y4a9383-150×150

Ett gott slut på året

I skrivande stund håller brigaden på att förbereda sig för övningen Atrain 21. Övningen är brigadens sista övning i år. Den förverkligas i samarbete med Gardesjägarregementet och Kustbrigaden i området kring Obbnäs och Syndalen.

Även om förberedelserna för höstens huvudövning är i full gång är det bra att stanna upp en stund och tänka över vad som åstadkommits under 2021. Brigaden har, i likhet med alla andra truppförband inom Försvarsmakten, påverkats av coronaviruset och de restriktioner och förändringar som det medfört. Inom brigaden har vi lyckats hålla läget under kontroll. Under våren förekom inga smittfall, men i sommarkontingenten och under hösten har det förekommit smittfall, även om beväringarna har blivit vaccinerade. För beväringarna har indelningen i tre kohorter, långa tider i tjänst och på motsvarande sätt långa permissioner blivit det nya normala. Man har anpassat sig väl till situationen. För personalen har situationen varit tung. Utbildningen fortsätter ofta under veckosluten och situationen har i många fall förutsatt både flexibilitet och ork.  

Coronarestriktionerna har blivit en del av vardagen. Trots det har utbildningen och övningarna i brigaden fortsatt planenligt, med stark motivation och fast attityd. Grundövningarna som ordnas efter rekrytskedet och Ekenäs kustbataljons övning SYD är utmärkta, standardiserade helheter, där utbildningen har kunnat arrangeras på ett effektivt sätt. Inom Vasa kustjägarbataljons verksamhet har betoningen legat på utbildningen av Marinens beredskapsenhet. Beredskapsenheten har fått en synnerligen mångsidig och utmanande utbildning, i vilken ingått bl.a. samverkan med Satakunta flygflottilj och Uttis jägarregemente. Truppen klarar av att verka på land, till havs och i luften, i olika situationer och tillsammans med andra myndigheter. 

I brigaden har repetitionsövningarna återupptagits efter en paus under våren. Reservisterna är motiverade och deltar med god attityd i övningarna. 

Jurmo-båtarna och Pasi-trupptransportfordonen har genomgått en genomgripande förbättring och den förnyade materielen har tagits i bruk. Därtill förbättrar de nya Zetros-lastbilarna avsevärt truppernas rörlighet i terrängen. I brigaden har det även byggts en frisbeegolf-bana, som varit en mycket populär fritidssysselsättning bland beväringarna. De avslutande arbetena är ännu inte klara, men banans popularitet är garanterad.  

Det kommande nya året för med sig intressanta saker. Brigadens verksamhet utvecklas, och bland annat kommer underofficersutbildningen att överföras till enheterna, och den traditionella underofficersskolan kommer att upphöra att existera som grundenhet. Samtidigt kommer byggnad 9 att renoveras. 

Det gångna året har varit hektiskt och speciellt. Min första tanke och känsla är dock att jag är nöjd. Jag vill tacka personalen vid brigaden, soldater och civila, i grundenheterna, staberna och förråden, för ett synnerligen väl utfört arbete och det stöd jag fått.  

Beväringarna lyckas alltid överraska med sin positiva attityd. Jag följde med Granatkastarkompaniets övning i Lappland, och de kastarmän som ingår i trupproduktionen är ett bra exempel på de beväringar som tjänstgör vid brigaden. Den positiva och pragmatiska attityden i kombination med utmärkt kunnande är egenskaper som jag uppskattar. Det är en glädje att överföra sådana beväringar till reserven. 

Jag önskar alla ett gott slut på året och en glad väntan på julen.