y4a9383-150×150

Ett friskt 2022

Coronaläget har varit svårt i alla Försvarsmaktens truppförband under vintern, så även i Nylands brigad. Det stora antalet smittade blev en överraskning för alla.

Vi blev tvungna att ändra våra utbildningsprogram och ta i bruk nya utrymmen som reservsjukhus med brådskande tidtabell. Lyckligtvis har situationen nu lugnat ned sig betydligt och håller på att återgå till det normala. Jag önskar alla god hälsa under 2022. 

Kontingent 1/22 avlade krigsmannaeden i Dragsvik garnison på ett sätt som redan nästan hunnit bli traditionellt – utan publik och direktsänd av Yle. Förhoppningsvis kan vi ordna krigsmannaeden inkommande sommar på så sätt att de anhöriga kan följa med ceremonierna på plats.  

Brigadens grundövning har precis avslutats. Övningen ordnades i utmanande förhållanden, och de nyutnämnda jägarna och deras chefer fick uppleva den finska vintern med allt från snöstorm till regn. Resultaten av övningen var dock utmärkta. Utbildningen och skjutningarna kunde genomföras enligt planerna, och andan bland de beväringar som deltog i övningen var utmärkt. Många hade varit borta från utbildningen under långa perioder på grund av coronarestriktionerna, men trots det, eller kanske just därför, var attityden och resultaten synnerligen bra, till och med överraskande bra. Grunderna är nu i skick, och nu fortsätter utbildningen planenligt. 

Tyngdpunkten för brigadens verksamhet under 2022 är beredskap, kontakt med reserven och kustjägarutbildning. Syftet med tyngdpunktstänkandet är att skapa klarhet i prioriteringen i fråga om användningen av resurser. Jag anser att kontakten med reserven är särskilt viktig. Kontakten utvecklas bl.a. under repetitionsövningar, frivilliga repetitionsövningar och övningar som ordnas av MPK ry. 

Situationen i Ukraina har utvecklats ogynnsamt under den senaste tiden. Den internationella gemenskapen följer noggrant med hur situationen utvecklas. Försvarsmakten har reglerat sin beredskap och följer med situationen. För närvarande riktas inget militärt hot mot Finland, men eventuella följdverkningar av krisen kan uppträda i synnerhet på Östersjön.  

Nylands brigad deltar för sin del i upprätthållandet av Marinens beredskap. Ett bra exempel på detta är brigadens beredskapsenhet. Enhetens utbildning är mångsidig och krävande. Utbildningen i fråga om den enhet som nu utbildas har framskridit bra. Förfaringssätten utvecklas och det kunnande som behövs i olika situationer förvärvas i samarbete med Marinens övriga truppförband. 

Brigadens utbildning och upprätthållandet av beredskapen möjliggörs av ett välfungerande underhåll. Om vi inte hade ett fungerande underhållssystem skulle många saker bli ogjorda. Ett fungerande underhåll gör det möjligt för trupperna att hålla sig stridsdugliga även i svåra förhållanden. Brigadens underhållssystem bl.a. upplagrar material, transporterar till lands och till havs, sköter bespisningen, inkvarterar, kompletterar och håller fordonen i skick. Därtill stöder sig brigaden på Försvarsmaktens logistiksystem och de tjänster som partnerna producerar t.ex. inom reparationsverksamhet, medicinalvård och anskaffningar. Temat för detta nummer av Fanbäraren är underhållssystemets verksamhet. Avslutningsvis vill jag tacka Centret för militärmedicin och i synnerhet Dragsvik hälsostation för hur coronaläget har skötts – ni har gjort ett bra arbete.