identifiering och lösning av problemsituationer i ett så tidigt skede som möjligt, genom att utbilda och ta i bruk medling, samt en genom uppföljning av processen. Genom att beväringarna utbildas i medling så förstärks identifieringen och större konflikter undviks, berättar Nylands brigads socialkurator Jonas Streng.

Streng är tillsammans med militärpastor Markus Weckström huvudpersonerna på brigaden vad gäller det praktiska genomförandet av projektet. De har fått utbildning av utbildare från VERSO i restorativ medling, ett medlingssätt där parternas välmående och försoning sätts i fokus istället för hot om straff och påföljder. I och med detta fungerar han som närmaste kontaktperson och handledare i medlingsfrågor för de beväringar som fungerar som kamratmedlare på brigaden. 

Streng menar att han i sitt arbete som socialkurator ser ett behov av denna satsning. Han berättar att det på brigaden, liksom också i övriga samhället i arbetsgemenskaper och i skolor, uppstår missförstånd och konfliktsituationer där människor gynnas av att kommunicera med varandra.I en välmående arbets- och tjänstgöringsgemenskap kan personalen samt beväringar i stället kanalisera sin energi till att sköta sina grundläggande uppgifter.

–Precis som i det övriga samhället i arbetsgemenskaper samt till exempel i skolorna uppstår det missförstånd och konfliktsituationer där människor gynnas av att kommunicera med varandra. I en välmående arbets- och tjänstgöringsgemenskap kan personalen samt beväringar istället kanalisera sin energi till att sköta sina grundläggande uppgifter. 

Enligt undersökningar har man i skolor som använder sig av VERSO medling konstaterat mycket goda resultat: 89 procent av parterna har ansett att de i medlingen fått berätta sin syn på vad som hänt i konflikten och att man lyssnat på dem, samtidigt som 95 procent av kamratmedlingarna leder till ett avtal som parterna håller sig till.

Restorativ medling som grund

Metoden som används inom projektet kallas för restorativ medling. Inom restorativ medling ligger fokus inte på att peka finger och dela ut straff, utan målet är att parterna får möjlighet att uttrycka sig och känna sig hörda, samt att konfliktsituationerna reds ut i ett tidigt skede och hindras från att växa sig stora.

I medlingssessionen ingår att bägge parterna får berätta sin egen synvinkel, förklara hur det känns och fundera på hur man kunde lösa tvisten. Medlarna finns till för att hjälpa parterna att föra ett konstruktivt samtal, och de får inte utdela straff åt någondera parten. Medlarna har också strikt tystnadsplikt gällande allt som framkommer i samtalen. I slutet av medlingssessionen gör parterna ofta upp ett avtal, som följs upp efter en överenskommen tid. 

Som medlare fungerar utvalda beväringar som ansetts lämpliga för uppgiften, som innan de börjar fungera som medlare genomgår en kurs via VERSO. Medlarna jobbar alltid parvis. Varje grundenhet har egna enhetsrepresentanter som medlar i situationer på sin egen enhet. Som handledare och övervakare för medlingen fungerar brigadens psykosociala team.

Frivillighet är A och O

Tanken är att kamratmedlarna ska hjälpa beväringar som hamnat i konflikt med varandra. Medlingen är alltid frivillig och bygger på en vilja att reda ut konflikten samt på att beväringarna har förtroende både för medlingen som koncept och för de beväringar som fungerar som medlare. Medlarna ska inte själva lösa konflikterna, utan tanken är att de hjälper de inblandade beväringarna att själva hitta en lösning på tvisten.

Eftersom restorativ medling alltid bygger på frivillighet är det upp till beväringarna själva att välja om de vill ta hjälp av medling för att lösa sina situationer. Ifall man är intresserad går det att vända sig till någon man har förtroende för, som sedan för det vidare.

–Anmälan kan komma från beväringen till exempel till kamratmedlarna eller till personalen, som sedan rapporterar vidare till det psykosociala teamet samt övriga behövliga. Beroende på situationen så överväger man medling som metod eller om andra åtgärder skall vidtas, berättar Streng.

Trots att det uttryckliga målet bakom satsningen på kamratmedling är att ingripa i konflikter innan de hunnit växa sig stora är detta inte alltid möjligt. Det kommer fortsättningsvis uppkomma situationer där problemen är av en art som inte kan lösas enbart med hjälp av medling. Medling är tänkt att användas endast i situationer där inget formellt övergrepp eller brott har skett, men om sådant redan skett kommer fortsättningsvis gamla förhållningssätt gälla. 

Känns som ett steg i rätt riktning

En av dem som utbildats för uppgiften som medlare är jägare Joacim Oksanen, som fungerar som arbets- och studieombudsman vid Nylands brigads beväringskommitté. Oksanen tycker att satsningen på kamratstöd är ett steg i rätt riktning, eftersom det ibland oundvikligen uppstår dispyter och osämja beväringar emellan.

–Det känns bra att veta att man även uppifrån strävar efter att utveckla tjänsteförhållandena till det bättre. Jag har nog flera gånger under min tjänstgöringstid, speciellt under rekrytskedet, kommit i kontakt med situationer där jag tror medling hade kunnat vara till nytta. Redan någon situation som kan lösas genom medling är ett plus för de inblandade, anser Oksanen.

Nylands brigad inleder pilotprojektet som första truppförband i Finland under perioden 1.7.2022 – 31.12.2022, och projektet berör hela personalen, beväringar och anställda. Projektet följs upp och rapporteras till Marinen. En utvärdering kommer att genomföras i december 2022 där personalen och beväringar får säga vad de har tyckt. Tanken är att konceptet med utökat kamratstöd och möjligheten till kamratmedling är något som ska utökas och på sikt spridas inom Marinen som en del av det nya verksamhetsprogrammet mot osakligt bemötande och diskriminering.