Christoffer Hällfors

Brigaden som en del av Marinen – ur Gillets synvinkel

Inom Gillet har vi många medlemmar, om inte till och med en majoritet, som tjänstgjort vid brigaden då brigaden var en del av Armén i stället för Marinen som idag. Nylands brigad har utvecklats med tiden till att få sin speciella roll inom Marinen och samtidigt den internationella prägel som dagens utbildning vid brigaden har.

Det är en viktig prägel som skiljer Nylands brigad från de andra brigaderna i Finland och ger brigaden dess unika roll inom hela det finska försvaret. Jag tror att även de tyngsta armé-anhängarna idag nog kan se nyttan av att brigaden flyttades till Marinen. En annan sak som kan sägas ha varit avgörande för brigadens utveckling är att kustjägarutbildningen flyttades 1989 till brigaden. Dessa beslut har varit avgörande för brigadens fortlevnad då det gett möjlighet att utvecklas till den brigad vi har idag med den speciella uppgift som brigaden har.

Med tanke på att brigaden är det enda svenska truppförbandet i Finland var det också ett mycket naturligt steg att överflyttas till Marinen då en stor del av de som rycker in till brigaden kommer från de svenskspråkiga kusttrakterna: Österbotten, Nyland och Egentliga Finland. 

Brigaden har också tagit dessa utbildningar till sig då kustjägarutbildningen hör till de bästa kustjägarutbildningarna i världen och kustjägarna får goda betyg i internationella övningar. Samtidigt har man också lyckats utveckla både Kustjägarbataljonen men också Ekenäs Kustbataljon till kusttrupper i det främsta ledet inom Finlands försvar.

För att vi ska ha en stark brigad också i framtiden behövs det dock utveckling och framåtanda inom brigaden. Vi i Gillet och på brigaden får inte bli och vila på lagrarna utan vi ska hela tiden utveckla tjänstgöringsförhållandena i brigaden samt bidra till att utveckla brigaden så att den förblir en bra tjänstgöringsplats, för både beväringar och personal. 

Gillet har här en viktig uppgift, att bistå brigaden både med marknadsföring och direkt stöd där det finns möjlighet att stödja. Gillet kanaliserar en del understöd direkt till brigaden för att kunna förbättra brigaden som tjänstgöringsplats. Vi har också tillsammans byggt GilleGymmet på brigaden och stöder nya införskaffningar till gymmet för att öka personalens och beväringarnas trivsel. Vi har också stött byggandet av en bana för strid i bebyggelse på brigaden under våren. 

Med brigadens motto militärt kunnande, sammanhållning och framåtanda utvecklar vi vidare!