JensBerg

Chef vid Nylands brigad – en del av en internationell karriär

Brigadens starkare internationella prägel leder till en ständig balansgång mellan uppgifterna och resurserna. Det växande internationella uppdraget syns också i profilen hos brigadkommendörerna. En tid i Dragsvik har blivit en naturlig del av en internationell karriär.

Kraven är höga, förväntningarna är stora och uppgifterna är många. Att tjänstgöra som brigadkommendör vid Nylands brigad är på flera olika plan ett krävande uppdrag. Brigadkommendören leder personalen, har det yttersta ansvaret för utbildningen av beväringarna och stakar upp både de kortsiktiga och långsiktiga målen för brigaden.

Vid Nylands brigad är brigadkommendören också den högsta chefen för en av de mest centrala finlandssvenska institutionerna. Nylands brigad utgör, tillsammans med bland annat Borgå stift och Åbo Akademi, ryggraden för det som brukar kallas det sammanhållande “kittet” i Svenskfinland.

Under hela 2000-talet har Nylands brigad dessutom höjt sin internationella profil. Tack vare sina unika amfibiska förmågor har brigaden blivit en eftertraktad internationell samarbetspartner. I och med Finlands ansökan om medlemskap i Nato har de internationella övningarna blivit ännu fler för Nylands brigad.

Fler övningar och fler internationella åtaganden har också skapat nya utmaningar för brigadkommendören. Uppdraget innebär att ständigt söka balansen mellan uppgifterna och resurserna. Speciellt trycket på den stamanställda personalen har ökat under de senaste åren. Å andra sidan är de internationella övningarna stimulerande och motivationshöjande för både personalen och beväringarna. För brigadkommendören gäller det att försöka kombinera de här båda sidorna av samma mynt.

Brigadens allt mer internationella prägel syns också i de olika brigadkommendörernas cv:n. De flesta brigadkommendörerna under 2000-talet hade en bred internationell erfarenhet med sig i bagaget redan när de anlände till Dragsvik. Den nya brigadkommendören Jyri Kopare har erfarenhet av uppdrag i Bosnien, Libanon och Bryssel.

Nylands brigad har också blivit en naturlig språngbräda för en fortsatt internationell karriär. När man synar brigadkommendörernas placeringar efter tiden vid Nylands brigad ser man ett tydligt mönster. De senaste brigadkommendörerna har alla fått synliga internationella uppdrag efter sin tid i Dragsvik.

Kjell Törner blev Finlands representant för Nato i USA. Arvi Tavaila utsågs till Finlands försvarsattaché i Kina. Juha Kilpi utsågs nyligen till Finlands försvarsattaché i Sverige (ett uppdrag som också Anders Gardberg hade efter sin tid vid brigaden).

Den här karriärstegen är både naturlig och logisk. De internationella övningarna i kombination med breda språkkunskaper gör att brigadkommendörerna vid Nylands brigad blir eftertraktade personer när topposter utomlands ska besättas. Den här utvecklingen har medfört att uppdraget som brigadkommendör vid Nylands brigad har blivit ännu mera attraktivt.