JensBerg

Dags att ge fanan vidare

Den största lärdomen under mina år som chefredaktör handlar om den unika roll Nylands brigad spelar. Brigaden är en internationell förebild och en central brobyggare i Svenskfinland.

Det skulle ursprungligen handla om ett utvecklingsprojekt. Inför Fanbärarens 80-årsjubileum önskade Nylands Brigads Gille att tidningens digitala närvaro skulle stärkas. Jag åtog mig uppdraget och inför jubileet kunde vi lansera den nya webbplatsen fanbararen.fi med bland annat ett digitalt tidningsarkiv. Samtidigt började vi målmedvetet utveckla Fanbäraren i en mera journalistisk riktning. Utvecklingsprojektet kopplades av praktiska skäl ihop med uppdraget som chefredaktör.

När det digitala utvecklingsprojektet var klart, var tanken att även mitt uppdrag skulle ta slut. Men så blev det inte. Det blev först ett extra år som chefredaktör, och det extra året blev till slut nästan fem år vid rodret. Orsaken var enkel. Jag trivdes med uppdraget och uppdragsgivaren trivdes uppenbarligen med mig.

Det blev fem händelserika år. Nylands brigad blev alltmer internationellt och besöken från internationella samarbetspartner duggade tätt. Internationaliseringen hänger självfallet ihop med den förändrade säkerhetssituationen i Europa och med Finlands medlemskap i Nato. 

Jag har haft äran att jobba med tre fantastiska brigadkommendörer: Arvi Tavaila, Juha Kilpi och Jyri Kopare. Jag har också fått samarbeta med ambitiösa beväringar från tio olika kontingenter. Flera av de här beväringarna valde sedan en framtida utbildning inom medieområdet. I dag är flera av dem fullfjädrade grafiker, fotografer och journalister.

Lärdomarna och insikterna från den här tiden är många. Den främsta insikten handlar om brigadens unika roll. Med ena foten på land och den andra i havet fungerar Nylands brigad som en förebild för flera andra länder. Brigadens flexibla förmågor har lett till att många samarbetspartner kommer till brigaden för att lära sig om försvar i utmanande skärgårdsförhållanden.

Brigadens roll som en av de viktigaste institutionerna i Svenskfinland är också odiskutabel. Vid Nylands brigad samlas beväringar från samtliga delar av det tvåspråkiga Finland och de band som knyts vid brigaden är centrala för att hålla ihop konstruktionen Svenskfinland. Brigaden lockar även årligen hundratals finskspråkiga beväringar som parallellt med utbildningen även lär sig svenska. De här finskspråkiga männen och kvinnorna hemförlovas med det svenska språket i bagaget och blir en stor resurs för det tvåspråkiga Finland i framtiden.

Orsaken till att jag nu väljer att ge fanan vidare till följande chefredaktör är enkel. En tidning mår bra av att med jämna mellanrum få in nytt blod och nya tankar. Efter många år vid rodret börjar uppslagen och idéerna i något skede att upprepa sig. Därför är det nu ett ypperligt läge att fortsätta utvecklingen under den nya chefredaktören Ted Urhos ledning.

Jag vill tacka personalen vid Nylands brigad, beväringarna, Nylands Brigads Gille och våra annonsörer. Det största tacket går dock till er läsare som flitigt har hört av sig med respons och förslag. Utan er finns inte Fanbäraren.