Chefredaktör Jens Berg

Nylands brigad fann sin plats i den moderna marinen

Uppkomsten av det finländska sjöförsvaret är en rörig historia. Samtidigt fungerar den som en historieskrivning i miniatyr över uppkomsten av det självständiga Finland. Marinen blev en egen försvarsgren först år 1952 och är egentligen fortfarande inne i sin uppbyggnadsfas.

Den Finska eskadern grundades under den svenska tiden år 1756 och var stationerad i Sveaborg. Den finländska galäravdelningen flyttades sedan administrativt fram och tillbaka mellan olika ämbetsverk i Sverige.

Det blev inte direkt bättre efter att Finland införlivades med Ryssland, som då tog över all bevakning av våra havsområden. År 1830 fick dock ett finländskt sjöekipage bildas, men det lades sedan ner cirka 30 år senare.

Följande milstolpe är tidpunkten för Finlands självständighet. En del av den ryska flottan evakuerades och en del blev kvar i det självständiga Finland. De gamla ryska fartygen bildade stommen i det självständiga Finlands första flotta, men ännu i början på 1930-talet hade vi i Finland inga fartyg som var lämpade för tjänstgöring på öppet hav.

Uppbyggnaden av vårt sjöförsvar åkte på följande bakslag när vinterkriget bröt ut. Skadestånden i samband med krigsslutet innebar sedan följande jobspost. Bland annat pansarskeppet Väinämöinen och drygt 100 fartyg från handelsflottan ingick i det krigsskadestånd vi tvingades betala till Sovjetunionen. Fredsfördraget från Paris angav dessutom begränsningar för hur stor den finländska flottan fick vara. 

Först år 1952 blir marinen officiellt en av de tre nuvarande försvarsgrenarna inom Försvarsmakten. Man kan säga att det var då den verkliga uppbyggnaden av vårt nutida sjöförsvar inleddes.

Det är mot bakgrund av det här vi ska se den stora försvarsredogörelsen från år 1997. Enligt den redogörelsen skulle hela kustförsvaret överföras från armén till marinen. I samma veva föreslogs att Nylands brigad i sin helhet skulle bli en del av marinen. Den administrativa flytten skedde i juli 1998.

Följande stora reform år 2005 var nästa logiska steg i samma utveckling. Då upphörde produktionen av kustartilleribataljoner och för Nylands brigad betydde det att pjäserna byttes ut mot kustrobotar. Samtidigt fick Nylands brigad ansvaret för att producera en internationell kustjägarenhet. 

Efter det har Nylands brigad blivit en allt centralare och naturligare del av marinen. Tyngdpunkten för brigaden finns allt tydligare ute till havs och i skärgården. Parallellt har den internationella verksamheten i brigaden förstärkts.

Sett i backspegeln blev Nylands brigad en del av marinen vid en optimal tidpunkt. Hela brigadens roll har förtydligats, och man är i dag en central del av en relativt ung försvarsgrens spännande utveckling.