_Y4A9383

En programfylld höst

Brigaden har framför sig en höst fylld av aktiviteter. Utbildningen av kontingent 2/21 pågår, och flera repetitionsövningar och frivilliga övningar genomförs under hösten. Vi påverkas fortfarande av coronaläget, men lyckligtvis håller situationen på att bli bättre tack vare vaccinationerna.

Personalen har än en gång gjort ett gott arbete, och förberedelserna för höstens övningar är i full gång. Också beväringarna är motiverade och har uppvisat en bra attityd. Ett tecken på att så är fallet är även det, att procenten beväringar som avbryter tjänstgöringen har varit synnerligen låg. 

I slutet av augusti trädde sex nya finskspråkiga löjtnanter från kadettkursen i tjänst vid brigaden. Jag hälsar löjtnanterna välkomna till brigaden, ni är mycket välkomna. I det senaste numret av tidningen är ett av temana lämpligt nog hur det är att tjänstgöra i ett svenskspråkigt truppförband. 

För en som har finska som modersmål kan det till en början vara utmanande att tjänstgöra på svenska, både för dem som hör till personalen och för beväringarna. Jag uppmuntrar de nya löjtnanterna att aktivt prata svenska, på ett halvt år kan man redan språket mycket bättre.  

Jag har också själv personlig erfarenhet av att lära mig ett nytt språk. När jag tillträdde som kommendör för brigaden i början av 2021 hade jag knappt alls använt svenska som arbetsspråk tidigare. Genom att aktivt använda språket utvecklas man dock varje dag. Jag tycker att tjänstgöringen i brigaden är en utmärkt möjlighet att lära sig svenska och samtidigt utveckla sig själv. 

I brigaden är man van vid att en del av personalen och beväringarna håller på att lära sig svenska när de kommer hit. Atmosfären är positiv och uppmuntrande när det gäller språkstudier. 

Även om brigaden är känd som det enda svenskspråkiga truppförbandet i Finland är vi dock framför allt specialsakkunniga när det gäller förhållandena på kusten. Vi är kända för högklassig utbildning av kustjägare och kustförband, modern utrustning och hög beredskap, med den gröna baretten som kännetecken. 

Viktigt och utmärkande för brigaden är även det intensiva samarbetet med de svenska kustförbanden. Det andra huvudtemat för numret är samarbetet mellan brigaden och AMF1; dess historia, nuläge och framtidsutsikter. Även om vi varit tvungna att begränsa det praktiska samarbetet på grund av coronaläget fortsätter verksamheten igen nästa år. Jag anser att samarbetet mellan Finland och Sverige utgör en synnerligen viktig helhet. 

Mitt önskemål är att samarbetet kunde konkretiseras och standardiseras. Ett gott exempel kunde vara granatkastarövningen SYD, som brigaden leder. Målet kunde vara att en skjutande enhet från Sverige deltar i övningen en gång per år. 

Jag önskar brigadens personal, beväringar och reservister samt alla parter som stöder brigadens verksamhet en god början på hösten.