Kommodor Juha Kilpi

Givande första tid i Nylands brigad

De första veckorna som brigadkommendör har varit både hektiska och samtidigt mycket intressanta. Betydande händelser har varit bl.a. rekryternas inryckning samt ed och försäkran.

Förutom dessa har brigadens grundövning varit den absoluta höjdpunkten under de här första veckorna. Övningen inleddes genom att utbilda förfarandet vid beredskapsalarm. Enheterna förflyttade sig till övningsområdet i Syndalen, där de grupperade sig för försvar och bivackerade. Genom den strids- och skjututbildning som ordnades under de kommande dagarna skapades förutsättningar för patrullens stridsskjutningar, i vilka förmågan att hantera vapen testades i praktiken. Skjutningen utfördes resultatinriktat och med betoning på korrekta utföranden. Under övningen kastades även skarp handgranat. 

Jägarnas verksamhet under skjutningarna var med tanke på utbildningsskedet på en god nivå. Mest gladde jag mig åt jägarnas ivriga och positiva attityd under hela övningen. Övningen var väl planerad och genomförd. Även om väderförhållandena växlade mellan bitande köld och regnväder höll jägarnas och chefernas verksamhet god nivå. De mål som uppställts för övningen uppnåddes. Jag tackar personalen för en väl genomförd övning.  

Vi har en god och positiv anda i brigaden, personalen är ungdomlig, professionell och motiverad. Jag anser det viktigt att det råder en öppen växelverkan i brigaden, och att man kan diskutera saker och ting, både det som är bra och det som är inte är bra. Genom positiv attityd och inställning uppnår man de bästa resultaten. Ett gott exempel på detta är brigadens militärpoliser, vilkas beteende i passerkontrollpunkten vid huvudporten har varit exemplariskt. 

När det gäller växelverkan har beväringskommitténs möten varit ett utmärkt sätt att höra hur beväringarnas tjänstgöring i enheterna förlöper. Jag har deltagit i mötena, och särskilt nöjd har jag varit med att enheternas beväringsrepresentanter öppet har berättat om hur det går och kommit med goda förbättringsförslag. En till synes liten sak kan betyda mycket i beväringens vardag.  

Som vi fått läsa i medierna under den senaste tiden håller coronaläget i Finland tyvärr på att försämras. I brigaden har man följt de anvisningar som getts av Huvudstaben och Marinstaben, och vi har i vår egen verksamhet på alla sätt försökt minimera eventuella smittkedjor. Läget har varit under kontroll och ett särskilt tack för detta riktas till Centret för militärmedicin, Dragsvik hälsostation. Tyvärr kommer coronaviruset att vara en del av allas vardag ännu ett tag. Vi fortsätter målmedvetet med åtgärderna tills viruset har fåtts under kontroll. 

Jag önskar alla läsare en god, frisk och säker väntan på våren.