Jens Berg

Den nya strategin handlar om det ovissa

Digitaliseringen av vårt samhälle leder till många nya möjligheter, men till minst lika många hot. De nya hotbilderna är mer komplexa än någonsin tidigare.

Bransch efter bransch stöps om. Insamlingen och spridningen av information har revolutionerats rekordsnabbt under det senaste decenniet. Parallellt förskjuts vår konsumtion allt mer från det analoga till det digitala. Bank- och postkontor stängs, medierna flyttar till nätet och skolorna tar in kodning redan på de lägsta klasserna.

Hela vårt samhälle genomgår som bäst en digital revolution. Och vi har enbart sett början av den. Användningen av data och artificiell intelligens är ännu i barnskorna, och under 2020-talet kommer vi att uppleva innovationer som vi i dag inte ens kan fantisera om.

Som alltid vid snabba förändringar innebär utvecklingen både hot och möjligheter. Vi får helt nya verktyg för att kunna processa och behandla enorma mängder av information och data. Kanalerna för att kunna distribuera information är i princip obegränsade. Våra jobb förändras i bästa fall så att de tråkiga manuella momenten, där vi enbart upprepar saker, försvinner.

Men samtidigt får vi inte vara naiva. Listan på avigsidor och nya hotbilder är minst lika lång. När informationen och servicen överflyttas till molntjänster ökar också sårbarheten. I takt med att mängden information och möjligheten att sprida information ökar suddas också gränsen mellan sant och falskt ut. Vi ställs inför helt nya frågeställningar om etik och moral. Dessutom leder en snabb utveckling alltid till frågor om jämlikheten i vårt samhälle. En person som i dag inte är med på det digitala tåget riskerar att helt bli utan service. 

Försvarsmakten är självfallet inget undantag. Frågorna och möjligheterna är desamma, men hotbilderna är om möjligt ännu mer komplexa. Den snabba förändringen leder till att mängden nya potentiella hotbilder är större än någonsin.

En attack mot en vital digital service kan i värsta fall få hela samhället på knä. Desinformation kan på sikt ge tilliten till hela vårt samhällsbygge en rejäl törn. Ett utslaget elnät får oss att famla. De sammansatta nya hoten, de så kallade hybridhoten, strävar efter att nöta ner hela beredskapen i vårt samhälle.

Finland har gått i bräschen för att tackla den nya verkligheten. Finland var tidigt ute med att skapa en omfattande cybersäkerhetsstrategi. I den är Försvarsmakten en central aktör. I det arbetet ingår både spaningsverksamhet, påverkansarbete och skyddsverksamhet.

För att strategin skall lyckas krävs det uppdaterad kunskap. Men nyckelordet är flexibilitet. En ny digital innovation leder alltid till både hot och möjligheter. En lyckad strategi i dag måste därför alltid beakta det okända.