y4a9383-150×150

En historisk tid

Finland lämnade in sin ansökan om medlemskap i Nato tillsammans med Sverige 17.5.2022. Inställningen till ett Natomedlemskap har förändrats snabbt i samhället i och med händelserna i Ukraina. Landets utrikes- och säkerhetspolitiska ledning har reagerat snabbt och beslutsamt på situationen. Förändringen har varit snabb, dynamisk och historiskt sett anmärkningsvärd.

Man har även identifierat säkerhetshot i anslutning till inlämnandet av medlemsansökan. I medierna har det spekulerats kring Rysslands eventuella reaktioner eller försök att påverka. Inom Försvarsmakten har man förstärkt beredskapen och ökat övningsverksamheten. Det internationella samarbetet har ökat och bl.a. antalet flottbesök i Helsingfors har blivit avsevärt fler. 

Inom Marinen genomfördes den omfattande övningen Ester samtidigt som Finland ansökte om Natomedlemskap. Övningen var ett starkt bevis på Marinens förmåga att genomföra en stor övning med kort varsel. Övningen fick även mycket uppmärksamhet i medierna. Under övningen bildade Nylands brigad tillsammans med Amfibieregemente 1 (AMF1) en finsk-svensk stridsavdelning. Nylands brigad och AMF1 har övat tillsammans i många år, och även om det blivit en paus i det praktiska samarbetet på grund av coronaepidemin var övningen Ester igen ett bra bevis på att samarbetet fungerar utmärkt. Samarbetet fortsätter i juni i Sverige under övningen Baltops 22.

Det förändrade säkerhetsläget har även fört med sig tilläggsresurser till Försvarsmakten. I Nylands brigad kommer detta att ta sig uttryck i bl.a. ytterligare personal och ett ökat antal repetitionsövningar. Utbildningen av beredskapsenheten fortsätter på normalt sätt och enheten deltar även i övningar. Brigadens tema för 2022, ”Beredskap och kontakt med reserven”, fungerar fint även i denna situation. 

Processen kring Natomedlemskapet pågår fortfarande. Många funderar på vad som förändras om Finland blir medlem av Nato. Det är ännu för tidigt göra några mera långtgående bedömningar gällande framtida förändringar. Min egen uppfattning är dock att förändringarna för Nylands brigads del inte är särskilt stora. Beväringsutbildningen fortsätter på normalt sätt, och inga betydande förändringar i utförandet av beväringstjänsten är på kommande. Det internationella samarbetet kommer däremot sannolikt att öka. Min egen uppfattning är att Amfibieregementena 1 och 4 kommer att vara Nylands brigads viktigaste samarbetsparter även i framtiden. I synnerhet om (och då) Finland och Sverige båda är medlemmar av Nato.  

Nylands brigad är en önskad samarbetspartner, och vårt kunnande om Finlands krävande skärgårdsförhållanden värdesätts. Vår materiel, som t.ex. fartygen av Jehu- och Jurmoklassen, är tekniskt sett av hög kvalitet. Syndalen är även ett utmärkt övningsområde, som lämpar sig för mångsidig övning. Brigaden har därtill övningshelheter som det är lätt för utländska trupper att ansluta sig till. Ett bra exempel på en sådan är granatkastarenheternas övning SYD. 

Samarbetet med utländska trupper har redan länge varit en del av brigadens verksamhet. Ett eventuellt medlemskap i Nato stärker brigadens ställning ytterligare och betonar dess ställning som kunnig inom kustkrigföring.

Våren har varit en förändringarnas tid, först coronaepidemin, sedan Ukraina och nu inlämnandet av ansökan om Natomedlemskap. Brigadens verksamhet är inne i ett synnerligen aktivt skede. Trots det, eller kanske just på grund av det, är både personalen och beväringarna mycket motiverade och utför sina uppgifter med iver.