Jyri Kopare

I medvind

Våren har gått snabbt i Nylands brigad. Övningen SYD1, som brigaden ledde i april, kunde avslutas med framgång. Kommendören för Marinen, som inspekterade övningen, samt de trupper som deltog i den, både från andra truppförband inom Försvarsmakten och från Gränsbevakningsväsendet, uttryckte sin tillfredsställelse.

Övningen AURORA23, som ordnades i månadsskiftet april-maj stödde på ett utmärkt sätt beväringarnas och reservisternas utbildning samt visade än en gång vårt goda kunnande i internationell miljö. 

En enhet från det amerikanska marininfanteriet anlände i början av maj och gav oss möjlighet att utveckla vårt eget kunnande, denna gång inom luftförsvar. Samtidigt fick beväringarna och personalen på nytt bedöma sina egna färdigheter och utveckla sitt internationella kunnande tillsammans med våra partner.  I mitten av maj deltog vi ytterligare i den multinationella stridsövning som Armén ledde i Rovajärvi och som mätte samverkan mellan olika vapenslag.   

I slutet av maj ordnades Marinens huvudkrigsövning under våren, ATRAIN23. Övningen verkställdes inom en bred ram, varför vi fick öva samverkan och ledning tillsammans med olika trupper från Marinen och olika ledningsstafflar. ATRAIN23 erbjöd en fin övning för både dem som tjänstgör i brigaden och våra reservister och internationella partner. 

Vid sidan av övningarna har vi utbildat värnpliktiga och fortsatt att utveckla garnisonen.  Utbildningen av specialpersonal har verkställts enligt planerna. Den nya kasernbyggnaden är i användning, och samtidigt har man avstått från onödiga utrymmen. Planerna gällande utveckling av garnisonen håller på att uppdateras, och man förbereder sig för de förändringar som Natomedlemskapet för med sig. 

Verkningarna av Natomedlemskapet koncentreras för vår del på kort sikt till den tilltagande internationella övningsverksamheten. Som helhet koordineras olika saker inom ramen för brigadens huvuduppgifter, d.v.s. upprätthållande av beredskap, trupproduktion och försvarsvilja.   

Mitt i all brådska bör man inte glömma individen eller det egentliga syftet med vår verksamhet. Det grundläggande arbetet är viktigt och med det bygger vi en grund, från vilken vi alla i brigaden tar oss framåt. Genom tillit, rättvisa och jämlikhet uppnår vi resultat. Tillsammans segrar eller förlorar vi.

Jag tackar personalen, beväringarna och reservisterna för yrkeskunniga insatser samt engagemang i vår gemensamma sak. Samtidigt tackar jag samarbetspartnerna och alla dem som stöder oss och tror på brigaden.