JensBerg

Intresset för beredskap har ökat snabbt i landet

Just nu är finländarnas intresse för beredskapsfrågor skyhögt. I sammanhanget är det värt att påminna om att beredskapen på våra brigader har funnits, och finns där, jämt och ständigt.

Under Rysslands anfallskrig i Ukraina har finländarnas intresse för försvars- och beredskapsfrågor skjutit i höjden. I dag är det snarare en regel än ett undantag att representanter från Försvarsmakten på bästa sändningstid diskuterar säkerhetsfrågor i extrainsatta specialsändningar. Från Huvudstaben meddelar man att de i det närmaste drunknar i förfrågningar från olika medier.

Samtidigt visar finländarna ett sällan skådat intresse för att bidra till beredskapen och försvaret av vårt land. Försvarsutbildningsföreningen (MPK) brukar i normala fall få cirka 150 anmälningar till sina kurser under ett dygn. När kriget bröt ut i Ukraina ökade antalet anmälningar till 700 per dygn. Deras skyttekurser är numera fullbokade. 

Också kurserna i vardagsberedskap lockar fulla hus. Till exempel Marthaförbundets senaste beredskapskurs var fullbokad, och man fick genast boka in nya datum för att utbilda finländare i hur man exempelvis kan förbereda sig för långvariga strömavbrott och hur man ska agera i situationer som kräver skydd inomhus.

Den höga nivån på helhetsberedskapen i Finland har också uppmärksammats internationellt. Finland ses som en föregångare i hur samarbetet mellan myndigheter, branschorganisationer och näringslivet fungerar. Försörjningsberedskapscentralens roll lyfts också upp som ett modellexempel på hur man nationellt kan koordinera beredskapen vid allvarliga störningar och i krissituationer.

Beredskapen är en fråga för hela vårt samhälle, men i hjärtat av beredskapen finns Försvarsmakten. Mycket av det Försvarsmakten gör för beredskapen är hemligstämplat och sker långt bortom tv-soffornas strålkastarljus. Beredskapen handlar i grund och botten om att vara beredd och att kunna handla blixtsnabbt när situationen kräver. 

Liksom vid övriga brigader har beredskapen vid Nylands brigad en hög prioritet. När beredskapen vid Nylands brigad lyfts fram i offentligheten kretsar det mesta kring den relativt nybildade beredskapsenheten VYKS. Enheten finns till för krävande militära uppdrag, och den kan rycka ut på mycket kort varsel. I enheten ingår såväl beväringar som anställd personal. 

Men i sammanhanget är det väsentligt att nämna att beredskapen vid Nylands brigad består av mycket mer än enheten VYKS. Brigadens beredskapsuppgifter omfattar inte enbart det militära försvaret utan också handräckning till andra myndigheter. Beredskapen berör beväringarna, reservisterna och stampersonalen.

Även under de tider när försvars- och beredskapsfrågor inte är lika högt prioriterade på den mediala agendan är Nylands brigad i beredskap. Dygnet runt under årets samtliga dagar.